Autor: Armand Feka

Pre mnohých klientov už nie je výška výnosov jediným kritériom pri výbere investícií. Stáleviac klientov sa snaží zabezpečiť to, aby ich kapitál bol investovaný s ohľadom na životné prostredie a spĺňal etické štandardy. Avšak kde môžu nájsť príležitosti na investovanie do tejto kategórie aktív?

Prečo by ste mali investovať udržateľne?

Ak by ste sa v minulosti spýtali investorov, aké sú najdôležitejšie kritéria investície, zvyčajne dostanete odpoveď: bezpečnosť, dostupnosť a výnos. Ak sa na rovnakú otázku spýtate dnes, objavilo sa nové kritérium: udržateľnosť. Veľa klientov si chce byť istých, že  ich peniaze nie sú napríklad investované do zakázaných zbraní, detskej práce, alebo do spoločností porušujúcich etické zásady.

Finančný trh reagoval na tento dopyt a celkový objem udržateľných investícii dosiahol v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku až 280,6 mld. €, čo je nový rekord. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali investície  spĺňajúce ESG (enviromental, social and governance) kritéria výrazný nárast. Jedným  z priekopníkov v tomto segmente finančného trhu je Erste Asset Management (Erste AM). Už pred 17 rokmi spoločnosť predstavila prvý environmentálny akciový fond a od roku 2006 spolupracuje s medzinárodne uznávanou organizáciou WWF.  

Žiadne investície do zbraní a spoločností využívajúcich detskú prácu

„Trvalo udržateľný výnos je závislý od stabilných, dobre fungujúcich a správne riadených spoločností,“ zdôraznil Gerold Permoser, hlavný investičný riaditeľ Erste AM. Aspekty ako sociálna a environmentálna zodpovednosť spoločností sú čoraz dôležitejšie. Ekologický alebo finančný škandál môže v časoch sociálnych médií dostať spoločnosť do existenčných problémov. A manažment spoločností si je toho dobre vedomý. „Nikdy predtým nebola „udržateľnosť“ viac  dôležitá ako je tomu dnes,“ uviedol Permoser.

Takmer každá väčšia spoločnosť má dnes oddelenia, ktoré sa starajú o ochranu životného prostredia a o sociálnu spravodlivosť – najmä s aspektom na dobré meno spoločnosti. Pre konzistentné investovanie je dôležité, aby spoločnosti poskytovali dostatočné informácie. Portfólio manažéri fondov sa snažia vyhnúť spoločnostiam ktoré využívajú detskú prácu, špekulujú s potravinami, obchodujú so zakázanými zbraňami alebo sa správajú korupčne. V nemecky hovoriacich krajinách je viac ako 400 fondov zameraných na trvalú udržateľnosť.Každý kto využíva udržateľné investície môže získať zaujímavý výnos, podporuje dodržiavanie správnej firemnej politiky a zároveň investuje do budúcnosti.  

Investičné príležitosti plynúce z megatrendov

Investičné príležitosti plynúce z megatrendov. Dnes čelíme viacerým megatrendom, čiže trendom ktoré majú významný a dlhotrvajúci vplyv na globálny vývoj. Medzi ne patrí klimatická zmena, pokračujúca urbanizácia v rozvojových krajinách ako aj rast svetovej populácie. Uvedené trendy budú viesť k vyššej spotrebe elektrickej energie, rastúcemu dopytu po obmedzených zdrojoch, vyšším emisiám skleníkových plynov a zvyšovaniu množstva odpadu. Kľúčové technológie v oblasti životného prostredia sú napríklad obnoviteľné zdroje energie (solárne panely, veterné elektrárne), uchovávanie energie, osvetlenie LED, optimalizácia prepravy energie, ale aj elektrické automobily. 

 „Spoločnosti ktoré ponúkajú riešenie pre súčasné megatrendy môžu z toho dlhodobo benefitovať a ponúknuť zaujímavé príležitosti pre investorov. Všetko začína so spoločensky zodpovedným investovaním,“ uvádza Permoser.

Erste AM má pod správou udržateľné investície v objeme 5,3 mld. €. Spoločnosť je priekopníkom v oblasti etiky a udržateľných investícii, prvý verejný fond ktorý spĺňal tieto kritéria bol založený začiatkom 2001.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/was-ist-nachhaltiges-investment/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.