Autor: Gerhard Winzer

Mierne povedané, výkonnosti väčšiny tried aktív za tento rok sú zatiaľ zmiešané. Existuje spoločný základný faktor prečo je tomu tak? Môžeme očakávať lepšiu druhú polovicu roka?

Väčšina dôležitých ekonomických indikátorov predošlého ako aj budúceho vývoja naznačuje priaznivý výhľad na trhy. Reálny globálny ekonomický rast je silný, inflácia rozvinutých ekonomík je nízka a menové politiky štátov ostávajú nápomocné. 

Spoločný základný faktor, ktorý stojí za stratami na trhoch je zvýšená miera neistoty. Literatúra zvyčajne definuje neistotu ako zložku budúcich výkyvov (napr. ekonomický rast, inflácia, základná úroková sadzba, cena akcií) ktoré sa vymykajú predpovediam. Samozrejme, prebiehajúce a predvídateľné zmeny taktiež ovplyvňujú ceny aktív, avšak nepredstavujú neistotu. Napríklad zvýšenie firemnej zadlženosti má negatívny dopad na rozpätia (spready), takisto ako očakávaný pokles ziskov firiem predstavuje negatívny dopad na cenu akcií. V prostredí makroekonomickej neistoty sa táto neistota zvyšuje naprieč viacerými oblasťami.Je to presne to čoho sme zatiaľ svedkami tento rok.

  • Z obchodného konfliktu k obchodnej vojne? Zvýšenie dovozových ciel USA a ohlásenie ďalších opatrení vyvolali obavy z možného vyhrotenia situácie. Obchodná vojna všeobecne vedie k nižšiemu ekonomickému rastu a vyššej inflácii.
  • Od krízy dôvery v Taliansku ku kríze verejného dlhu? Májová menšia kríza dôvery týkajúca sa talianskych dlhopisov ukázala, že zatiaľ čo finančné prostriedky na záchranu boli v eurozóne k dispozícii (ESM, OMT), v Taliansku by boli bývali aplikované len v prípade ak by Taliansko prijalo úsporné opatrenia, ktoré by boli súčasťou tejto pomoci.
  • Menové krízy v rastúcom počte hospodárstiev? Zhodnotenie amerického dolára a zvyšujúce sa dolárové úrokové sadzby vyvíjajú tlak na krajiny s vonkajšími a vnútornými obchodnými nerovnováhami, čo výrazne exponovalo najmä argentínske peso a tureckú líru. Medzi vonkajšími nerovnováhami sú vysoké deficity bežného účtu a vysoký dlh denominovaný v amerických dolároch, zatiaľ čo medzi vnútornými sú vysoká inflácia a vysoké rozpočtové deficity. Riziko spočíva v tom, že aj iné krajiny by sa mohli dostať pod tlak.
  • Obmedzujúce centrálne banky? Ekonomický rast sa stáva čoraz viac samonosným vo viacerých krajinách, pričom postupne konverguje k cieľu centrálnych bánk. Preto môžu centrálne banky obmedziť svoje podporné menové politiky, t.j. zvyšovať základné úrokové sadzby na neutrálne úrovne, a postupne ukončovať alebo skracovať programy nákupu aktív („quantitative tightening“, QT). Odhady neutrálnej úrokovej sadzby a účinkov QT sú však oveľa viac vzdialených odhadom ako robustnou predpoveďou. Ak by bola neutrálna úroková sadzba naozaj nižšia ako predpokladá centrálna banka, mohlo by to zapríčiniť recesiu.
  • Otázky inflácie? Phillipsova krivka je štandardným modelom pre odhadovanie budúcej inflácie. Je však ťažké modelovať vzťah medzi mierou nezamestnanosti (nízka) a infláciou (rovnako nízkou). Ako sa často stalo v minulosti, inflácia by nakoniec mohla vyskočiť.
  • Recesia? Existujú dva zásadné rozdiely v druhu rastu, ktorý sme zažili v minulom roku: v mnohých krajinách nie je prekvapujúce súčasné zrýchlenie; niektoré krajiny / regióny výrazne rastú (USA), zatiaľ čo iné krajiny oslabujú (eurozóna, Čína). Dôležité globálne ekonomické ukazovatele založené na prieskumoch zaznamenali pokles v posledných mesiacoch, ako napríklad globálny index nákupných manažérov výrobného sektora. Taktiež rozdiel vo výnosoch medzi dlhodobými a krátkodobými štátnymi dlhopismi sa zužoval. Riziko recesie sa v strednodobom horizonte zvýšilo.
  • Nedostatočná likvidita na trhu? Krátkodobý prepad akciových trhov na začiatku februára a prudký nárast talianskych štátnych dlhopisov v máji opäť raz ukázali, že likvidita na trhu môže veľmi ľahko vyschnúť (keď sa všetci investori snažia predávať v tom istom momente). Malichernosť môže byť spúšťačom veľkých následkov. 

Globálny hospodársky rast je naďalej silný. Vzhľadom na to, že sme tu recesiu nemali už dlhší čas (pozn. že v USA v súčasnosti zažívajú desiaty rok expanzie), niekoľko neistôt sa vynorilo súčasne, a keďže recesia prakticky nikdy nebola správne predpovedaná, spready sa rozšírili na základe prípadného zhoršenia makroekonomického prostredia. Na druhej strane, dobrou správou je, že ak sa neistota nezvýši, veľa negatívneho sentimentu je už reflektovaného v cenách.

Gerhard Winzer

Gerhard Winzer pôsobí v Erste Asset Management od marca 2008. Do marca 2009 pracoval na pozícii Senior Portfolio Manager, spravoval fondy zamerané na dlhopisový trh; od apríla 2009 je hlavným ekonómom.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/07/16/blick-auf-die-maerkte-angestiegene-unsicherheit/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.