Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Na Wall Street sa výsledková sezóna tradične rozbehla s hospodárskymi výsledkami od  najväčších amerických bánk. Ich výsledky za posledný štvrťrok 2019 vzbudzujú dobrý dojem, aj vzhľadom na záver minulého roka na finančných trhoch. Výsledky poukážu na zaujímavé  trendy nie len v rámci odvetvia ale aj celého trhu . Štvrťročné korporátne výsledky poukazujú na nekonzistentný obraz na finančný sektor USA. Niektoré finančné inštitúcie vykazujú rekordné zisky a ďalšie cítia problémy, ktorým čelí celý sektor. 

Nízke úrokové sadzby a právne spory ovplyvňujú výsledky

Po tom, ako centrálna banka v predchádzajúcom roku trikrát znížila kľúčové úrokové sadzby, spôsobilo to bankám problémy. To ovplyvnilo okrem iného banku Wells Fargo. Jej tržby sa v 4. štvrťroku znížili o 5 % na 9,9 mld. USD, zatiaľ čo zisk klesol na 2,9 mld. USD. Wells Fargo zvýšila rezervy o 1,5 mld. USD na prípadné pokrytie prebiehajúcich právnych sporov. Výsledky bývalého lídra v odvetví Goldman Sachs, ktorý za celý rok 2019 vykázal zisk 8,5 mld. USD (po 10,5 mld. USD v roku 2018), bol taktiež ovplyvnený aj  výdavkami na právne spory, zatiaľ čo Bank of America iba v štvrtom štvrťroku zaznamenala v retailovom bankovníctve pokles zisku o takmer 10 %. Ako dôvod Bank of America výslovne uviedla pokles čistého úrokového príjmu.

Obchod s dlhopismi na vzostupe

Nárast objemu obchodov s dlhopismi však dodal svetielko nádeje. Napríklad Morgan Stanley vykázal v tomto štvrťroku rekordný zisk. Príjmy z  poplatkov z obchodovania dlhopisov sa u nich v porovnaní s  rovnakým štvrťrokom minulého roka zdvojnásobili. Čistý príjem za celý rok vzrástol o 4 % na 8,5 mld. USD, prekračujúc priemerné očakávania analytikov.  Po otvorení účtovných kníh akcie spoločnosti Morgan Stanley uzavreli  o neuveriteľných 6 % vyššie, čo pomohlo  indexu S&P 500 prekonať  historické maximá.

Úspešné banky okrem vysokého príjmu z obchodovania s dlhopismi vykázali aj dobré obchodné výsledky v segmente retailových klientov aj napriek nízkym úrokovým sadzbám.

Silná ekonomika udržiavala americké spotrebiteľské výdavky vyššie. Citigroup pripisuje veľkú časť svojho 8 % nárastu ziskov za celý rok na 19,4 mld. USD, náchylnosti zákazníkov k spotrebe.

Fed vidí pokračujúci mierny rast

Všeobecné podmienky pre banky v USA sa tento rok pravdepodobne veľmi nezmenia. Na jednej strane Fed predpokladá, že úrokové sadzby zostanú nízke kvôli nízkej inflácii. Na druhej strane americká centrálna banka očakáva, že ekonomika bude naďalej mierne rásť  spolu so spotrebiteľskými výdavkami. Toto je zrejmé z aktuálneho  ekonomického reportu, ktorú Fed zverejnil v čase zverejnenia hospodárskych výsledkov bánk minulý týždeň.  

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/us-banken-berichten-von-licht-und-schatten-im-finanzsektor/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.