Autor: Bernhard Ruttenstorfer

Nevyriešené otázky týkajúce sa spracovania a šírenia údajov zo strany najväčšej sociálne siete spustili korekciu akcií technologických spoločností. Bernhard Ruttenstorfer, portfólio manžér fondu nášho technologického akciového fondu odpovedal na otázky týkajúce sa spoločnosti Facebook a ďaších spoločností.

Prečo tento incident ovplyvnil celý technologický sektor?

Nemožno poprieť, že veľké spoločnosti ako Facebook, Alphabet (Google), NVidia, alebo Amazon majú vplyv na celý sektor technológií. Tieto spoločnosti nemajú len veľký podiel v indexoch technologických akcií, ale sú aj kľúčovými hnacími silami technologických mega trendov. Napriek diskusii o úniku údajov a výsledných stratách je ekonomický výhľad pre spoločnosti a pre celý sektor IT stále pozitívny.

 

Výkonnosť ESPA STOCK TECHNO 2013 - 2018

Aká je fundamentálna pozícia technologických akcií? Ospravedlňujú zverejnené výsledky hospodárenia spoločností taký pokles?

Aktuálne ocenenia akcií by nemali brániť ich ďalšiemu rastu. Základné mega trendy v sektore informačných technológií sa nezastavili kvôli udalostiam z posledných týždňov. Práve naopak, toto je vývoj, ktorý bude pokračovať niekoľko nasledujúcich rokov. Hovoríme o trende smerom k digitalizácii, automatizácii, umelej inteligencii, cloud computingu, sociálnym  sieťam, internetu a to sme vymenovali len niekoľko. Bude pokračovať technický a  ekonomický prínos vývoja v odvetví IT (vyššia efektívnosť, produktivita, flexibilita a spoľahlivosť) v porovnaní s "tradičnými" prístupmi.

Aké sú vyhliadky pre technologický sektor, najmä pre akcie poskytovateľov sociálnych médií? 

Je pravdepodobné, že sa upraví regulácia produktov a služieb pre sociálne siete. Pokiaľ sa správanie používateľov nezmení, existujúce platformy by mali naďalej prinášať vysokú reklamnú hodnotu. Riziko novovznikajúcich platforiem a migrácia používateľov zo starších aplikácií vždy existovalo. Preto má spoločnosť Facebook zďaleka najväčšiu užívateľskú základňu, čo je pre používateľov stále významným faktorom. Pri posudzovaní nedávnych udalostí je potrebné mať na pamäti, že Facebook prevádzkuje nielen aplikáciu Facebook, ale aj Instagram a WhatsApp. Obe služby sú nezávisle od aplikácie Facebook a preto fungujú na základe vlastných obchodných modelov. Predpokladám, že používatelia, ktorí opúšťajú aplikáciu Facebook automaticky nezrušia svoje kontá v aplikáciách Instagram a WhatsApp. 

Originálny zdroj infomrácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/04/03/datenweitergabe-durch-facebook-sind-technologieaktien-in-gefahr/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.