Autor: Dieter Kerschbaum

Už o pár týždňov bude rok 2019 históriou. Tým sa zároveň skončí aj desaťročie na finančných trhoch (2010-2019), ktoré bolo charakteristické mnohými udalosťami politického a ekonomického charakteru. Udalosti ktoré neraz prekvapili investorov a výrazne  menili náladu na finančných trhoch. Ako neustále meniaci sa prúd nových správ a udalostí, prinášal veľké víťazstva, ale aj varovné  signály. Tak sme na trhu videli okamihy eufórie, ktorú často striedala opatrnosť.

Turbulentná dekáda sa blíži ku koncu

Jedným z najväčších úspechov poslednej dekády bolo oživenie akciového trhu po Veľkej recesií v 2008/2009. Povzbudivý rast mnohých spoločnosti možno považovať za „najväčší úspech tejto dekády“. Otázka ktorá ostáva naďalej  otvorená, je budúcnosť eura, čo úzko súvisí s problémami štátov ako je Grécko. Ďalšími nevyriešenými problémami sú Brexit a obchodný spor  medzi USA a Čínou. Nad kapitálovým trhom, v súvislosti s týmto otázkami, visí Damoklov meč.

Pozitívne výsledky akciových trhov v tomto roku

„Čierny december“ minulý rok ukázal, ako rýchlo sa môže začať šíriť negatívna nálada na trhu. Mnohých obchodníkov prvotný pokles na akciových trhoch prekvapil. Ochota  investorov prijímať riziko sa po prvých poklesoch výrazne znížila. Tým sa spustila lavína, ktorá viedla ku jednému z najhorších rokov minulej dekády (pre investície). Našťastie tento rok je úplne iný. Vo všeobecnosti sme v roku 2019 zaznamenali nie len výrazný nárast rizikových aktív, ale  takmer všetky triedy aktív zaznamenali dobrý výsledok (okrem hotovosti).

Pokračujúci pokles výnosov na rekordne nízke úrovne

Prepade akciového trhu pred Vianocami 2018 významne zmenil výhľad pre rok 2019. Viaceré akciové trhy ponúkali „nakúpiť lacno“, napriek tomu že sa situácia v ekonomike významne nezhoršila. Málokto zároveň očakával ďalší pokles výnosov na bezpečných  dlhových cenných papieroch. Centrálne banky viacerých štátov začali uvoľňovať monetárnu politiku, aby zabránili prípadnému spomaleniu rastu ekonomiky. Zatiaľ čo sa v USA úrokové sadzby postupne znižovali, v Eurozóne pokračuje politika nulových úrokových sadzieb a depozitné sadzby sú naďalej záporné. Výnosy naďalej klesajú a prekonali septembrové minimá, to samozrejme pomáha cene dlhopisov, ktoré pokračujú v raste.

Hospodárska kríza zatiaľ nehrozí 

O oslabení rastu globálnej ekonomiky sa hovorí celý rok. Zatiaľ čo niektoré ekonomické ukazovatele naznačujú, že dôjde k spomaleniu rastu, o recesiu sa rozhodne nejedná. Je pravda, že predpovede pre rok 2020 boli revidované nadol, no  nie je to dôvod na pesimizmus (výhľad MMF a OECD). Osobná spotreba a nízka nezamestnanosť podporujú rast globálnej ekonomiky, inflácia naďalej ostáva nízka.

Podielové fondy profitovalo zo situáciu na kapitálových trhoch

Celkovo bol rok 2019 na finančných trhoch veľmi dobrý. Do polovice novembra 2019 sú všetky hlavné triedy aktív jednoznačne v zisku, akciové trh dokonca zaznamenali dvojciferný rast, niektoré z nich nad 20 %. Fondy Erste Asset Management tiež profitovali z rastu. Výnos jednotlivých tried aktív za rok 2019 a posledných 5 rokov môžete vidieť na grafoch nižšie. 

Upozornenie
Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podľa ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Kľúčové informácie pre investorov/KID sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com a takisto zdarma v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu, jazyky, v ktorých sú Kľúčové informácie pre investorov/KID k dispozícii, rovnako tak ako ďalšie možné miesta, kde si klienti môžu vyzdvihnúť dokumenty, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v dobe redakčnej uzávierky. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, daňovej situácie alebo ochoty znášať riziká. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sa zakladajú na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v okamihu redakčnej uzávierky. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.