Autor: Gerhard Winzer 

Začiatkom tohto roka bola nálada investorov skôr negatívna. Vývoj cien aktív odrážal názor,  že súčasný hospodársky cyklus sa dostáva do svojej poslednej fázy – recesie. Sú ale obavy trhu z recesie prehnané, alebo sa máme pripraviť na prepad ekonomického rastu? Tu je našich desať tému ktoré ovplyvnia vývoj na finančných trhov v tomto roku.


1. Spomalenie, žiadna recesia

Reálny globálny ekonomický rast spomaľuje už niekoľko kvartálov a negatívny rozdiel medzi  reálnym rastom a potenciálnym rastom HDP je nulový (output gap). Miera nezamestnanosti je vo vyspelých krajinách nízka.  Makroekonomické ukazovatele naznačujú, že ekonomika spomaľuje z nadpriemerného rastu na tempo ktoré je v súlade s dlhodobým trendom (v súlade s dlhodobým potenciálnym rastom). Okrem trhových indikátorov a takzvaných „mäkkých“ makroekonomických indikátorov (napríklad PMI alebo ISM) , vidíme spomalenie aj na „tvrdých“ hospodárskych dátach ako je priemyselná produkcia.

Spomalenie rastu HDP v USA predstavuje normalizáciu po veľmi silnej expanzií, ktorá bola podporená fiškálnymi stimulmi v podobe zníženia daní (za cenu masívneho rozšírenia deficitu). Aj zvýšenie sadzieb americkou centrálnou bankou – Fed ovplyvnilo sektory, ktoré sú citlivé na pohyb úrokovej miery. V Číne sme mohli vidieť snahu centrálnej vlády o spomalenie rastu takzvaného tieňového bankovníctva (jedná sa nerelugované entity, ktoré poskytujú rôzne finančné služby ako aj pôžičky). Tento krok  mal za následok obmedzenie likvidity na trhu, čo malo negatívny vplyv na čínsku ekonomiku. Spomínané fundamenty viedli ku stagnácii a poklesu cyklických sektorov v ekonomike.  Technická recesia jedefinovaná ako pokles reálneho HDP počas dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokov. Tento jav nie je možné vylúčiť v krajinách ako je Nemecko (konkrétne v druhom polroku 2018). Všeobecne povedané, v tomto roku očakávame „iba“ spomalenie globálneho rastu. Najdôležitejšie bude, aby Čína dokázala dostatočne stimulovať svoju ekonomiku tak, aby udržala svoj rast. 

2. Nízky rast spotrebiteľských cien

Rast cenovej hladiny (inflácia) ostáva v rozvinutých ekonomikách nízky. Ekonomický „boom“ netrval dostatočne dlho na to, aby vytvoril dlhodobo udržateľný tlak na rast spotrebiteľských cien. Pozitívnou správou je to, že niektoré centrálne banky môžu naďalej pokračovať v uvoľnenej monetárnej politike. Súčasné trhové očakávania sú, že v USA sa kvôli spomaleniu inflačných tlakov, ako aj kvôli iným faktorom, zastaví rast úrokových sadzieb.

3. Rast miezd

Miera nezamestnanosti zaznamenala pokles vo viacerých krajinách na dlhodobé minimá.Rovnako sme mohli vidieť aj zrýchlenie rastu  miezd. Avšak zároveň začínahospodársky rast strácať dynamiku a vysoký rast ziskov podnikov je pod tlakom.

4. Nízke úrokové sadzby

V mnohých krajinách je reálna úroková miera negatívna (úroková miera očistená o infláciu). Dokonca aj v USA, kde došlo k niekoľkým zvýšeniam sadzieb, je reálna úroková sadzba len mierne pozitívna. Tento rok očakávame, že úrokové sadzby ostanú nízke. Avšak náš
predpoklad pre vývoj v USA  je, že v druhom polroku dôjde k zvýšeniu sadzieb a obavy z recesie sa ukážu ako prehnané. Peňažná zásoba M0) by mala v USA pokračovať v poklese (vzhľadom na to, že Fed znižuje svoju bilanciu). Iba čínska centrálna banka, PBOC, by mala naďalej implementovať ďalšie uvoľňovanie menovej politiky.

5. Pokračovanie expanzívnej fiškálnej politiky

Fiškálna politika by mala mať naďalej mierne pozitívny efekt na ekonomický rast. Očakávame pokračovanie pozitívneho vplyvu stimulov (zníženie daní) v USA a ich rozšírenie v Číne. Taliansko a Francúzsko by aj v tomto roku mali zvyšovať svoj deficit. 

6. Spomalenie rastu úverov

Vývoj na úverovom trhu mal skôr negatívny vplyv na hospodársky rast. Vo všeobecnosti banky v rozvojových krajinách sprísňovali podmienky poskytovania úverov. To spôsobilo pokles rastu úverov. Negatívny kreditný impulz sme mohli vidieť v Číne, ktorý vnímame ako mimoriadne dôležitý a je dôsledkom snahy o obmedzenie rastu tieňového bankovníctva.  Čínska hospodárska politika sa snaží zmierniť negatívny vplyv týchto krokov a poskytuje bankovému systému likviditu za výhodnejších podmienok. V eurozóne a USA je kreditný  impulz mierne negatívny.

