Autor: Gerhrd Winzer

Zvýšená nervozita, či Taliansko dokáže splácať svoje dlhy a či zostane členom eurozóny viedla k výpredaju cenných papierov. Kľúčový benchmark - výnos z 2-ročných talianskych  štátnych dlhopisov, vzrástol od začiatku mája do 29. mája 2018 z hodnoty  -0,30 % na 2,5 % (zdroj: Bloomberg).

Stagnácia vedie k nespokojnosti

Prvým dôvodom, ktorý vedie k zvýšených obavám  je strata  prosperity Talianska. Reálny hrubý domáci produkt na obyvateľa v minulom roku bol na úrovni  z roku 1999, čo je približne  34 000 USD upravených o kúpnu silu (Zdroj: MMF). Táto stagnácia viedla k zvyšujúcej sa nespokojnosti so zainteresovanými stranami a EÚ. V minuloročných parlamentných voľbách, čo pomohlo k zvýšeniu preferencií pre dve populistické strany M5S a Lega.

.. a k populizmu

V posledných týždňoch vidíme, čo to znamená, keď populistické politické strany môžu zasahovať do vládnych záležitosti a to najmä v týchto oblastiach:

  • zvýšenie vládnych výdavkov 
  • zníženie daní nerešpektovanie zmlúv 
  • s inými krajinami (nariadenia o eurozóne)
  • fiškálny impulz vo fáze "rozmachu" hospodárskeho rastu (rast reálneho HDP v Taliansku o 1,5 % 2017 bol veľmi dobrý.)

Znie to skoro ako „Trumponomics“. Oznámené opatrenia oslabili dôveru investorov, pretože sú v rozpore s nízkou konkurencieschopnosťou, vysokou úrovňou verejného dlhu (2017: 131 % HDP, zdroj: MMF) a štruktúrou  eurozóny, ktorej zachovanie závisí od  adekvátneho správania členských krajín.

Je pravdepodobné, že dočasný premiér Carlo Cottarelli, ktorého vymenoval prezident Sergio Mattarella nezíska potrebné hlasy na získanie  dôvery v parlamente. Očakávame, že nové voľby na jeseň tohto roku skončia s podobným výsledkom ako v marci. Vyhlásenia a sľuby politických strán počas volebnej kampane nebudú zvlášť dôveryhodné.

Konfrontácia s eurozónou 

Pre dlhodobú existenciu eurozóny sú potrebné ďalšie kroky únie. Niekoľko návrhov, ktoré sú na stole, budú konzultované počas rokovaní. Patrí medzi ne aj modernizácia európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) na Európsky menový fond (EMF) a zavedenie garančnej schémy pre bankové vklady v celej. S vyhláseniami dvoch populistických strán v Taliansku sa ďalšie integračné opatrenia stali (dokonca) menej pravdepodobné.

Mechanizmus ochrany ako nevýhoda

V porovnaní s krízou eurozóny v rokoch  2011/2012 je dôležitý rozdiel - boli vytvorené  dva finančné nástroje na záchranu: 

  • Európska centrálna banka môže v prípade krízy ako súčasť programu priamych menových transakcií (OMT) kúpiť neobmedzené krátkodobé štátne dlhopisy 
  • ESM (Európsky mechanizmus pre stabilitu) môže poskytnúť pôžičky a záruky krajinám, ktoré majú obmedzené množstvo zdrojov.  

Hlavná nevýhoda je v tomto prípade zrejmá: poskytuje podporu len tým členským krajinám EU, ktoré akceptujú podmienky hospodárskej politiky spojené s pomocou (= úspora, de facto čiastočná strata štátnej suverenity).

„Whatever it takes“

 Pokiaľ to bude možné, Európska centrálna banka sa bude vždy snažiť stabilizovať situáciu. Cieľom bude záruka fungovania menovej politiky v celej eurozóne. Mali by sme myslieť na tri slávne slová „Whatever it takes“ („Čokoľvek bude potrebné“) prezidenta ECB Maria Draghiho, ktorý v lete 2012 dokázal svojim prejavom upokojiť vtedy trvajúcu európsku krízu.  V skutočnosti môže ECB cielenému znižovaniu svojej mimoriadne expanzívnej menovej politike:

  • Ekonomický rast sa v prvom kvartáli výrazne spomalil v porovnaní so štvrtým kvartálom 2017 (0,4 % vs. 0,7 %, zdroj: Eurostat). 
  • Čo je dôležitejšie, pri ročnej inflácii 0,7 % je miera jadrovej inflácie veľmi nízka (zdroj: Eurostat) a v najpravdepodobnejšom scenári sa v najbližších rokoch mierne zvýši. 

Znie to skoro ako „Trumponomics“. Oznámené opatrenia oslabili dôveru investorov, pretože sú v rozpore s nízkou konkurencieschopnosťou, vysokou úrovňou verejného dlhu (2017: 131 % HDP, zdroj: MMF) a štruktúrou  eurozóny, ktorej zachovanie závisí od  adekvátneho správania členských krajín.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/05/30/italien-schlittert-in-eine-vertrauenskrise/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.