Autor: Armand Feka

Pre mnohých klientov už nie je výška výnosov jediným kritériom pri výbere investícií. Stáleviac klientov sa snaží zabezpečiť to, aby ich kapitál bol investovaný s ohľadom na životné prostredie a spĺňal etické štandardy. Avšak kde môžu nájsť príležitosti na investovanie do tejto kategórie aktív?

Prečo by ste mali investovať udržateľne?

Ak by ste sa v minulosti spýtali investorov, aké sú najdôležitejšie kritéria investície, zvyčajne dostanete odpoveď: bezpečnosť, dostupnosť a výnos. Ak sa na rovnakú otázku spýtate dnes, objavilo sa nové kritérium: udržateľnosť. Veľa klientov si chce byť istých, že  ich peniaze nie sú napríklad investované do zakázaných zbraní, detskej práce, alebo do spoločností porušujúcich etické zásady.

Finančný trh reagoval na tento dopyt a celkový objem udržateľných investícii dosiahol v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku až 280,6 mld. €, čo je nový rekord. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali investície  spĺňajúce ESG (enviromental, social and governance) kritéria výrazný nárast. Jedným  z priekopníkov v tomto segmente finančného trhu je Erste Asset Management (Erste AM). Už pred 17 rokmi spoločnosť predstavila prvý environmentálny akciový fond a od roku 2006 spolupracuje s medzinárodne uznávanou organizáciou WWF.  

Žiadne investície do zbraní a spoločností využívajúcich detskú prácu

„Trvalo udržateľný výnos je závislý od stabilných, dobre fungujúcich a správne riadených spoločností,“ zdôraznil Gerold Permoser, hlavný investičný riaditeľ Erste AM. Aspekty ako sociálna a environmentálna zodpovednosť spoločností sú čoraz dôležitejšie. Ekologický alebo finančný škandál môže v časoch sociálnych médií dostať spoločnosť do existenčných problémov. A manažment spoločností si je toho dobre vedomý. „Nikdy predtým nebola „udržateľnosť“ viac  dôležitá ako je tomu dnes,“ uviedol Permoser.

Takmer každá väčšia spoločnosť má dnes oddelenia, ktoré sa starajú o ochranu životného prostredia a o sociálnu spravodlivosť – najmä s aspektom na dobré meno spoločnosti. Pre konzistentné investovanie je dôležité, aby spoločnosti poskytovali dostatočné informácie. Portfólio manažéri fondov sa snažia vyhnúť spoločnostiam ktoré využívajú detskú prácu, špekulujú s potravinami, obchodujú so zakázanými zbraňami alebo sa správajú korupčne. V nemecky hovoriacich krajinách je viac ako 400 fondov zameraných na trvalú udržateľnosť.Každý kto využíva udržateľné investície môže získať zaujímavý výnos, podporuje dodržiavanie správnej firemnej politiky a zároveň investuje do budúcnosti.  

Investičné príležitosti plynúce z megatrendov

Investičné príležitosti plynúce z megatrendov. Dnes čelíme viacerým megatrendom, čiže trendom ktoré majú významný a dlhotrvajúci vplyv na globálny vývoj. Medzi ne patrí klimatická zmena, pokračujúca urbanizácia v rozvojových krajinách ako aj rast svetovej populácie. Uvedené trendy budú viesť k vyššej spotrebe elektrickej energie, rastúcemu dopytu po obmedzených zdrojoch, vyšším emisiám skleníkových plynov a zvyšovaniu množstva odpadu. Kľúčové technológie v oblasti životného prostredia sú napríklad obnoviteľné zdroje energie (solárne panely, veterné elektrárne), uchovávanie energie, osvetlenie LED, optimalizácia prepravy energie, ale aj elektrické automobily. 

 „Spoločnosti ktoré ponúkajú riešenie pre súčasné megatrendy môžu z toho dlhodobo benefitovať a ponúknuť zaujímavé príležitosti pre investorov. Všetko začína so spoločensky zodpovedným investovaním,“ uvádza Permoser.

Erste AM má pod správou udržateľné investície v objeme 5,3 mld. €. Spoločnosť je priekopníkom v oblasti etiky a udržateľných investícii, prvý verejný fond ktorý spĺňal tieto kritéria bol založený začiatkom 2001.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/was-ist-nachhaltiges-investment/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.