Autor: Gerhard Winzer, pracuje v spoločnosti Erste Asset Management od marca 2008. Bol senior portfólio manžér pre peňažné a dlhopisové fondy. V súčasnosti je hlavným ekonómom.

Akciové indexy v posledných dňoch prešli celosvetovou korekciou. Index Dow Jones od januárového vrcholu poklesol viac o ako 10 %. Aký je makroekonomický tejto dôvod korekcie?

Výnimočné ekonomické prostredie sa blíži ku koncu

Až do roku 2017 sa hospodársky scenár označoval za výnimočný: silný hospodársky rast a prudko rastúce zisky spoločností, nízka inflácia, nízke úrokové sadzby a nízke výnosy dlhopisov spolu s podpornou a predvídateľnou monetárnou politikou najdôležitejších centrálnych bánk  - americký FED, Európska centrálna banka a japonská centrálna banka.

Volatilita na finančnom trhu bola veľmi obmedzená, rovnako ako fluktuácie makroekonomických ukazovateľov. Prevažujúcou investičnou témou bola neexistujúca alternatíva k rizikovým aktívam, keďže štátne dlhopisy sľubovali len nízke, alebo negatívne výnosy. Silný prílev peňažných prostriedkov do rizikových tried aktív spôsobil výrazné zvýšenie cien. V dôsledku toho sa ocenenia výrazne zvýšili. Inými slovami, finančné trhy očakávali dobré prostredie. Navyše na mnohých burzách nedošlo ku korekcii niekoľko mesiacov, čo je pre túto triedu aktív nezvyčajné. 

Rastúci inflačný tlak a oznámenie ďalšieho zvýšenia základných úrokových sadzieb prebieha príliš rýchlo

V súčasnosti prechádzame z „výnimočného scenára“ na normálny stav. Keďže hospodársky rast zostal silný a zároveň sa stal viac sebestačný, zvýšil sa cyklický inflačný tlak. Najmä v USA, kde FED už zvýšil základnú úrokovú sadzbu a realizuje zníženie likvidity centrálnej banky na trhu. Tieto kroky viedli k zvýšeniu výnosov na amerických štátnych dlhopisoch.

Zvýšenie reálnych výnosov štátnych dlhopisov sa udialo rýchlo - úroveň výnosov s prihliadnutím na inflačné očakávania a ohlásenie ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb americkým FED-om. Táto zmena režimu bola príčinou vysokej volatility, ktorú sme nedávno videli. Pre akciové trhy bola táto zmena príliš veľká a neistota medzi účastníkmi trhu vyvolala korekciu.

Reálne úrokové sadzby zostávajú nízke, hospodársky rast je silný

Nový scenár normalizácie hospodárskeho rastu, inflácie a úrokových sadzieb nie je v skutočnosti negatívny pre rizikové triedy aktív ako sú akcie alebo dlhopisy s neinvestičnom stupni. Koniec koncov, hospodársky rast zostáva silný. Inflácia nie je problém, pretože sa zvyšuje z príliš nízkej úrovne smerom k cieľu centrálnej banky. Centrálne banky naďalej konajú opatrne v oblasti monetárnej politiky. Výška úrokovej sadzby nie je pre ekonomiku, alebo akcie reštriktívna. To by platilo aj vtedy, ak by výnosy v novom prostredí rástli o trochu viac a centrálne banky by pokračovali v mierom zvyšovaní základných úrokových sadzieb.  

Inflácia zostáva kľúčovým parametrom

Pokiaľ miera inflácie zostane nízka (alebo jemne rastie), centrálne banky môžu reagovať na zhoršujúce sa finančné prostredie. Napríklad v určitom bode už nemôžu ďalej zvyšovať základné sadzby. Ak by však inflácia v USA rástla výrazne, centrálna banka by stála pred dilemou. Znižovať mieru inflácie, alebo podporovať finančné trhy v raste? Toto riziko je nové a možno aj najdôležitejší dôvod na momentálnu korekciu na akciových trhoch.  

Upozornenie: Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúcu výkonnosť.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/02/19/wie-funktioniert-inflation-teil-2-treiber-der-inflationsentwicklung/

 

 

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.