Pozitívna reakcia akciových trhov na dohodu medzi USA a Čínou nezvyšovať obchodné napätie medzi  krajinami bola krátkodobá. Rizikové triedy aktív sú naďalej pod tlakom. Viaceré faktory ďalej zaťažujú trhy.

Obchodný konflikt: dohoda je len dočasná

Americký prezident Trump a čínsky prezident Xi Jinping dosiahli na stretnutí G20 v Buenos Aires dohodu zdržať sa akéhokoľvek ďalšieho zvyšovania ciel. Za 90 dní sa majú prerokovať nové obchodné vzťahy. Vyhliadka na dohodu je skromná vzhľadom na stále vysoký deficit zahraničného obchodu US s Čínou a často budú kritizované aj praktiky Číny ako napríklad nútený transfer know-how a štátne dotácie. Navyše, štrukturálny vzostup Číny na ekonomickej, politickej a vojenskej úrovni znamená prechod od unipolárneho k multipolárnemu systému. Čína sa snaží prekonať snahu USA o ich brzdenie. Obe krajiny totiž ostávajú prirodzenými súpermi. 

Spomalenie rastu

Reálny globálny hospodársky rast už oslabil z 3,8 % (medzikvartálny, anulalizovaný) na 2,8% v treťom štvrťroku roku 2018 (zdroj: Bloomberg / Erste AM). Množstvo ekonomických ukazovateľov poukazuje na pokračovanie spomalenia hospodárskeho rastu. Niektorými z nich sú hlavne:

Plochá výnosová krivka v USA.

Rozdiel medzi výnosmi medzi 10 ročnými a 3 mesačnými dlhopismi USA sa výrazne znížil (v súčasnosti je to len 0,49 percentuálneho bodu). Všeobecne povedané, kedykoľvek keď boli sadzby na krátkom konci krivky vyššie ako tie na dlhom konci ("obrátená výnosová krivka") v minulosti, nasledovala recesia. 

Záporný kreditný impulz v Číne. 

Rast úverov v Číne klesá. Ak je zmena objemu úverov nižšia ako nominálny hospodársky rast, dynamika poháňaná úverovým rastom je negatívna. To znamená, že úverové prostredie znižuje hospodársku aktivitu. 

Dva politické aspekty vyvrátili tieto negatívne faktory 

Americká centrálna banka je viac opatrná

V USA niektorí členovia centrálnej banky znížili svoje očakávania pre zvyšovanie úrokových sadzieb s komentárom o trhových cenách. V súčasnosti sa očakáva, že v roku 2019 príde k zvýšeniu úrokových sadzieb o menej ako 1 percentuálny bod po tom, ako sa očakáva zvýšenie o 0,25 percentuálneho bodu na 2,25-2,50% v decembri tohto roku.

Pri otázke adekvátnosti zmeny úrokovej sadzby sa nakoniec dostaneme k diskusii o koncepte neutrálnej úrokovej miery. Táto úroveň nemá ani tlmiaci ani podporný vplyv na hospodárstvo. Túto mieru nemožno presne odhadnúť. Politická chyba v zmysle nadmerné zvyšovania úrokových sadzieb, ktoré spôsobujú recesiu, je preto značným rizikom. Minulý týždeň niektorí členovia centrálnej banky poukázali na to, že spodná hranica rozsahu odhadov neutrálnej úrokovej miery bude čoskoro dosiahnutá (holubičí tón). To pravdepodobne naznačuje, že niektoré sektory citlivé na úrokové sadzby, ako napríklad súkromný trh s nehnuteľnosťami oslabujú a že mnohé zmeny na trhu, ako napríklad sploštenie výnosovej krivky (pozri vyššie), rozpätie spreadov kreditného rizika a vyššia výkonnosť defenzívnych sektorov na akciových trhoch naznačujú pokles.

Americká centrálna banka môže zostať opatrná iba vtedy, pokiaľ sa inflácia nezvyšuje. Miera inflácie v skutočnosti klesne v nadchádzajúcich mesiacoch kvôli poklesu cien ropy. Zatiaľ čo inflácia na tovare tiež klesá na celom svete, nárast mzdovej inflácie naďalej naznačuje rastúce riziká základnej inflácie. 

Expanzívna fiškálna politika.

Najmä v USA a Číne sa rozpočtové deficity rozširujú. To má mierne podporný vplyv na globálny hospodársky rast.

Záver 

Pozastavenie ďalších zvýšení ciel zo strany USA na čínsky dovoz, obozretné vyhlásenia amerického Fedu a rozsiahla fiškálna politika podporujú hospodárstvo a trhy. Riziká ako ďalšia eskalácia obchodného konfliktu, ďalšie oslabenie globálneho hospodárskeho rastu (najmä v Číne) a drastické zvyšovanie sadzieb zo strany Fedu v dôsledku vyššej inflácie tlmia rastúci potenciál rizikových tried aktív.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/markt-bleibt-zurueckhaltend/

 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.