Autor: Dkfm. Milan Frühbauer 

Väčšina ľudí už nechce investovať svoje úspory pri nízkych úrokových sadzbách. Tí, ktorí chcú dosiahnuťzaujímavý výnos, majú nasledovné možnosti. Jednou z alternatív je  investovať do cenných papierov s fixným výnosom, čo by malo byť flexibilné a jednoduché.

Otázka, ktorú si investori dnes kladú je: ako získať dobrý výnos z ťažko nadobudnutého kapitálu v dobe takých nízkych úrokových sadzieb ako dnes?  Odpoveďou je investovanie do podielových fondov. Napríklad do dlhopisových fondov, ktoré investujú do cenných papierov s pevným výnosom. Môže ísť o dlhopisové fondy s cennými papiermi s rôznou splatnosťou s fixným kupónom. Hoci inflácia v nasledujúcom roku pravdepodobne mierne klesne, tí ktorí nebudú investovať do fondov budú strácať na kúpnej sile.

No nemusí to tak byť. Existujú dlhopisové trhy, domáce ako aj zahraničné, ktoré prinášajú atraktívne výnosy.

  • Americké dlhopisy v neinvestičnom stupni ratingu
  • Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov v tvrdej mene (USD alebo EUR)
  • Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov v lokálnej mene
  • Hybridné dlhopisy (podnikové dlhopisy s veľmi dlhými splatnosťami alebo bez akýchkoľvek lehôt splatnosti)

Kde investovať a ako alokovať aktíva? Touto témou sa zaoberajú portfólio manažéri  nového podielového fondu ERSTE FIXED INCOME PLUS.

Flexibilné investície, priebežné prispôsobovanie sa zmenám na trhu

Tento fond neustále hľadá najatraktívnejšie dlhopisy na trhu z pohľadu našich odborníkov. Je veľmi flexibilne investovaný, aby využil príležitosti na celom svete. Pretože sa na svetových trhoch neustále mení niečo. Individuálny investor prirodzene nemá ani prehľad, ani čas venovať sa profesionálne tomuto prakticky každodennému prehodnocovaniu.

Z tohto dôvodu je tu ERSTE FIXED INCOME PLUS. Portfólio manažéri tohto fondu reagujú na každodenné zmeny na trhoch nákupom individuálnych dlhopisov, ako aj building brick fondov. Môžu napríklad investovať do bankových dlhopisov s pohyblivou sadzbou, podnikových dlhopisov, dlhopisov s ratingom v neinvestičnom stupni, emisií rozvíjajúcich sa trhov a tiež eurových štátnych dlhopisov. 

Správny mix a zámerné obmedzenia

Správna kombinácia je rozhodujúca. No existujú aj obmedzenia: nezabezpečené menové riziko nemôže tvoriť viac ako 25% spravovaných aktív.

V nasledujúcom grafe sú výkonnosti rôznych kategórií dlhopisov počas celého roka: 

Zdroj: Thomson Reuters Datastream; 4. január 2019 

Už žiaden strach z kolísania cien

ERSTE FIXED INCOME PLUS je vhodný na pravidelné investovanie. Korekcie na trhoch často majú  len krátkodobý vplyv. Investorov, ktorí si pravidelne investujú, tí ich naopak často využívajú na zhodnocovanie svojho portfólia. Získavajú tak v dlhodobom horizonte solídny výnos a dosahujú návratnosť svojich vložených peňazí. Samozrejme žiaden podielový  fond nie je  určený na špekulatívne investovanie. Portfólio manažéri fondu odporúčajú minimálny investičný horizont šesť rokov.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/anlagenotstand/

 

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.