Autor: Peter Greguš, Asset Management Slovenskej sporiteľne

Mnohí investori sa pokúšajú správne načasovať svoje investície a využiť tak „plný potenciál“ pohybov na finančných trhoch. Tento agresívnejší prístup je ale priam diabolsky zložitý a vyžaduje správne nástroje a skúsenosti. Pre väčšinu investorov je preto vhodnejší o niečo konzervatívnejší prístup.

Obchodovať výkyvy napríklad na akciovom trhu znie teoreticky veľmi dobre. Investor, ktorý dokáže predvídať ďalší pohyb na indexe alebo akciovom titule, môže predávať tesne pred výrazným prepadom, alebo naopak nakupovať tesne pred silným rastovým trendom. Tento prístup môže viesť k obrovským ziskom v relatívne krátkom čase.

Je ale veľkou škodou, že tento taktický prístup – načasovania vstupov do trhu (market timing) – má v praxi diametrálne odlišné výsledky ako by si väčšina investorov priala.

Vedecké štúdie hovoria celkom jasne, že snaha o krátkodobé špekulácie na trhu je väčšinou zlá pre vaše portfólio (peňaženku) v dlhodobom horizonte. Ako príklad jedného z mnohých rizík market timingu je fakt, že čas kedy je investor mimo trhu ho môže pripraviť o významnú časť ziskov.

Napríklad nedávno zverejnená štúdia1 demonštrovala, že ak investor nakúpil portfólio zložené z akcií v hodnote 100 000 USD a držal ich od roku 1996 do 2016 (pričom nešpekuloval), jeho investícia dosiahla hodnotu 440 000 USD. Ak by ale vynechal čo i len 10 najlepších obchodných dní, počas tohto obdobia, jeho investícia by mala hodnotu len 219 000 USD.

Stratégia market timing ale má svoj význam. Avšak len v prípade ak tieto obchody robí skúsený a šikovný investor. Správne načasovať svoj vstup na trh vyžaduje dôslednú analýzu trhu a identifikáciu krátkodobých trendov, ešte predtým ako naberú momentum.   

Vo všeobecnosti platí, že vhodným  spôsobom investovania (čo potvrdzuje aj história) je mať vybudované diverzifikované portfólio a pravidelne investovať. Tým znížime systematické riziko, investície rozložíme v čase a zvýšime tak šancu dosiahnuť dobré výsledky našich investícii.

Peter Lynch (legendárny investor) kedysi povedal: „Oveľa viac peňazí bolo stratených tým, že sa investori buď pripravovali na korekciu, alebo sa snažili trafiť do korekcie, než v samotných trhových korekciách“.  

1 Whitepaper: Time in the market, not timing the market, is what build wealth - https://www.investorsgroup.com/content/dam/investorsgroup/more/wp-content/themes/ig_magazine/pdf/Whitepaper_Time-In-Not-Timing_EN.pdf.

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.