Autor: Peter Szopo

Spojené štáty a Európa sú domovom dvoch najdôležitejších akciových trhov na svete. Spolu tvoria viac ako 80% kapitalizácie rozvinutých trhov. Nižšie uvádzame šesť grafov, ktoré sa zameriavajú na európsky a americký akciový trh, porovnávajú ich výkonnosť, sektorové zloženie, vývoj výnosov, ako aj ich oceňovanie. Cieľom je najmä objasniť pretrvávajúcu nízku výkonnosť európskych akcií oproti americkým náprotivkom.

Znepokojujúce výsledky európskeho trhu

Európsky trh s cennými papiermi neprekonal trh v USA v priebehu posledných 30, 20, 10 a 5  rokov. Od finančnej krízy (2008) sa táto divergencia ešte zväčšila, pričom index Stoxx 600 stráca od roku 2007 takmer 40% v porovnaní s indexom S&P500 (v miestnej mene, vrátane dividendového výnosu).

* J-07 = júl 2007, O-07 = október 2017, ...

Sektorové rozloženie nepomohlo

Jedným z hlavných dôvodov nízkej výkonnosti európskeho akciového trhu je rozdielne sektorové rozloženie trhu, oproti US akciovému trhu. V USA sú najväčším sektorom informačné technológie, ktoré zároveň patria k najvýkonnejším sektorom v poslednom desaťročí. Váha tohto sektora je viac ako 20% (podľa kapitalizácie) a je štyrikrát vyššia ako na európskom akciovom trhu. Naopak v Európe má najväčší podiel podľa kapitalizácie (takmer 17%, v USA má tento sektor podiel 4,3%) finančný sektor, ktorý mal v poslednom desaťročí iba priemerný výkon.

* EN = Energie, MT = Základné materiály, IN = Industry, CS = Dodatočná spotreba, CD = Základná spotreba, CD = Tovary dlhodobej spotreby, HC = Zdravotníctvo, IT = Informačné technológie, UT = Verejnoprospešné služby, RE = Realitný sektor, FN = Finančný sektor

Sektory, ktoré pred desiatimi rokmi mali v Európe menšie váhy ako v USA, dokázali v uplynulej dekáde mať vyššiu výkonnosť, zatiaľ čo sektory s vyšším podielom (ako napríklad finančný sektor, telekomunikácie a verejnoprospešné služby) nedosiahli takú výkonnosť, ako aj ukazujú dva grafy nižšie. Graf na ľavo ukazuje, že existuje negatívny vzťah medzi váhou sektora a výkonnosťou v Európe, zatiaľ čo pravý graf ukazuje opačný vzťah v USA. Približne polovica nízkej výkonnosti európskeho akciového trhu súvisí práve s odlišnou sektorovou expozíciou.

Sektorové rozloženie vs. relatívna výkonnosť

* EN = Energie, MT = Základné materiály, IN = Industry, CS = Dodatočná spotreba, CD = Základná spotreba, CD = Tovary dlhodobej spotreby, HC = Zdravotníctvo, IT = Informačné technológie, UT = Verejnoprospešné služby, RE = Realitný sektor, FN = Finančný sektor

V USA vládne rast a v Európe zase hodnota

Ďalším rozdielom medzi akciovými trhmi v USA a v Európe je faktorová expozícia v príslušných korporátnych sektoroch. To sčasti súvisí s vyššie opísaným sektorovým zložením, ale je to aj kvôli špecifikám naprieč sektormi. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje, že relatívna výkonnosť medzi európskym a americkým akciovým trhom úzko súvisí s cyklom rast/hodnota. Ten ale nebol za poslednú dekádu veľmi priaznivý k európskym akciám.

* J-07 = január 2001, A-02 = apríl 2002, J-03 = júl 2003, O-04 = október 2004, ...

Hospodárske výsledky: Európa dlhodobo zaostáva

Ďalším kľúčovým faktorom nevýraznej relatívnej výkonnosti európskeho akciového trhu sú hospodárske výsledky, respektíve príjmy spoločností. Pomalé hospodárske oživenie Európy po kríze (ako aj dlhová kríza), v porovnaním s USA, brzdilo rast v korporátnom sektore. V období 2009 až 2018 bol ročný rast príjmov a ziskov korporácií v Európe o 3% nižší ako v USA (1,5% vs. 4,4%). Okrem toho prevádzkové marže v USA vykazovali rast, zatiaľ čo v Európe stagnovali. V dôsledku toho bol ročný rast príjmov v Európe o 5% nižší ako v USA. Nie je prekvapením, že počas väčšiny času boli očakávania príjmov v Európe nižšie ako v USA, čo sa odrazilo aj na relatívnom výkone indexu (graf nižšie).

* A-09 = apríl 2009, J-10 = júl 2010, O-10 = október 2010, J-11 = január 2011, ...

Ocenenie: obchodovanie zo zľavou

Od polovice minulého desaťročia (obdobie za ktoré máme údaje o budúcich výnosoch) sa európske akcie, v priemere, obchodujú so „zľavou“ voči svojím americkým náprotivkom. Po finančnej kríze sa rozpätie tejto zľavy pohybovalo medzi -17% až -5%, bez jasného trendu. Od tretieho kvartálu 2018 sa zľava približovala k hornej časti spomínaného rozpätia, čo vyvolalo očakávania, že priemerná návratnosť by mohla vyvolať dočasné oživenie na európskom akciovom trhu.

* M-09 = máj 2009, N-09 = november 2009, ...

[1] „Hviezdy nepredpovedajú budúcnosť, skôr rozprávajú príbehy.“
Shrek (2001)

[2] Treba poznamenať, že rozdiel v ocenení odráža aj rozdiely v zložení sektora. Dalo by sa tvrdiť, že Európa vyzerá umelo podhodnotená, pretože „lacnejšie“ odvetvia, ako sú finančné inštitúcie, majú väčšiu váhu Avšak zameriavanie sa na vplyv v rámci sektorov nie je bez úskalí, bližší pohľad na sektorové pomerové ukazovatele (napr. P/E alebo P/B) naznačujú, že podhodnotenie európskeho akciového trhu je faktom.   

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/charts-zeigen-nicht-die-zukunft-sie-erzaehlen-geschichten/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.