Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

V polovici augusta došlo na akciovej burze v New Yorku k výpredaju, dôvodom bol rozruch okolo vývoja na dlhopisovom trhu. Indexy Dow Jones Industrial ako aj Nasdaq.

Composite klesli v polovici augusta o viac ako 3 % v priebehu jedného obchodného dňa. Tento sentiment sa preniesol aj do  ázijskej a európskej obchodnej seansy. Niekoľko dní pred týmto prepadom bola nálada investorov relatívne pozitívna, dôvodom boli signály zmiernenia obchodného sporu medzi USA a Čínou.

Dokonca ani americký prezident Donald Trump neurobil žiadne kontroverzné vyjadrenie. Čo teda spôsobilo náhly pokles na akciových trhoch?

Čo nám výnosová krivka hovorí o očakávanom raste

Na americkom dlhopisovom trhu, výnos na desaťročných vládnych dlhopisov klesol pod výnos vládnych dlhopisov s dvojročnou splatnosťou. Čím sa vytvorila zriedkavá situácia na dlhopisovom trhu – inverzia výnosovej krivky (výnosy na dlhší splatnostiach sú nižšie ako na kratších). Naposledy sme videli tento fenomén na výnosovej krivke v roku 2007.

Všetkým recesiám v americkej ekonomike za posledných päť dekád predchádzala inverzia výnosovej krivky. Aj preto sa inverzia považuje za spoľahlivý predstihový indikátor recesie.

Dôvodom je to, že keď investori požičiavajú peniaze americkej vláde, zvyčajne sú spokojní s nižším výnosom na krátkodobých dlhopisoch ako s dlhopismi, ktoré majú dlhšiu splatnosť.     

Logika za tým je jednoduchá. Čím kratšia splatnosť dlhopisu, tým lepšie sa riadi riziko investície a tým pádom je požadovaná riziková prémia – úroková miera, nižšia.

 

Prečo hrá inverzná výnosová krivka takú dôležitú úlohu?

Inverzná výnosová krivka naznačuje, že hodnotenie rizík sa u investorov zmenilo. A krátkodobé riziko považujú za vyššie ako dlhodobé. Dôvodov prečo dochádza k inverzii krivky je ale viacero.

Jedným z nich je, že sa investori domnievajú, že sa hospodárky rast spomalí do takej miery, že štát bude ťažšie splácať svoje dlhy a dokonca môže hroziť default krajiny. Ako tomu bolo počas európskej dlhovej krízy.

Ďalším dôvodom môže byť, že sa z dlhodobého hľadiska očakáva nižšia inflácia a tým pádom aj sadzby. Centrálne banky pre dosiahnutie stabilnej cenovej hladiny budú musieť znížiť úrokovú mieru a pomôcť tak naštartovať rast inflácie.

V tomto prostredí je pre spoločnosti a spotrebiteľov nevýhodné požičiavať si peniaze v krátkodobom horizonte. Respektíve, ak očakávajú pokles sadzieb – úrokov, budú odkladať nové investície a nákupy financované úvermi.

To celé môže spôsobiť pokles investícií a spotreby, ktoré tvoria veľkú časť z hospodárskeho rastu.

Prečo je výnosový krivka teraz inverzná?

Výnos na krátkodobých dlhopisoch prakticky závisí od monetárnej politiky centrálnej banky, pretože kľúčové úrokové sadzby majú rozhodujúci vplyv na ostatné finančné produkty a ich výnos.

Výnosy na štátnych dlhopisy s dlhšou splatnosťou sú ovplyvnené aj inflačnými očakávaniami, pretože investori venujú osobitnú pozornosť vývoju inflácie v prípade dlhých splatností.

V posledných rokoch Federálny rezervný systém (Fed) postupne zvyšoval úrokové sadzby, čo poháňalo rast výnosov na dvojročných dlhopisoch. Avšak keď Fed v marci prekvapivo oznámil, že môže opäť začať uvoľňovať monetárnu politiku, výnosová krivka sa normalizovala (bola opäť rastová).

Keď Fed v júli prvýkrát od roku 2008 konečne znížil úrokové sadzby, výnosová krivka sa naďalej vyrovnávala a nakoniec sa obrátila.

Dôvodom sú rastúce obavy z toho, že slabý globálny rast bude naďalej pokračovať v dôsledku obchodných vojen a že samotná voľnejšia menová politika nebude stačiť na kompenzáciu vzniknutých problémov.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/wer-hat-angst-vor-der-inversen-zinskurve/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.