Autor: Agne Loibl 

India je už niekoľko rokov jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík na svete. Od roku 2015 sa Indii podarilo predbehnúť v raste % HDP predbehnúť aj Čínu. Očakáva sa, že sa jej podarí udržať tempo rastu na úrovni 7 %, zatiaľ čo Čína pravdepodobne smeruje k poklesu pod 6 %.

Protagonisti predvolebnej kampane nedávnych parlamentných volieb zdôrazňovali vysoké „ekonomické ambície“ krajiny. Vtedajší minister financií predpovedal, že do roku 2023 sa India stane tretím najväčším hospodárstvom na svete (s HDP približne na úrovni 10 000 mld. USD), za Spojenými štátmi a Čínou. Vysoké očakávania priťahujú  investorov z celého sveta a burze v Bombaji sa darí. Môže však hospodárstvo splniť vysoké očakávania alebo bude  India „navždy iba nádejným talentom“?

Jedna z najväčších výziev

Jednou z najväčších výziev je vytvorenie vhodného ekonomického rámca. Historicky, federálna štátna štruktúra viedla k rôznorodým rámcom, pričom každý štát má svoj vlastnýsúbor zákonov a hospodárskych politík. Tento rozdiel v právnych systémoch v súvislosti s nadmernou reguláciou súkromného sektora a byrokraciou odrádzali investorov. Čína na druhej strane investovala do infraštruktúry a postupne sa otvára trhovému hospodárstvu. Výsledky rozdielnych hospodárskych politík  nemôžu byť jasnejšie. Čína a India boli pred 30 rokmi na tom podobne, čo sa týka HDP na obyvateľa, avšak v súčasnosti je rozdiel viac ako trojnásobný v prospech Číny. 

Práve táto skutočnosť sa stala jadrom predvolebnej kampane súčasného premiéra Nanedra Modiho v roku 2014. Sľúbil reformy a vyhlásil, že chce vytvorenie účinnejsprávy, ktorá bude zameraná na štandardizáciu hospodárskeho rámca v krajine. Ďalším sľubom bolo vytvorenie miliónov pracovných miest. Predvolebná kampaň bola úspešná, pretože dokázala vystihnúť „ducha doby“, aj vďaka tomu získala strana Modiho parlamentnú  väčšinu, ako prvá strana po viac ako 30 rokoch.

Vo svojom prvom funkčnom období (2014 až 2019), premiér Modi vytvoril lepšie prostredie pre rast konkurencieschopnosti pod heslom „Make in India“. S cieľom uľahčiť obchod v rámci jednotlivých štátov. Jedným z krokov bolo zjednodušenie a štandardizácia systému DPH v krajine. Mnohé právne a investičné bariéry boli odstránené, napríklad sa zjednodušil proces založenia nových spoločností. Uľahčilo sa aj poskytovanie úverov a to najmä zahraničným inštitúciám. Zavedenie zrýchlených konkurzných konaní prišlo ako významná podpora pre indický bankový systém. Predtým bolo vymáhanie nesplácaných úverov komplikované a zdĺhavé. Okrem toho banky v núdzi dostali od vlády kapitálovú injekciu. 

Boj s čiernou ekonomikou

Vláda sa zaoberala bojom proti čiernej ekonomike, ktorá tvorí podľa odhadov Svetovej banky približne 20 % HDP krajiny. Niektoré bankovky (86 % obežnej peňažnej zásoby, 12 % indického HDP) boli vyhlásené za neplatné a konverzia bola silne obmedzená. ýrazne sa zlepšili niektoré makroekonomické ukazovatele. Indickej centrálnej banke sa podarilo stabilizovať infláciu a deficit štátneho rozpočtu klesol na 4 % HDP.

Výsledky reforiem sú jasné: „Doing Business Index “ od Svetovej banky meria regulačné prostredie krajín pre podniky. India vyskočila zo 133 na 77 miesto v priebehu piatich rokov.

