Autor: Dkfm. Milan Frühbauer 

Väčšina ľudí už nechce investovať svoje úspory pri nízkych úrokových sadzbách. Tí, ktorí chcú dosiahnuťzaujímavý výnos, majú nasledovné možnosti. Jednou z alternatív je  investovať do cenných papierov s fixným výnosom, čo by malo byť flexibilné a jednoduché.

Otázka, ktorú si investori dnes kladú je: ako získať dobrý výnos z ťažko nadobudnutého kapitálu v dobe takých nízkych úrokových sadzieb ako dnes?  Odpoveďou je investovanie do podielových fondov. Napríklad do dlhopisových fondov, ktoré investujú do cenných papierov s pevným výnosom. Môže ísť o dlhopisové fondy s cennými papiermi s rôznou splatnosťou s fixným kupónom. Hoci inflácia v nasledujúcom roku pravdepodobne mierne klesne, tí ktorí nebudú investovať do fondov budú strácať na kúpnej sile.

No nemusí to tak byť. Existujú dlhopisové trhy, domáce ako aj zahraničné, ktoré prinášajú atraktívne výnosy.

  • Americké dlhopisy v neinvestičnom stupni ratingu
  • Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov v tvrdej mene (USD alebo EUR)
  • Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov v lokálnej mene
  • Hybridné dlhopisy (podnikové dlhopisy s veľmi dlhými splatnosťami alebo bez akýchkoľvek lehôt splatnosti)

Kde investovať a ako alokovať aktíva? Touto témou sa zaoberajú portfólio manažéri  nového podielového fondu ERSTE FIXED INCOME PLUS.

Flexibilné investície, priebežné prispôsobovanie sa zmenám na trhu

Tento fond neustále hľadá najatraktívnejšie dlhopisy na trhu z pohľadu našich odborníkov. Je veľmi flexibilne investovaný, aby využil príležitosti na celom svete. Pretože sa na svetových trhoch neustále mení niečo. Individuálny investor prirodzene nemá ani prehľad, ani čas venovať sa profesionálne tomuto prakticky každodennému prehodnocovaniu.

Z tohto dôvodu je tu ERSTE FIXED INCOME PLUS. Portfólio manažéri tohto fondu reagujú na každodenné zmeny na trhoch nákupom individuálnych dlhopisov, ako aj building brick fondov. Môžu napríklad investovať do bankových dlhopisov s pohyblivou sadzbou, podnikových dlhopisov, dlhopisov s ratingom v neinvestičnom stupni, emisií rozvíjajúcich sa trhov a tiež eurových štátnych dlhopisov. 

Správny mix a zámerné obmedzenia

Správna kombinácia je rozhodujúca. No existujú aj obmedzenia: nezabezpečené menové riziko nemôže tvoriť viac ako 25% spravovaných aktív.

V nasledujúcom grafe sú výkonnosti rôznych kategórií dlhopisov počas celého roka: 

Zdroj: Thomson Reuters Datastream; 4. január 2019 

Už žiaden strach z kolísania cien

ERSTE FIXED INCOME PLUS je vhodný na pravidelné investovanie. Korekcie na trhoch často majú  len krátkodobý vplyv. Investorov, ktorí si pravidelne investujú, tí ich naopak často využívajú na zhodnocovanie svojho portfólia. Získavajú tak v dlhodobom horizonte solídny výnos a dosahujú návratnosť svojich vložených peňazí. Samozrejme žiaden podielový  fond nie je  určený na špekulatívne investovanie. Portfólio manažéri fondu odporúčajú minimálny investičný horizont šesť rokov.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/anlagenotstand/

 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.