Autor: Peter Szopo

So začiatkom Majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré začínajú 14. júna bude Rusko stredobodom pozornosti sveta najbližšie štyri týždne. Existuje mnoho dôvodov, prečo sa bližšie pozrieme na Rusko, jeho hospodárstvo a trh s akciami okrem nadchádzajúcej športovej udalosti: oživenie cien ropy, nedávne sprísnenie sankcií a opätovné zvolenie prezidenta Putina menia celkové ekonomické prostredie a podmienky pre investorov.


Ruská ekonomika prešla recesiou v rokoch 2015/2016, ktorá bola do značnej miery zapríčinená poklesom cien ropy a súvisiacim poklesom domácej kúpnej sily. V tomto roku a v roku 2019 by podľa aktuálnych prognóz mala ekonomika rásť o približne 1,8 %. Zatiaľ čo niektoré rozvíjajúce sa ekonomiky boli negatívne ovplyvnené nárastom amerických úrokových sadzieb a zhodnotením amerického dolára, Rusko je na túto situáciu lepšie pripravené. Krajina má prebytok bežného účtu a rozpočet je vo všeobecnosti vyvážený. Celkový dlh mal v posledných rokoch tendenciu k poklesu a vládny dlh predstavuje iba 17,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). 

Výrazne nižšie miery rastu ako v rokoch pred finančnou krízou

Solídne makroekonomické údaje by však nemali skrývať skutočnosť, že dlhodobý dynamizmus rastu ruskej ekonomiky je tlmený. Súčasné prognózy rastu naznačujú, že ruská ekonomika rastie len na polovicu rýchlosti svetového hospodárstva - v ostrom kontraste s rokmi pred finančnou krízou, keď krajina rástla rýchlejším tempom. Či sa to počas "Putina 4.0" zmení, zostáva naďalej otázne. Nová vláda a reformné ciele vyjadrené v tzv. „májových dekrétoch“ signalizujú len opatrnú ochotu reformovať.

Neexistujú náznaky uvoľnenia sankcií zo strany Západu. V skutočnosti je to naopak: USA zaviedli nové sankcie, ktoré okrem iného viedli k ďalšiemu oslabeniu ruskej meny. Doteraz boli negatívne účinky sankcií čiastočne absorbované kolísaním cien ropy a iných komodít, ale z dlhodobého hľadiska bude mať dopad sankcií jednoznačne negatívny vplyv na ruské hospodárstvo. Z pohľadu investora je posledné kolo amerických sankcií mimoriadne negatívne, keďže po prvýkrát sa politici sankciami zamerali na spoločnosti kótované na burze, vrátane ich medzinárodných operácií.

 

Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Napriek tejto situácii je celkový výhľad spoločnosti Erste Asset Management Slovenskej sporiteľne na ruský akciový trh pozitívny. Pri hodnote ukazovateľa PE (pozn. PE = price earnings ratio; ide o pomer ceny akcií k ročnému výnosu akcií) približne 6-násobku na základe očakávaných výnosov na trhu ide o atraktívne ocenenie. Vo vzťahu k iným  rozvíjajúcim sa krajinám prekračuje zľava z pohľadu ukazovateľa PE úroveň 40 %. Ruský akciový trh ponúka dividendový výnos viac ako 6  %, čo sa javí navyše dobre posilnené prognózami výnosov a predvídateľnou dividendovou politikou.

Rozdelenie aktív ruského akciového fondu ESPA STOCK RUSSIA

V súčasnosti uprednostňujeme spoločnosti orientované na export so zdravými bilanciami, ktoré dokážu udržať rast zisku aj v náročnom prostredí. Ide najmä o kótované spoločnosti v odvetví energetiky a komodít, ktoré profitujú zo slabého rubľa a ponúkajú investorom vysoký výnos z dividend.

Výhody pre investora:

  • Ruský kapitálový trh ponúka rizikovým investorom vysoký potenciál návratnosti
  • Vysoký stupeň diverzifikácie rizík medzi sektormi
  • Fond sa môže kedykoľvek predať
  • Aktívna správa založená na fundamentálnej analýze
  • Jeden cenný papier (fond) pokrýva celú oblasť krajín Spoločenstva nezávislých štátov

Riziká, o ktorých je potrebné uvažovať:

  • Cena fondu môže byť predmetom výrazných výkyvov  - volatility
  • V dôsledku investovania do cudzej meny môžu byť podiely fondu, ktoré sú denominované v eurách, ovplyvnené kolísaním výmenných kurzov
  • Rozvíjajúce sa trhy predstavujú zvýšený potenciál rizika
  • Investor znáša riziko krajiny Ruska
  • Kapitálová strata je možná

Upozornenie podľa Inv FG 2011 ESPA STOCK RUSSIA môže mať vyššiu volatilitu v dôsledku zloženia portfólia, tj. jednotkové hodnoty môžu byť tiež vystavené veľkým kolísaním smerom hore a dole v krátkom časovom období.ESPA STOCK RUSSIA môže podstatne investovať do derivátových nástrojov (vrátane swapov a iných OTC derivátov) v zmysle § 73 InvFG 2011.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/06/12/russland-vor-der-fussball-wm-wieder-auf-wachstumskurs-aber-kein-grund-zur-euphorie/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.