imageKde investovať

Podielové fondy reprezentujú nákladovo efektívnu cestu, ako si zabezpečiť diverzifikované investičné portfólio na príslušnom trhu. Prosím, kontaktujte Vášho poradcu v banke, ak máte záujem investovať do fondov Erste Asset Managementu/Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. Váš poradca zabezpečí spracovanie Vašej požiadavky na nákup fondu. My sa postaráme o zvyšok, kým Vy môžete relaxovať.

 

Kontakt

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
Tomášikova 48
832 65 Bratislava

Sporotel - Help Desk (call centrum):
0850 111 888
0915 111 888
0910 111 888

e-mail
amslsp@slsp.sk