Autor: Gerhard Winzer 

Rizikové triedy aktív ako napríklad akcie, zaznamenali zvýšenie cien na začiatku roka. Hlavnou otázkou pre investora je, či toto oživenie po prudkom poklese v štvrtom kvartáli je udržateľné.

 

 

Oslabenie rastu

Globálna ekonomika v súčasnosti spomaľuje. Reálny celosvetový hospodársky rast (nominálny rast očistený o infláciu) zaznamenal pokles od 4. štvrťroka 2017. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahol medzné hodnoty. Je pozoruhodné, že odvetvie nákladnej dopravy je obzvlášť citlivé na pokles. V mnohých krajinách priemyselná výroba na konci roka 2018 výrazne klesla. Väčšina hlavných ukazovateľov založených na prieskume (PMI – indexnákupných manažérov, hlavné ukazovatele OECD - pozri graf 1) poukazuje na ďalší pokles rastu. Je tento vývoj len normalizáciou po období neudržateľne vysokých mier  rastu alebo je sa skutočne zvýšili riziká recesie?

Slabé pozitívne signály centrálnych bánk

Nie všetky ekonomické ukazovatele smerujú na juh. Existuje aj niekoľko signálov, ktoré naznačujú stabilizáciu hospodárskeho rastu, hoci na nízkej úrovni. Pokiaľ ide o PMI (index nákupu manažérov) za január, zvýšili sa dve dôležité podkategórie, t. j. nové objednávky v USA a dovozy v Číne. V Nemecku vzrástol objem outsourcovaných  priemyselných výrobkov v decembri v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi. V  Číne klesol v decembri (medzimesačne) rast úverov. Toto prostredie  naznačuje blížiaci sa koniec klesajúcej priemyselnej produkcie.

Menová politika podporuje finančné trhy

Najsilnejšia podpora pre trhy prichádza opäť z menovej politiky:

  • Americký Fed sa vzdal svojej tendencie ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb. V  dôsledku toho sa rozplynuli obavy hospodárstva a trhov nad príliš vysokými úrokovými sadzbami (nateraz). Očakávania úrovne úrokových sadzieb o nasledujúcich 12 mesiacoch  sa zo septembrových úrovni 0,8 percentuálneho bodu znížili, očakáva sa skôr ich mierny pokles  (pozri graf 2). Americký Fed naznačil aj svoj zámer ukončiť proces znižovania súvahy skôr, než sa všeobecne očakávalo (t. j. viac likvidity).
  • ECB spomenula riziká pre hospodárstvo (t. j. riziká recesie). Je tak ešte menej  pravdepodobné, že sa súčasná veľmi  expanzívna menová politika čoskoro zmení.
  • V Číne bol podiel povinných minimálnych rezerv opakovane znížený (t. j. viac a lacnejšej likvidity pre banky). Miera rastu bilancie centrálnej banky sa v decembri  zvýšila po klesajúcom trende počas celého roka.  

 

Zhrnutie
Hlavným motívom odklonu od postupného sprísňovania prostredia menovej politiky je všeobecne zhoršenie finančného prostredia (t. j. klesajúce ceny akcií, širšie spready = rizikové prirážky). To neznamená, že ceny akcií nebudú klesať. Zámerom je zastaviť  negatívnu spätnú väzbu zo zhoršenia finančného prostredia na hospodárstvo. Zdá sa, že sa to momentálne podarilo. A (možné) ukončenie oslabovania rastu v prvej polovici roka v  kombinácii so stále expanzívnym postojom centrálnych bánk podporuje (zatiaľ) rizikové triedy aktív (akcie, rozvíjajúce sa trhy). To si tiež bude  vyžadovať, aby sa zastavil pokles predstihových indikátorov hospodárskeho rastu.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/konstruktive-zentralbanken/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.