Nezamestnanosť však ostáva veľkou výzvou. Napriek vysokej miere hospodárskeho rastu sa v s posledných rokoch zvýšila. Môžeme vidieť stále priestor na zlepšenie využitia existujúceho potenciálu vo výrobnom sektore. Priemyselný sektor na rozdiel od sektora  služieb nerastie vysokým tempom. Aj v tomto prípade je divergencia medzi Čínou a Indiou zarážajúca. Nadmerná regulácia v súkromnom sektore v tomto kontexte je jedným z hlavných dôvodov pomalšieho rastu v priemysle. Najmä väčšie spoločnosti musia čeliť  dlhému zoznamu nariadení, ktoré brzdia udržateľný rast priemyselnej výroby.  

Miera nezamestnanosti bola v prvom funkčnom období premiéra Modiho  považovaná za jednu z najväčších slabín. Napriek všetkým reformám, ktoré boli zamýšľané aj realizované, miera nezamestnanosti neklesla a naopak vzrástla. V dôsledku tohto vývoja pozorovatelia pred parlamentnými voľbami na jar 2019  očakávali, že premiér Modi a jeho strana Bharatiya Janata (BPJ) zaznamená značné straty. Výsledky ale boli prekvapujúce, premiér Modi získal v parlamente nie len väčšinu, ale dokonca získal aj  väčší počet kresiel.

Očakávame, že premiér Modi sústredí svoje druhé funkčné obdobie na zlepšenie výrobného sektora. Patrí sem liberalizácia trhu práce a rovnako aj pozemková reforma,ktorá má zaviesť nový súbor predpisov o akvizícii pôdy pre priemyselné parky. Medzi ďalšie ciele bude patriť aj postupná privatizácia štátnych podnikov. Tento krok by uľahčil rýchlejšiu modernizáciu infraštruktúry (napr. železníc) v krajine pomocou súkromných investorov.

Okrem toho by sa mali zmeniť limity pre zahraničných investorov a maximálnej výšky investícii do domácich spoločností vo vybraných sektoroch.  

Vytesané do kamena

Existuje viacero signálov, ktoré poukazujú na pripravenosť vlády ako aj indickej spoločnosti na hlboké reformy.  Zdá sa, že politický rámec je  v neposlednom rade priaznivý vďaka parlamentnej väčšine novej vlády. Aj preto by mohli byť prijaté sporné sociálne reformy. Ak  by neexistoval negatívny vývoj vonkajších faktorov, ako je cena ropy a výmenný kurz voči USD. India by mala reálnu šancu zatriasť svojím súčasným postavením v globálnej
ekonomike a etablovať sa ako silné hospodárstvo.

Od liberalizácie indického kapitálového trhu sa čoraz viacej spoločností snaží využiť príležitosť a umiestniť dlhopisy na medzinárodných trhoch. Pritom vydávajú nie len „klasické“ podnikové dlhopisy, ale aj konvertibilné dlhopisy denominované v eurách ale amerických dolároch. Hoci na indickom dlhopisovom trhu naďalej dominujú vládne dlhopisy, podiel podnikových dlhopisov je na vzostupe. India v súčasnosti predstavuje 4,5 % v indexe podnikových dlhopisov s tvrdou menou spoločnosti J. P. Morgan, pričom viac  ako 65 % dlhopisov  malo rating investičného stupňa. Vo všeobecnosti je likvidita dlhopisov veľmi dobrá a umožňuje aktívne riadenie investícii. Okrem toho India  súčasnosti ponúka vyššiu rizikovú prirážku v porovnaní s podobnými spoločnosťami z Číny a ďalších ázijských krajinách. V nasledujúcich rokoch preto nepredpokladáme len  rastúci (emisný) trh, ale aj pokračujúci prúd zaujímavých investičných príležitostí.

Ako sa stať súčasťou tohto dynamického trhu? 

ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG investuje do podnikových dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov s ratingom investičného stupňa. Vybrané cenné papiere profitujú z vysokých cien komodít a dynamického ekonomického rastu.  

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/can-india-step-out-from-under-chinas-shadow/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.