Autor: Bernhard Ruttenstorfer

Nevyriešené otázky týkajúce sa spracovania a šírenia údajov zo strany najväčšej sociálne siete spustili korekciu akcií technologických spoločností. Bernhard Ruttenstorfer, portfólio manžér fondu nášho technologického akciového fondu odpovedal na otázky týkajúce sa spoločnosti Facebook a ďaších spoločností.

Prečo tento incident ovplyvnil celý technologický sektor?

Nemožno poprieť, že veľké spoločnosti ako Facebook, Alphabet (Google), NVidia, alebo Amazon majú vplyv na celý sektor technológií. Tieto spoločnosti nemajú len veľký podiel v indexoch technologických akcií, ale sú aj kľúčovými hnacími silami technologických mega trendov. Napriek diskusii o úniku údajov a výsledných stratách je ekonomický výhľad pre spoločnosti a pre celý sektor IT stále pozitívny.

 

Výkonnosť ESPA STOCK TECHNO 2013 - 2018

Aká je fundamentálna pozícia technologických akcií? Ospravedlňujú zverejnené výsledky hospodárenia spoločností taký pokles?

Aktuálne ocenenia akcií by nemali brániť ich ďalšiemu rastu. Základné mega trendy v sektore informačných technológií sa nezastavili kvôli udalostiam z posledných týždňov. Práve naopak, toto je vývoj, ktorý bude pokračovať niekoľko nasledujúcich rokov. Hovoríme o trende smerom k digitalizácii, automatizácii, umelej inteligencii, cloud computingu, sociálnym  sieťam, internetu a to sme vymenovali len niekoľko. Bude pokračovať technický a  ekonomický prínos vývoja v odvetví IT (vyššia efektívnosť, produktivita, flexibilita a spoľahlivosť) v porovnaní s "tradičnými" prístupmi.

Aké sú vyhliadky pre technologický sektor, najmä pre akcie poskytovateľov sociálnych médií? 

Je pravdepodobné, že sa upraví regulácia produktov a služieb pre sociálne siete. Pokiaľ sa správanie používateľov nezmení, existujúce platformy by mali naďalej prinášať vysokú reklamnú hodnotu. Riziko novovznikajúcich platforiem a migrácia používateľov zo starších aplikácií vždy existovalo. Preto má spoločnosť Facebook zďaleka najväčšiu užívateľskú základňu, čo je pre používateľov stále významným faktorom. Pri posudzovaní nedávnych udalostí je potrebné mať na pamäti, že Facebook prevádzkuje nielen aplikáciu Facebook, ale aj Instagram a WhatsApp. Obe služby sú nezávisle od aplikácie Facebook a preto fungujú na základe vlastných obchodných modelov. Predpokladám, že používatelia, ktorí opúšťajú aplikáciu Facebook automaticky nezrušia svoje kontá v aplikáciách Instagram a WhatsApp. 

Originálny zdroj infomrácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/04/03/datenweitergabe-durch-facebook-sind-technologieaktien-in-gefahr/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.