Autor: Gerhard Winzer 

Prvý pohľad na tradičné ekonomické kategórie, ako je hospodársky rast, inflácia a monetárna politika, naznačuje skôr priaznivé prostredie pre finančný trh. Avšak eskalácia obchodného konfliktu medzi USA a Čínou výrazne zvýšila riziká a už niekoľko dní je dominantným faktorom na trhoch.

Rast ostáva pozitívny

V súvislosti s reálnym rastom globálneho HDP vidíme tri pozitívne aspekty.

 • Hospodársky rast sa v porovnaní so 4. kvartálom 2018 zvýšil. To znamená, že stabilizácia ekonomiky po poklese na konci minulého roka bola skôr, než sa očakávalo.
 • Na úrovni +2,7% (anualizovane) sa odhad tempa rastu blíži k potenciálu. To je
  najmä vďaka rastu v USA a Čine, ktoré dokázali rásť nad očakávania. Len pred niekoľkými týždňami sme očakávali rast medzi 2,0 až 2,5%.
 • Vidíme, že niektoré predstihové ukazovatele sa zlepšili. Čo sa týka indexu globálnych nákupných manažérov (PMI), významné sub-komponenty indexu - produkcia a objem objednávok rástli. Čínske PMI zaznamenalo vyšší dopyt po importoch a rovnako sa zvýšili očakávania rastu.

Trh práce

Silný trh práce vo vyspelých ekonomikách je dôležitým elementom hospodárskeho rastu. Nízka miera nezamestnanosti a súčasný vývoj na trhu práce je zdrojom príjmov a spotreby. Treba ale dodať, že trh práce nie je predstihovým indikátorom.

Riziká sú na strane poklesu

Vývoj v sektore spotrebiteľských tovarov ostáva slabý. To znamená aj priemyselná výroba, export tovarov a kapitálové výdavky v podnikovom sektore. Tie sú na nízkych úrovniach najmä kvôli pomalému rastu ziskov a horšiemu sentimentu podnikov. Zhoršujúca sa nálada je spôsobená aj vyššou mierou neistoty v súvislosti s budúcimi vzťahmi medzi USA a Čínou.

Rivalita medzi USA a Čínou

Doteraz skryté riziko zlyhania rokovaní medzi USA a Čínou sa zmenilo na problém, ktorý dominuje na trhu a všetko to začalo jedným tweetom amerického prezidenta začiatkom mája. Trh nezapočítal toto riziko adekvátne (riziko zvýšenia taríf). Tweet od prezidenta Trumpa, v ktorom hrozil zvýšením ďalších taríf, vyvolalo pokles na trhu. V podstate existuje šesť problémových bodov a nie všetky sa týkajú obchodu:

 • USA požadujú zníženie deficitu obchodnej bilancie s Čínou. Vychádzajú z predpokladu, že obchodný deficit je vo všeobecnosti zlý. Kým učebnice skôr tvrdia inak, ale heterodoxné názory (nekonvenčné názory) sú teraz populárne. Ekonómovia používajú jedno prirovnanie k vysvetleniu „obchodných deficitov“. Ak zákazník nakupuje v supermarkete tovar, jeho obchodná bilancia so supermarketom je negatívna, avšak to neznamená, že by mal zákazník radšej vyrábať napríklad mlieko doma, ako ho radšej nakupovať v supermarkete. Tu je možné dosiahnuť dohodu.
 • Čína požaduje okamžité zrušenie zavedených taríf. Avšak USA sa zatiaľ nechcú vzdať tejto páky, dohoda je v tomto prípade stále možná.
 • Protekcionizmus: ukončenie dotácii, zrušenie bariér (vrátane zanechania núteného prenosu know-how). Aj tu je možné dosiahnuť kompromis.        
 • Lepšia ochrana duševného vlastníctva. V tejto oblasti už boli urobené niektoré ústupky zo strany Číny a dohoda je rovnako veľmi pravdepodobná.        
 • Požiadavka na zmenu čínskej národohospodárskej politiky – „Made in China 2025“. Tu je nepravdepodobné, že sa Čína vzdá svojich cieľov. Modernizácia čínskeho priemyslu a orientácia na vnútorný trh, rovnako ako aj dosiahnutie vedúceho postavenie v oblasti technológií.

Tri možné scenáre:

 • Predĺženie. Obe krajiny si dajú viacej času na rokovania. Pretrvávajúca neistota bude mať negatívny vplyv na súkromný sektor.        
 • Žiadna dohoda (ďalšia eskalácia). Zvýšené tarify a dodatočné obmedzenia priamych zahraničných investícii na oboch stranách by boli negatívne pre globálnu ekonomiku.
 • Dohoda. Kompromis by bol pozitívny pre globálnu ekonomiku.

Expanzívna politika centrálnych bánk

Vo všeobecnosti povedané, politika centrálnych bánk sa stala ešte viacej expanzívna. Najdôležitejším faktorom rastu cien aktív v prvom štvrťroku 2019 bola zmena slovníka a politiky viacerých kľúčových centrálnych bánk. Zatiaľ čo došlo k zastaveniu zvyšovania úrokovej miery a k zmene výhľadu na neutrálny, v niektorých prípadoch došlo dokonca k zníženiu sadzieb.

V USA už trhy započítali do konca roka jedno zníženie úrokovej miery. Zároveň Fed signalizuje, že bude naďalej opatrný a počká si na rast jadrovej inflácie (1,6% na r/r v marci). Symetrickým cieľom Fedu je inflácia PCE na úrovni 2,0% (symetrický cieľ znamená, že aj po prekročení inflačného cieľa nemusí Fed uťahovať menovú politiku). Nová politika Fedu znamená, že uvažovanie o expanzívnej politike sa zmenilo. Spočiatku to boli turbulencie na finančných trhoch, neskôr ekonomické riziká. Argumentom je, že inflácia je príliš nízka. Interpretovať by sme to mohli ako manažovanie trhových očakávaní centrálnou bankou, ktoré nebude explicitne alebo priamo v rozpore s očakávaním zníženia úrokových sadzieb. V dôsledku sa znížila aj pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v tomto kvartáli.

Výhľad

Ekonomický rast v súčasnosti nie je vysoký (prehrievanie ekonomiky) alebo príliš nízky (recesia). Inflácia je nízka a potenciálne riziko zvýšenia sadzieb v USA je menej pravdepodobné. Politika centrálnych bánk je expanzívna. Tieto faktory implikujú zlepšenie prostredia na finančných trhoch, ceteris paribus.

Na druhú stranu, riziká sú naklonené smerom nadol.

 • Priemyselná produkcia a kapitálové výdavky podnikov sú stále slabé·        
 • Rivalita medzi USA a Čínou. Ak sa naplnia vyhrážky voči Číne a jedná sa len o taktiku, ktorá má zvýšiť tlak a dosiahnuť dohodu, alebo je motivácia úplne iná. V konečnom dôsledku akákoľvek ďalšia eskalácia medzi USA a Čínou bude negatívna pre globálnu ekonomiku. Na to samozrejme budú reagovať aj rizikové aktíva či už v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte. 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/china-beherrscht-den-markt/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.