Autor: APA Finance / Erste AM Communications

Vo svojom poslednom reporte o stave svetovej ekonomiky (World Economic Report), Medzinárodný menový fond (MMF) znížil výhľad pre rast globálnej ekonomiky. Podľa MMF sa skončilo 10-ročné obdobie zvýšeného rastu globálneho HDP. Medzi faktory na základe ktorých bol znížený výhľad MMF boli obchodný konflikt iniciovaný americkým prezidentom Donaldom Trumpom a rastúce zadlženie niektorých krajín. Ďalšími faktormi sú regionálne špecifiká, ktoré prezentoval MMF na svojej výročnej schôdzi k tomuto reportu.

Pre roky 2018 a 2019, MMF očakáva mierne spomalenie globálneho rastu na úroveň 3,7%, čo je pokles o 0,2% oproti poslednému výhľadu, ktorý bol zverejnený na jar tohto roka.

Projekcie rastu rakúskej ekonomiky sa na druhej strane zvýšili. Pre tento rok MMF očakáva nárast HDP v Rakúsku o 2,8%, čo je mierne pozitívnejší odhad ako nedávne prognózy, ktoré boli na úrovni 2,6%. Očakávania rastu HDP pre 2019 boli zvýšené z 1,9% na 2,2%. Avšak odhad rastu najväčšieho obchodného partnera Rakúska a najväčšej európskej ekonomiky, Nemecka, bol znížený z 2,5% na 1,9% a pre budúci rok ekonómovia MMF očakávajú rovnakú expanziu nemeckej ekonomiky.

Za najviac rizikový faktor pre globálnu ekonomiku a finančný systém, označil MMF medzinárodný obchodný konflikt. Eskalácia tohto konfliktu by mohla „podkopať dôveru investorov a mohla by sa negatívne odraziť na ekonomickom raste“, podľa reportu MMF o finančnej stabilite.

Trumpova hospodárska politika prinesie iba krátkodobé výhody pre US ekonomiku

Podľa názoru ekonómov MMF, prinesie Trumpova hospodárska politika krátkodobé výsledky z ktorých bude ťažiť iba USA. Pre tento rok očakáva MMF rast US ekonomiky na úrovni 2,9% a to vďaka daňovej úľave, ktorú schválila Trumpova administratíva ešte minulý rok. MMF pre budúci rok ale očakáva spomalenie rastu z 2,7% na 2,5% a dokonca pre rok 2020 by malo HDP rásť iba o 1,8%.

Súčasná obchodná politika s Čínou sa môže podľa ekonómov MMF vrátiť ako bumerang. USA plánuje od budúceho roka zaviesť nové tarify na čínske výrobky, avšak Peking už avizoval recipročné opatrenia. MMF preto očakáva, že americkí exportéri zaznamenajú pokles dopytu zo zahraničia. Procyklická ekonomická politika v USA, ktorá pozostáva zo zníženia daní a protekcionizmu môže predstavovať riziko, keďže tieto stimuly sú financované výhradne novými dlhmi.

MMF varuje aj pred ekonomickým rastom v mnohých vyspelých ako aj rozvojových krajinách, ktorý je financovaný dlhmi. Globálny verejný a súkromný dlh dosiahol 182 biliónov USD, čo je približne o 60% viacej ako pred finančnou krízou (2007). Navyše rozvojové krajiny čelia ďalšiemu problému v podobe rastu úrokovej miery v USA. Ak by americká centrálna banka Fed pokračovala v uťahovaní menovej politiky a snažila sa tak zabrániť prehriatiu domácej ekonomiky po Trumpových stimuloch, mohlo by to vyústiť k silnejšiemu USD,  ktorý by predstavoval problémy pre rozvojové krajiny ktorých dlhy sú často denominované v amerických dolároch.

Šéfka MMF Cristine Lagarde upozornila na hroziace dôsledky Trumpovej politiky: „Obchodná vojna spomaľuje globálny obchod a tým ohrozuje dosiahnutie dôležitých cieľov udržateľného rozvoja“. Ekonómovia MMF vyjadrili obavy aj z dôsledkov, ktoré môže obchodná vojna priniesť pre vývoj globálnej distribúcie majetku. Lagarde preto vyzvala jednotlivé krajiny aby prijali opatrenia na zlepšenie obchodu, pretože ako ukazuje história, protekcionizmus poškodzuje v konečnom dôsledku každého a predovšetkým nízkopríjmových spotrebiteľov.


Originálny zdroj informácie: https://de.youinvest.at/community/blog.html#0584860b-be08-46ff-a137-811cb8308aff

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.