7. Populizmus

Populizmus ostáva relevantnou politickou silou aj v tomto roku. Voľby do EÚ parlament ubudú lakmusovým papierikom pre tento trend, ako aj iné dôležité voľby. Je veľmi pravdepodobné, že protisystémové nálady budú pokračovať, čo bude viesť k stagnácii reálnych príjmov v mnohých krajinách. 

To môže mať najmenej tri konsekvencie:

 • Zhoršujúcu sa kvalitu verejnej správy. Politické rozhodnutia budú ťažšie predvídateľné (zatvorenie niektorých federálnych úradov v USA – government shutdown, chaos v Spojenom kráľovstve v súvislosti s Brexitom).
 • Stagnácia alebo deglobalizácia Globálny obchod a medzinárodné organizácie ako (WTO, EÚ) sú pod tlakom.     
 • Politika ktorá bude viesť k vyššiemu podielu miezd na HDP (Taliansko).
 • Zastavenie implementácie štrukturálnych reforiem, alebo ich zrušenie (Taliansko, Francúzsko a eurozóna). 
 • Nízka produktivita v Taliansku a zastavenie ďalšej integrácie v EÚ. V Brazílii nastúpil do funkcie prezident Jair Bolsonaro, ktorý  je zástancom masívnej deregulácie a privatizácie. To či sa mu podarí jeho  víziu presadiť v parlamente, kde nemá istú väčšinu je neisté.

8. Rivalita medzi Čínou a USA

Súperenie medzi USA a Čínou bude dôležitým geopolitickým faktorom, ktorý môže dominovať nie len v tomtoroku. Dokonca aj v prípade (dočasnej) dohody o obchode,  očakávame pokračovanie trendu prechodu z unipolárneho na multipolárny svet. To môže znamenať , že bude dochádzať ku konfliktom vo viacerých oblastiach (technologický sektor, vývozné a investičné limity). 

9. Malý priestor pre manévrovanie

Mnohé štrukturálne problémy by mohli mať okamžitý negatívny vplyv na trhy a ekonomiku.  Manévrovací priestor je obmedzený hospodárskou politikou. To znamená, že priemerná recesia by mohla mať väčší negatívny efekt ako predtým.

 • Súčasná úroková miera v niektorých dôležitých krajinách je neďaleko spodného pásma neutrálnej úrokovej miery. Avšak v prípade ECB nie je priestor pre ďalšie  zníženie sadzieb v prípade recesie. Aj v prípade stabilizácie ekonomického
  rastu na nízkych úrovniach by bolo pre ECB veľmi zložité zvýšiť úrokovú mieru.
  Sadzby Fed funds v pásme 2,25–2,50% sú blízko neutrálnej úrokovej miery, čo znamená že nemajú celkový pozitívny alebo negatívny vplyv na ekonomiku.     
 • Pomer verejného dlhu v Taliansku a významný nárast deficitu v USA dosahujú vysoké úrovne.
 • V Čine je miera dlhu v súkromnom sektore na úrovni vyspelých krajín čo bráni ďalšej úverovej expanzii.

10. Vyhľadávanie „hodnoty“

Investičné stratégie v dobe nízkych úrokových sadzieb sa zameriavali predovšetkým na získanie výnosov napríklad pomocou špekulácii alebo carry obchodov. Súčasné investičné stratégie sa snažiavyhľadávať objektívnu hodnotu aktív na jej základe nakupovať aktíva. 

Zhrnutie

Asi najdôležitejšou „hypotézou “ je očakávanie spomalenia globálnej ekonomiky, nie recesia. Rizikové triedy aktív (akcie) by mali byť atraktívnejšie ako bezrizikové štátne dlhopisy. Trhy už započítali prechod do recesie.

Fed už signalizoval, že bude opatrnejší pri uťahovaný menovej politiky, čo znižuje rizikovú averziu na trhu. Rovnako aj zníženie minimálnych bankových rezerv v Číne vnímame ako pozitívne (kvôli dodatočnej likvidite).

Minuloročný pokles cien ropy, by mal znížiť náklady v krajinách importujúcich ropu. Mal by mať celkovo pozitívny vplyv na globálnu ekonomiku v tomto roku (aj keď bude mať negatívny vplyv na príjmy krajín OPEC+).

Dohoda medzi Talianskom a európskou komisiou ako aj jednania medzi USA a Čínou o podobe bilaterálneho obchodu znižujú politické riziká.

Prepad mäkkých indikátorov ekonomického rastu naznačuje, že dôjde k  poklesu HDP na úroveň potenciálneho dlhodobého trendu. Politickú neistotu ohľadne Brexitu a zatvorenia niektorých federálnych úradov v USA vnímame rovnako negatívne.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/ten-theses-for-2019/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.