Autor: Anton Hauser

Turecké aktíva v máji prekonali silnú korekciu. Turecká líra prerušovane stratila viac ako 11 % v porovnaní s eurom, zatiaľ čo výnos 5-ročného dlhopisu v domácej mene vzrástol takmer o 200 bázických bodov na 15,3 %. Úrokový diferenciál (spread) medzi tureckými štátnymi dlhopismi denominovanými v tureckých lírach a štátnymi dlhopismi denominovanými v amerických dolároch sa zväčšil o 72 percent na 390 bázických bodov (poznámka: 100bps = 1 percentuálny bod). Turecká centrálna banka bola nútená zvýšiť svoju najvýznamnejšiu úrokovú sadzbu o 300 bázických bodov a znova zosúladiť svoje menové nástroje. Aké sú príčiny prudkého pádu?

Centrálna banka nekoná nezávisle

Nové vyhlásenia prezidenta Erdogana, podľa ktorých chce prevziať kontrolu nad  menovou politikou v prípade volebného víťazstva, vyvolali medzi investormi obavy. Erdogan v minulosti vyjadril názor podľa ktorého rastúce úrokové sadzby spôsobovali rast cien a preto bol vyvíjaný  tlak na centrálnu banku, aby upustila od zvyšovania úrokových sadzieb. 

Nerovnováha v tureckom hospodárstve sa však medzičasom stala tak výraznou, že pokračovanie neortodoxnej a váhavej menovej politiky v posledných rokoch by zvýšilo pravdepodobnosť tvrdého pristátia tureckej ekonomiky. Napríklad hospodársky rast dosiahol minulý rok 7,4 %, zatiaľ čo inflácia stúpla na 12 %. To znamená, že inflácia je dvakrát vyššia ako inflačný cieľ stanovený centrálnou bankou. Deficit bežného účtu predstavoval v minulom roku viac ako 6% HDP. Deficit bežného účtu zvyšuje štátny dlh, a teda aj závislosť krajiny od externých veriteľov.

Externá zraniteľnosť je vysoká

V nasledujúcich dvanástich mesiacoch budú splatné dlhopisy v objeme 182 mld. USD, vonkajšia hrubá potreba financovania Turecka je veľmi vysoká. Okrem toho sa krajina musí vyrovnať s deficitom bežného účtu vo výške približne 55 mld. USD a s devízovou nerovnováhou v podnikovom sektore vo výške 222 mld. USD. To je v porovnaní s čistými devízovými rezervami centrálnej banky vo výške len 34 mld. USD priveľa. Znamená to, že devízové záväzky Turecka sú vzdialené od úplného pokrytia vlastnými rezervami centrálnej  banky. Zatiaľ čo tieto nerovnováhy ako také nie sú samy o sebe nové a financovanie deficitu bolo doteraz pomerne stabilné, v dôsledku rastúcich amerických úrokových sadzieb sa Turecko dostáva do pomerne exponovanej pozície.  

 

Turecká líra vs. euro (jún 2013 - jún 2018)

 

Devalvácia meny ovplyvňuje kvalitu aktív bánk

Zvyšujúce sa obavy z veľmi tvrdého pristátia posunuli do popredia tému zamerania sa na kvalitu aktív medzi bankami. Rastúce úrokové sadzby, t.j. dodatočný nákladový faktor a zvyšujúce sa úrokové a splátkové výdavky pre spoločnosti s nesplatenými devízovými úvermi a pre spoločnosti s nedostatkom  príjmov v cudzej mene, by mali spôsobiť zvýšenie počtu nesplácaných úverov. V súčasnosti je však podiel nesplácaných úverov na nízkej úrovni 2,8 % z celkového počtu poskytnutým úverov. Okrem toho je turecký bankový sektor veľmi dobre kapitalizovaný a preto je dôkladne chránený pred nesplácanými úvermi. 

Neistota pred predčasnými voľbami

Koncom apríla prezident Erdogan vyhlásil parlamentné a prezidentské voľby v júni, ktoré boli prekvapením pre niektorých účastníkov trhu. Výsledkom týchto volieb bude, že Turecko prejde na prezidentský systém a preto sa viac moci bude sústreďovať v rukách  prezidenta. Hoci sa  zdá, že zvolenie Recep Tayyipa Erdogana  za prezidenta je  pravdepodobné, prieskumy verejnej mienky naznačujú, že opozícia by mohla získať  väčšinu v parlamente, čo by mohlo výrazne sťažiť budúce politické rozhodnutia. Naopak v prípade väčšiny strany AKP sa investori obávajú, že to bude znamenať ďalší posun k hospodárskej a finančnej nestabilite.  

Fiškálna politika sa stáva procyklickou

Pri vládnom dlhu vo výške 28 % z HDP je Turecko v relatívne dobrej kondícii v porovnaní s krajinami s podobným ratingom. V súčasnosti je Turecko držiteľom ratingu Ba2 od spoločnosti Moody's, ktorý ho zaraďuje do segmentu krajín s vysokým výnosom (pozn.  high yield). Nový dlh vo výške iba 1,5 % z HDP tiež ilustruje rozpočtovú disciplínu a  podporuje hodnotenie Turecka. Oznámenie balíka fiškálnych stimulov vo výške 6 mld.  USD v období hospodárskeho prehriatia ako zvláštneho vykúpenia hlasu viedlo niektorých  účastníkov trhu k spochybňovaniu pokračovania tejto neortodoxnej fiškálnej politiky a k  zníženiu pozícií v tureckých aktívach.

Výhľad

Najnovšie kroky centrálnej banky, t.j. zvýšenie úrokových sadzieb a zjednodušenie menovej politiky, možno interpretovať ako znamenie, že všetci politickí činitelia rozhodovali o závažnosti situácie. Znamená to, že menová politika sa po voľbách môže zmeniť na ortodoxný režim. Napríklad kroky na zníženie deficitu bežného účtu a miery inflácie boli oznámené na obdobie po voľbách.  Navyše dobrý stav verejných financií poskytuje tureckému štátu určitý manévrovací  priestor v prípade zhoršenia súčasného stavu. V našom základnom scenári preto  očakávame, že turecká mena a dlhopisové trhy budú pokojné.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/06/07/tuerkei-steht-die-wirtschaft-vor-einer-zahlungsbilanzkrise/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.