Autor: Thomas Schuckert 

Hospodársky rast v Spojených štátoch amerických má od finančnej krízy pevnejšie základy.V posledných rokoch bolo tempo rastu ekonomiky USA vyššie ako tomu bolo u iných vyspelých krajín. Súčasná ekonomická expanzia sa môže čoskoro stať najdlhšou v históriíUSA.  

 

Celkový dlh rastie

Od finančnej krízy môžeme vidieť významný nárast celkového dlhu. Rozpočtový deficit zaznamenal významný nárast po nástupe Donalda Trumpa a zdá sa, že v najbližších rokoch neuvidíme zmenu tohto trendu.

 

Fiškálny stimulus ako najväčší úspech Trumponomics

Zatiaľ čo Fed v decembri 2015 oznámil uťahovanie menovej politiky a začal postupne zvyšovať úrokovú mieru. Sadzby Fed funds (úroková miera) sa zvýšili až deväť krát a dostali z pásma 0,00 % - 0,25 % na súčasné úrovne 2,25 % - 2,50 %. Donald Trump počas svojej kampane sľúbil okrem iného aj zníženie daní. Trumpova administratíva (po schválení dolnej komory Kongresu) implementovala „daňovú reformu“ v čase, kedy bola produkčná medzera (ktorá je rozdiel medzi reálnym a potenciálnym HDP, vyrobenom pri daných vstupoch, ktorý je pre ekonomiku dlhodobo udržateľný bez následného vytvárania neželaných inflačných tlakov) rovná nule alebo dokonca mierne pozitívna (podľa Výboru pre rozpočet Kongresu USA - CBO). Inflačné tlaky v tom čase ale boli nízke   inflácia sa pohybovala pod 2% cieľom Fedu (cenová stabilita je v mandáte Fedu).

Legislatíva „Zníženie daní a zamestnanosť 2017“ pomohla podporiť hospodársky rast a znížila dlhové zaťaženie korporácii a podporila vysokopríjmové domácností (zníženie daní bude platiť pre fyzické osoby do roku 2027, zníženie pre právnické osoby je trvalé). Aj keď sa spotrebiteľské výdavky významne podieľali na raste HDP, repatriácia korporátnych ziskov zo zahraničia ostala pod očakávaním. Korporátne zisky amerických spoločností zarobených  mimo USA ktoré pritiekli do krajiny, domáce spoločnosti využili na spätný nákup vlastných akcií z trhu (tzv. buybacks). Výdavky federálnej vlády sa budú pravdepodobne zvyšovať v nasledujúcej dekáde aj vzhľadom na starnúcu populáciu a vyššie náklady na zdravotníctvo (Trump v novom rozpočte navrhol znížiť platby do Medicare o 800 mld. USD v nasledujúcich 10 rokoch).

Priemerný výnos na celkovom dlhu amerických korporácii (dlhové cenné papiere, úvery a pod.) narástol na 2,58 % (k 28.2.2019), z úrovne 2,35% (28.2.2018). Rast reálneho hrubého domáceho produktu USA pravdepodobne tento rok spomalí, odhad CBO je pre tento rok na úrovni 2,3 % vs. 3,1 % v 2018. Rozpočtový deficit by mal v tomto fiškálnom roku dosiahnuť 900 mld. USD a do roku 2022 by mal  ročný deficit prevýšiť 1 bilión USD, čo je medzi 4,1 % až 4,7 % HDP, pokiaľ nedôjde k ďalším „reformám“. V dlhodobom horizonte je takýto  deficit neudržateľný aj pre najväčšiu ekonomiku sveta, avšak v krátkodobý nárast  deficitu nie je dôvodom na znepokojenie. Veriť v nájdenie riešenia súčasnej situácie okolo deficitu je optimistické, pretože republikánska a demokratická strana sa nedokážu prakticky dohodnúť na ničom.

Rokovania o obchode medzi USA, Čínou a EÚ 

V nasledujúcich mesiacoch uvidíme ako sa budú vyvíjať rokovania medzi USA a dvominajväčšími obchodnými partnermi – Čínou a EÚ. Ako aj to, do akej miery ovplyvní vývoj globálnej ekonomiky aj USA (Spojené štáty sú relatívne uzavretá ekonomika, napríklad oproti Číne alebo Nemecku). Zhoršený výhľad globálnej ekonomiky pravdepodobne boljedným z faktorov, ktoré rozhodli o odložení ďalšieho zvyšovania úrokovej miery v USA. Zdá sa, že Fed môže dokonca zastaviť redukciu svojej bilancie ak to bude nutné.

Čo sa týka USD, Donald Trump preferuje slabí dolár. Avšak v čase kedy spomaľuje globálna ekonomika a USA ako jediná významná vyspelá ekonomika zvyšovala sadzby, sa investori budú obracať k USD a k vládnym dlhopisom USA. Preto môžeme očakávať ďalší tok peňazído dlhových cenných papierov. 

Investície v vládnych dlhopisoch USA

BOND DOLLAR fond. ESPA BOND DOLLAR má viac ako 30 ročnú históriu a investori ho majú možnosť nakúpiť od 13.3.1989.

Klienti ktorí nakupujú fond, majú možnosť využiť stratégiu zameranú aktívny manažment durácie a na expozíciu v USD. Fond má možnosť investovať nie len do vládnych dlhopisoch s investičným ratigom, ale do dlhopisov municipalít, zahraničného štátneho dlhu denominovaného v USD. Celkový podiel takýchto investícii môže dosiahnuť maximálne 25% portfólia fondu. Takto rozložené portfólio umožňuje dosiahnuť vyšší výnos a zároveň si udržuje vysokú úroveň solventnosti. Fond nakúpené cenné papiere denominované v USD nehedžuje do EUR.    

 

Originlány zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/usa-bleibt-stark/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.