Rozhovor s Gerhardom Beuligom, senior portfólio manažérom

Veľa investorov hľadá investíciu s možnosťou na atraktívny výnos, pričom ale nechcú podstúpiť riziko spojené s investíciami do akcií. Rozprávali sme sa s Gerhardom Beuligom, portfólio manažérom nového podielového fondu ERSTE FIXED INCOME PLUS na tému príležitosti na výnos v segmente dlhopisového trhu.


V časoch politiky nulových úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) hľadá veľa investorov alternatívy ku vkladným knižkám. Kde sú podľa Vášho názoru  súčasnosti možnosti dosiahnuť atraktívny výnos bez toho, aby musel človek podstúpiť riziko spojené s investíciami do akcií? 

Pred niekoľkými rokmi začala Európska centrálna banka (ECB) popri politike nulových úrokových sadzieb taktiež s programom nákupu dlhopisov, čím reagovala na nízky ekonomický rast v eurozóne a na deflačné tendencie vo svete. Pritom nakupovala hlavne štátne dlhopisy. Dôsledkom je súčasná situácia s extrémne nízkymi výnosmi. Po znížení o aktuálnu infláciu ostávajú výnosy často krát negatívne. Táto fáza nízkych úrokových sadzieb už skončila v USA a iných častiach sveta. Z toho vyplýva, že úroveň výnosov a úrokových sadzieb v USA a v rôznych rozvíjajúcich sa krajinách Latinskej Ameriky a Ázie je vyššia. Americké podnikové dlhopisy ponúkajú atraktívne kreditné  prirážky. Do tohto vyššie úročeného dlhopisového segmentu investuje aj ERSTE FIXED INCOME PLUS. Fond môže investovať až 100 % svojho majetku do rizikových dlhopisov v závislosti od posúdenia ich atraktivity.  Pomerne vysoký rozdiel výšky úrokových sadzieb na peňažnom trhu medzi USA a eurozónou má za následok, že zaistenie menového rizika je nákladné. Fond môže investovať do cudzích mien max. do výšky 25 % majetku fondu, menové riziko zostávajúcej časti portfólia je zabezpečené.

Vo všeobecnosti sa očakáva, že po Americkej centrálnej banke (FED) sa so svojou doterajšou menovou politikou pomaly rozlúči aj ECB. Aké následky to bude mať pre investorov? 

Zmena menovej politiky je následkom predovšetkým pozitívneho ekonomického prostredia, ako aj vývoja inflácie, ktorý sa zhoduje s cieľom ECB. V prípade, že by bol v takomto prostredí pozastavený program nákupu dlhopisov a následne by sa uvažovalo aj o zvýšení úrokových  sadzieb, následkom  z dlhodobého  hľadiska by bola  o niečo vyššia úroveň úrokových sadzieb. Na príklade USA, ktoré touto fázou už prešlo, možno vidieť, že postupný prechod je možný v prípade, keď sú účastníci trhu včas pripravení na zvýšenie úrokových sadzieb. Z dlhodobého hľadiska je pre investorov výrazne atraktívnejšia taká úroveň úrokových sadzieb, ktorá im prináša  aj  vyššie reálne výnosy (výnosy po odpočítaní inflácie) Vo fáze rastúcich výnosov je v každom prípade vhodný opatrný postoj vzhľadom na úrokové riziko. Prostredníctvom zvýšenia podielu nástrojov peňažného trhu môže nový fond pri očakávaniach zvyšovania úrokových sadzieb znížiť závislosť na vývoji úrokových sadzieb a tým aj znížiť úrokové riziko.

Podielový fond ERSTE FIXED INCOME PLUS je veľmi flexibilný, čo sa týka rôznych váh limitov investícií do jednotlivých druhoch dlhopisových fondov a inštrumentov peňažného trhu. Čo ho okrem uvedeného robí ešte výnimočným?  

Podľa môjho názoru spočíva táto výnimočnosť v kombinácii flexibilnej investície do všetkých druhov dlhopisových fondov a fondov peňažného trhu spoločne s investíciami do  fondov riadených na princípe absolútneho výnosu (alternatívnych fondov). Tento typ stratégie umožňuje  stabilizovať výnosy a tým pádom môže byť znížená aj miera rizika fondu. Dosiahnutý efekt diverzifikácie je popritom veľmi pozitívny. Taktiež možnosť riadenia úrokového rizika nezávisle od situácie na trhu prispieva k vysokej flexibilite.

Aké výnosové príležitosti ponúka táto nová stratégia fondu?

Prostredníctvom možnosti investovať v plnom rozsahu do veľmi výnosných – a tým pádom aj rizikových  - dlhopisových trhov, predpokladáme zo strednodobého hľadiska významne vyššie výnosy ako pri investíciách do európských štátnych dlhopisov. Okrem toho dosiahnutie reálnych výnosov predstavuje aj podstatný cieľ fondu. Cielený ročný vyplácaný výnos je stanovený na úroveň 2 %. Tento výnos bude v danej výške pravidelne vyplácaný aj v časoch prechodne negatívneho vývoja výkonnosti fondu **. 

** týka sa A-tranže fondu (distribučná tranža) pred zdanením. Výška výplaty výnosu závisí a môže byť vyplatená podľa vývoja trhu a môže byť aj nižšia. Vyplatenie výnosov sa môže realizovať aj z čistej hodnoty aktív. Každá výplata redukuje hodnotu podielových listov. Zohľadnite prosím, že investovanie do podielových fondov je okrem uvedených výhod, spojené aj s rizikom.

Čo považujete v súčasnosti za najväčšie riziká na úrokových a dlhopisových trhoch?

V súčasnosti predstavujú riziká expanzívna rozpočtová politika USA, inflácia v USA, ktorá je vyššia ako bola očakávaná a taktiež aj prípadné zhoršenie bonity podnikov (kreditné riziko). Počas fázy hospodárskeho poklesu alebo značne vyšších úrokových sadzieb môžu byť pod tlakom tie podniky, ktoré sa v časoch  nízkych úrokových sadzieb zadlžili, aby investovali do svojho rozvoja alebo, aby kúpili podiely vo firmách svojich konkurentov.  Možné ukončenie programu nákupu dlhopisov zo strany ECB taktiež predstavuje rizikový faktor. FED v USA ale ukázal ako možno zvládnuť zmenu menovej politiky bez rozpútania väčších turbulencií na trhoch.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/05/08/renditechancen-mit-anleihen/

 

 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.