Autor: Anton Hauser je portfólio manažérom v Erste Asset Managemente a expertom na štátne dlhopisy strednej a východnej Európy.

Anton Hauser je portfólio manažér fondu ERSTE BOND DANUBIA už niekoľko rokov. Ako expert na štátne dlhopisy strednej a východnej Európy získal niekoľko národných a medzinárodných ocenení. V tomto rozhovore diskutuje o náročnej prvej polovici roku 2018 a vyobrazuje možné budúce scenáre.

Dlhopisové trhy strednej a východnej Európy sa v nedávnych mesiacoch dostali pod značný tlak. Aké boli kľúčové faktory pre tento vývoj?

Zvýšenie výnosov dlhopisov (viď graf nižšie) a devalvácia meny, ktoré zaznamenala stredná a východná Európa vo vzťahu k euru boli vyvolané geografickými a geopolitickými faktormi (napr. rastúce ceny komodít). Prísnejšia menová politika americkej centrálnej banky a blížiaci sa koniec programu nákupu aktív Európskej centrálnej banky viedli k odlivu kapitálu z rozvíjajúcich sa trhov (a fondov rozvíjajúcich sa trhov). V dôsledku toho sa zvýšil tlak na investície do strednej a východnej Európy. Negatívny vplyv mal taktiež očakávaný pokles transferových platieb v novom rozpočte EÚ.

 

Porovnanie: 10-ročné výnosy štátnych dlhopisov

Do akej miery je v týchto krajinách riziko inflácie prehnané?

Krajiny strednej a východnej Európy v súčasnosti nevykazujú žiadnu významnú makroekonomickú nerovnováhu. Zvýšenie inflácie – s rastom v Turecku na úrovni 15% (zdroj: Bloomberg, 20. júla 2018) – bolo spôsobené najmä rastúcou cenou ropy napriek výraznému nárastu miezd, ktorý sme zaznamenali. Neočakávame výrazné zrýchlenie jadrovej inflácie v regióne. Z tohto dôvodu očakávame len mierne zvýšenie úrokových sadzieb a posledný výpredaj v regióne považujeme za nadmerný.

Investujete do nových členských štátov EÚ, ako aj do tureckých a ruských dlhopisov. Aké váhy udržiavate a ako hodnotíte predvídateľnú budúcnosť týchto krajín?

Ruské dlhopisy vo fonde sú v súčasnosti vážené na 13% a turecké na úrovni 14% (k júlu 2018, zdroj: Erste AM Fund Management).

Situácia v Rusku je do značnej miery stabilná. Zatiaľ čo úroveň dlhu je nízka, vysoká cena ropy podporuje hospodársky rast. Z dôvodu sankcií je počet nových emisií tiež veľmi obmedzený. Splatné dlhopisy sú reinvestované do existujúcich dlhopisov. Vzhľadom na tento scenár by sa ruské hospodárstvo malo v nasledujúcich mesiacoch vyvíjať pomerne dobre. Situácia v Turecku je na druhej strane ťažká. Obrovský deficit bežného účtu, vysoké
krátkodobé záväzky a príliš voľná menová politika v súvislosti s vysokým politickým rizikom spôsobili krízu dôvery a vyvíjali tlak na turecké dlhopisy a menu. V súčasnej dobe neexistujú žiadne signály, ktoré by naznačovali, ako by mohla vyzerať hospodárska politika v novom prezidentskom systéme. Najnovšie rozhodnutie centrálnej banky nezvýšiť úrokové sadzby napriek vysokej miery inflácie, bolo prekvapením a zanechalo mnoho nezodpovedaných otázok. Neistota na tureckom kapitálovom trhu je preto vysoká. Avšak ako portfólio manažér fondu nemôžem  ignorovať vysoké výnosy meny, ktorá sa už významne devalvovala. V poslednom rade by som chcel poukázať na to, že Turecko má skúsenosti s riešením vysokej inflácie a je dobre známe svojou nekonvenčnou menovou a fiškálnou politikou.

V priebehu rokov prechádzali dlhopisy strednej a východnej Európy fázami klesajúcich cien. Mali by nedávne korekcie byť použité ako odrazový mostík na navýšenie pozícií?

Klesajúce ceny vedú k nárastu očakávaných výnosov. Z historického hľadiska by sa očakávané výnosy mali celkom dobre odraziť v skutočných výnosoch. Veríme, že tentoraz sa situácia nebude veľmi líšiť od tých predchádzajúcich. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/07/27/russische-anleihen-sollten-sich-gut-entwickeln/

 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.