Autor: Peter Szopo

Spojené štáty a Európa sú domovom dvoch najdôležitejších akciových trhov na svete. Spolu tvoria viac ako 80% kapitalizácie rozvinutých trhov. Nižšie uvádzame šesť grafov, ktoré sa zameriavajú na európsky a americký akciový trh, porovnávajú ich výkonnosť, sektorové zloženie, vývoj výnosov, ako aj ich oceňovanie. Cieľom je najmä objasniť pretrvávajúcu nízku výkonnosť európskych akcií oproti americkým náprotivkom.

Znepokojujúce výsledky európskeho trhu

Európsky trh s cennými papiermi neprekonal trh v USA v priebehu posledných 30, 20, 10 a 5  rokov. Od finančnej krízy (2008) sa táto divergencia ešte zväčšila, pričom index Stoxx 600 stráca od roku 2007 takmer 40% v porovnaní s indexom S&P500 (v miestnej mene, vrátane dividendového výnosu).

Sektorové rozloženie nepomohlo

Jedným z hlavných dôvodov nízkej výkonnosti európskeho akciového trhu je rozdielne sektorové rozloženie trhu, oproti US akciovému trhu. V USA sú najväčším sektorom informačné technológie, ktoré zároveň patria k najvýkonnejším sektorom v poslednom desaťročí. Váha tohto sektora je viac ako 20% (podľa kapitalizácie) a je štyrikrát vyššia ako na európskom akciovom trhu. Naopak v Európe má najväčší podiel podľa kapitalizácie (takmer 17%, v USA má tento sektor podiel 4,3%) finančný sektor, ktorý mal v poslednom desaťročí iba priemerný výkon.

Sektory, ktoré pred desiatimi rokmi mali v Európe menšie váhy ako v USA, dokázali v uplynulej dekáde mať vyššiu výkonnosť, zatiaľ čo sektory s vyšším podielom (ako napríklad finančný sektor, telekomunikácie a verejnoprospešné služby) nedosiahli takú výkonnosť, ako aj ukazujú dva grafy nižšie. Graf na ľavo ukazuje, že existuje negatívny vzťah medzi váhou sektora a výkonnosťou v Európe, zatiaľ čo pravý graf ukazuje opačný vzťah v USA. Približne polovica nízkej výkonnosti európskeho akciového trhu súvisí práve s odlišnou sektorovou expozíciou.

Sektorové rozloženie vs. relatívna výkonnosť

V USA vládne rast a v Európe zase hodnota

Ďalším rozdielom medzi akciovými trhmi v USA a v Európe je faktorová expozícia v príslušných korporátnych sektoroch. To sčasti súvisí s vyššie opísaným sektorovým zložením, ale je to aj kvôli špecifikám naprieč sektormi. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje, že relatívna výkonnosť medzi európskym a americkým akciovým trhom úzko súvisí s cyklom rast/hodnota. Ten ale nebol za poslednú dekádu veľmi priaznivý k európskym akciám.

Hospodárske výsledky: Európa dlhodobo zaostáva

Ďalším kľúčovým faktorom nevýraznej relatívnej výkonnosti európskeho akciového trhu sú hospodárske výsledky, respektíve príjmy spoločností. Pomalé hospodárske oživenie Európy po kríze (ako aj dlhová kríza), v porovnaním s USA, brzdilo rast v korporátnom sektore. V období 2009 až 2018 bol ročný rast príjmov a ziskov korporácií v Európe o 3% nižší ako v USA (1,5% vs. 4,4%). Okrem toho prevádzkové marže v USA vykazovali rast, zatiaľ čo v Európe stagnovali. V dôsledku toho bol ročný rast príjmov v Európe o 5% nižší ako v USA. Nie je prekvapením, že počas väčšiny času boli očakávania príjmov v Európe nižšie ako v USA, čo sa odrazilo aj na relatívnom výkone indexu (graf nižšie).

Ocenenie: obchodovanie zo zľavou

Od polovice minulého desaťročia (obdobie za ktoré máme údaje o budúcich výnosoch) sa európske akcie, v priemere, obchodujú so „zľavou“ voči svojím americkým náprotivkom. Po finančnej kríze sa rozpätie tejto zľavy pohybovalo medzi -17% až -5%, bez jasného trendu. Od tretieho kvartálu 2018 sa zľava približovala k hornej časti spomínaného rozpätia, čo vyvolalo očakávania, že priemerná návratnosť by mohla vyvolať dočasné oživenie na európskom akciovom trhu.

[1] „Hviezdy nepredpovedajú budúcnosť, skôr rozprávajú príbehy.“
Shrek (2001)

[2] Treba poznamenať, že rozdiel v ocenení odráža aj rozdiely v zložení sektora. Dalo by sa tvrdiť, že Európa vyzerá umelo podhodnotená, pretože „lacnejšie“ odvetvia, ako sú finančné inštitúcie, majú väčšiu váhu Avšak zameriavanie sa na vplyv v rámci sektorov nie je bez úskalí, bližší pohľad na sektorové pomerové ukazovatele (napr. P/E alebo P/B) naznačujú, že podhodnotenie európskeho akciového trhu je faktom.   

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/charts-zeigen-nicht-die-zukunft-sie-erzaehlen-geschichten/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.