Autor: Peter Szopo 

Zisky patria medzi kľúčové faktory, ktoré vplývajú na ocenenie jednotlivých akcií ako aj celého akciové trhu. Sú indikátorom tvorby hodnoty pre akcionárov spoločností, ktoré sú kótované na burze a tým pádom má rast ziskov významný vplyv na výkonnosť akcii a indexov. 

Z toho dôvodu kvartálna výsledkový sezóna, kedy spoločnosti zverejňujú nie len dosiahnuté výsledky, ale majú tendenciu poskytovať svoj výhľad a očakávania manažmentu pre najbližšie obdobie je dôležitou udalosťou. Súčasná výsledková  sezóna je ešte viac významná ako obvykle, dôvodom je masívna korekcia, ktorá bola na trhu v štvrtom kvartáli 2018. Obchodníci si potrebujú overiť, či bol predaj spôsobený zmenou agregovaného hodnotenia rizika (čiže vyššími nákladmi kapitálu), alebo zhoršením výhľadu budúcich ziskov spoločností (tieto faktory sú ale prepojené).

Tu sú niektoré trendy, ktoré sa objavili počas prebiehajúcej výsledkovej sezóny:

1. Súčasná výsledková sezóna je lepšia ako sa očakávalo (respektíve ako sa všetci obávali)

Do polovice februára 2019 v USA zverejnilo svoje výsledky takmer 80% spoločností a viac ako 70% z nich zaznamenalo vyšší zisk oproti očakávaniam (Bloomberg konsenzus) a dokonca 60% prekonalo aj najoptimistickejšie očakávania analytikov. Treba ale dodať, že aj keď ide dobré výsledky sú horšie ako boli v predchádzajúcom štvrťroku.

Rovnako aj v Európe dominovali lepšie ako očakávané výsledky. Spoločnosti, ktoré zverejnili výsledky za štvrtý kvartál do polovice februára, viac ako 60% z nich dosiahlo horný limit očakávaných ziskov (jednalo sa o očakávania analytikov) a 56% ho dokonca prekonalo. Historicky sa nejedná o nadštandardné výsledky, ale na druhú stranu nie sú znepokojujúce a na rozdiel od USA sú o niečo lepšie ako v predchádzajúcom kvartáli.

2. Upozornenie: latka bola pred výsledkovou sezónou znížená

Zatiaľ čo pomer medzi pozitívnymi a negatívnymi prekvapeniami vyzerá na prvý pohľad dobre, nemali by sme prehliadnuť, že očakávania ziskov boli v poslednom kvartáli 2018 znížené, ešte pred začiatkom výsledkovej sezóny. V USA boli štvrťročné odhady ziskov revidované nadol o 2,9% behom štvrtého kvartálu. V Európe sme videli dokonca revíziu   o 12%. Zdá sa, že výpredaj v štvrtom kvartáli a spomalenie globálneho rastu, vyvolali  výrazný revíziu smerom nadol pre očakávané zisky. Revízie sa ale ukázali ako prehnané, vzhľadom na reportované výsledky. Treba ale dodať, že bez týchto revízii by v USA, by v priemere nedošlo k žiadnym pozitívnym prekvapeniam a dokonca v Európe by v priemere boli výsledky negatívne o 10%.

3. Rast v štvrtom kvartáli spomalil

V USA sa priemerný ročný rast EPS spomalil z 24% v treťom štvrťroku 2018 na cca. 11% v poslednom kvartáli minulého roka. V Európe došlo k spomaleniu z 9% na 2%.  Na strane príjmov to vyzerá byť o trochu lepšie: V USA sa rast predajov spomalil iba o 1,5% na cca. 8% a v Európe bol dokonca o niečo lepší ako v treťom kvartáli.

 

Treba zdôrazniť nasledovné: zatiaľ čo rast spomalil je dôležité poznamenať, že rast v štvrtom kvartáli bol pozitívny. Po druhé, rast amerického korporátneho sektora prekonáva európsky, či už čo sa týka agregovaných príjmov ale aj ziskov. Čo je len ďalším potvrdením, že makroekonomické prostredie v USA je stále lepšie ako v Európe. Po tretie, marže sa v USA zvýšili (čo nie je prekvapením, vzhľadom na vplyv daňovej reformy), ale naopak klesli v Európe. 

4. Očakávania pre tento rok sú stále pozitívne ale riziká sú na strane poklesu

Súčasná výsledková sezóna nepriniesla koniec negatívnych revízii očakávaných ziskov spoločností pre tento rok. Najnovšie očakávania vývoja ziskov spoločností v rámci indexovS&P500 a Stoxx600 sú 5 až 7% pod výsledkami, ktoré dosiahli v druhej polovici 2018.

Výsledkom je to, že u benchmarkov ako je S&P500 a Stoxx600 vidíme pokles odhadovaných ziskov pre celý tento rok na jednociferný výsledok, okolo 6%. Zdá sa ale, že negatívne revízie sa skončili a očakávam, že konsenzus nakoniec bude medzi 3-4%.

 

 

Poznámka:
Súhrnný odhad je údaj založený na agregovaných odhadoch analytikov, ktorý sa venujú danému odvetviu alebo sektoru.

Celkovo je hlavným dôsledkom pre investorov fakt, že po dvoch rokoch silného rastu, už zisky spoločností nebudú jedným z hlavných faktorov rastu, ktorý podporoval výkonnosť  na európskom a americkom akciovom trhu. Zatiaľ čo revízie smerom nadalo sa zatiaľ zastavili, riziká pre príjmy spoločností sú naklonené nadol. Globálny ekonomický rast pokračuje v spomaľovaní, zatiaľ čo mzdy  ako nákladový faktor, pokračujú v raste. Nie je jasné, či očakávania analytikov ohľadom vývoja marží, dostatočne odrážajú tento fakt. Nie je ale dôvod na to byť príliš pesimistický, pretože a) súčasné odhady investorom nenaznačujú, že by museli čeliť kolapsu príjmov a b) očakávania už boli výrazne znížené. Napríklad súčasný konsenzus už započítal, že ziskovosť za prvý štvrťrok 2019 bude s najväčšou pravdepodobnosťou na medziročnej báze horšia na oboch stranách Atlantiku. Investori sú naďalej skôr opatrní a nezdajú sa byť extrémne  entuziastickí, čo je sa o sebe dôvodom na mierny optimizmus. 


Originálny zdroj infomrácie: https://blog.de.erste-am.com/solide-nicht-ueberragend-die-berichtssaison-in-den-usa-und-in-europa/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.