Autor: Erste AM Communications 

  • globálna ekonomika pokračuje v silnom raste, avšak viacero krajín zaznamenalo spomalenie ekonomického rastu
  • cyklus zvyšovania úrokových sadzieb by sa mohol na budúci rok zastaviť
  • príležitosti vidíme hlavne na akciovom trhu a aktívach s vysokým výnosom (high-yield)

Súčasný vývoj globálnej ekonomiky naznačuje, že došlo k spomaleniu expanzie. Viacero dôležitých predstihových ukazovateľov naznačuje, že globálna ekonomika bude postupne spomaľovať. Avšak treba dodať, že očakávaný rast 3,25% HDP ostáva nad potenciálom.

Výzvy: Čína, obchodná vojna, Taliansko a Brexit

Zatiaľ čo vidíme väčší počet krajín s nižším tempom rastu, ani jedna ekonomika sa nedostala tento rok do recesie (pokles HDP). Na tlačovej konferencii – výhľad pre rok 2019, Heinz Bednar  generálny riaditeľ spoločnosti Erste Asset Management (EAM) povedal, „že riziko recesie v roku 2019 je veľmi nízke. Vzhľadom na výrazný pokles cien akcií a podnikových dlhopisov v novembri sú možnosti pre investorov na kapitálovom trhu naďalej zaujímavé.“

Prípadné problémy ako napríklad konflikt medzi EU a Talianskom o budúcom rozpočte, tvrdý Brexit (odchod Veľkej Británie z EU bez dohody), alebo ukončenie prímeria medzi USA a Čínou, by mohli viesť k výraznému nárastu kolísavosti. Podľa Heinza Bednara, pokiaľ chce investor dosiahnuť vyšší výnos, na trhu nie je alternatíva voči akciám a podnikovým dlhopisom s vysokým výnosom. Experti EAM vidia vybrané investičné príležitosti aj v lokálnych menách, v dôsledku negatívneho vplyvu zvyšovania úrokových sadzieb v USA na rozvíjajúce sa trhy.

Gerold Permoser, investičný riaditeľ spoločnosti (CIO), zdôraznil, že „riziko inflácie ostáva nízke s výnimkou USA, kde bol dosiahnutý inflačný cieľ 2,0%, ako aj cieľ maximálnej zamestnanosti. Nízka úroveň nezamestnanosti by mohla zrýchliť rast inflácie“. V Európe ostáva inflácia pod 2,0% cieľom centrálnej banky (ECB). Miera rastu mzdových nákladov ostáva pod očakávaniami. Index výrobných cien dokonca v Číne zaznamenal pokles. Vplyv na spomalenie inflácie mali aj ceny ropy, ktoré sa v tomto roku prepadli viac ako o 20%.

Centrálne banky môžu spomaliť zvyšovanie úrokových sadzieb  

„Pokiaľ ostane inflácia vo vyspelých krajinách nízka, centrálne banky by mohli zastaviť cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, ak by došlo k drastickému zhoršeniu podmienok na finančnom trhu“, povedal Permoser. Toto platí predovšetkým pre americkú centrálnu banku (Fed), ktorá nedávno naznačila, že preruší cyklus zvyšovania rastu sadzieb kvôli negatívnemu vývoju na realitnom trhu. Zatiaľ čo je zvýšenie sadzieb na decembrovom zasadnutí centrálnej banky už zarátané v trhu, ďalšie zvyšovanie sadzieb na budúci rok je otázne. Permoser nepredpokladá ani výraznejší nárast sadzieb v eurozóne. Očakávame postupné uťahovanie menovej politiky a zvýšenie sadzieb aj od ECB, avšak nie je jasné kedy. Volatilita ostáva problémom pre dlhopisový trh aj v budúcom roku. V prostredí relatívne stabilných sadzieb a v prípade potvrdenia očakávaného ekonomického rastu, spoločnosť EAM uprednostňuje podnikové dlhopisy s vysokým výnosom v Európe a USA, ako aj korporátne dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín, denominované vo vlastnej mene.  

Akcie ostávajú preferovanou triedou aktív

Mierne spomalenie ekonomického rastu a politické riziká na jednej strane, nízke úrokové sadzby a dobré hospodárske výsledky korporácii na strane druhej, nám dávajú signál, že akcie stále patria k najviac atraktívnym triedam aktív aj pre rok 2019. Zatiaľ čo sa tento rok býkom nedarilo, vnímame akcie ako zaujímavú investíciu hlavne z dlhodobého horizontu. „Pred rokom 2018 sme boli svedkami jedného z najdlhších období rastu cien akcií“. Podľa EAM CIO Permosera súčasná  korekcia na akciovom trhu bola zapríčinená nižšími očakávanými ziskami  spoločností, čo viedlo k zmene ocenenia akcií. Súčasné ocenenie akcií považuje za férovejšie. Pokiaľ ide o rok 2019, experti sa zhodli, že regionálne rozdiely vo výkonnostiach sa znížia, čo naznačuje že stratégia postavená na širokej diverzifikácii  sa môže ukázať ako správna.

Vysoká kolísavosť je v prospech pravidelného investovania do fondov

Volatilita sa v porovnaní s prechádzajúcimi rokmi výrazne zvýšila. Podľa Heinza Bednara tento fakt je v prospech pravidelného investovania do fondov. Pravidelné investovanie aj v podobne malých vkladov prináša z dlhodobého hľadiska atraktívnu priemernú nákupnú cenu. Táto forma investovania môže byť veľmi jednoducho prispôsobená  potrebám klienta a môže zahŕňať veľmi širokú škálu rôznych investičných riešení.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/ausblick-2019/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.