Sme klimaticky neutrálni

Každá spoločnosť vytvára emisie CO2 bez ohľadu na to, ako zodpovedne hospodari. Erste AM bola jednou z prvých spoločností vo finančnom sektore, ktorá začiatkom roka 2020 uskutočnila s BOKU Viedeň, komplexný výpočet emisií skleníkových plynov, podniku, podľa medzinárodných štandardov.

V rozhovore Dominik Schmitz, hlavný vedecký pracovník pre udržateľnosť v BOKU Viedeň, vysvetľuje všetko o klimatickej neutralite.

Prečo by frima alebo ľudia mali kompenzovať emisie CO2?

Tu je potrebné rozlišovať medzi dvoma „hnacími dôvodmi“ kompenzácie emisií CO2:

Na jednej strane existuje trh s emisiami CO2 pre 240 najväčších producentov CO2 v rakúskom priemysle. Podľa požiadaviek právnych predpisov EÚ a Rakúska musia tieto spoločnosti merať, znižovať a vykazovať svoje objemy CO2 a v prípade potreby nakupovať certifikáty CO2 napr. na EEX burze. Na druhej strane existuje takzvaný dobrovoľný trh, na ktorom môžu spoločnosti šetrné k životnému prostrediu alebo ľudia, kompenzovať svoje množstvá CO2.

Je však dôležité, aby sa najskôr prijali všetky realizovateľné opatrenia na ochranu životného prostredia vo firmách alebo v domácnostiach. Kompenzovať by sa malo iba neredukovateľné množstvo CO2. V záujme dosiahnutia parížskeho klimatickej dohody, hovoríme o znížení 80 - 90 % emisií a iba ten zvyšok sa kompenzuje.

A to platí ako pre firmy tak aj pre ľudí, t. j. menšie auto (alebo úplne zbavenie sa auta) a menej leteckej dopravy nás privedie na rozumnú cestu k zníženiu emisií.

Ako sa vypočítavajú emisie CO2 firmy?

Emisia CO2 sa zvyčajne počíta v tonách ekvivalentov CO2 (CO2e). To znamená, že do výpočtu sú zahrnuté aj ďalšie skleníkové plyny, ale ich vplyv na podnebie sa prevádza do ekvivalentov CO2.

V rámci spoločností sú emisie CO2 rozdelené do troch kategórií: Scope 1 sú emisie, ktoré vznikajú priamo v skúmanej spoločnosti, napr. množstvo fosílnej energie spálenej v samostatnej peci alebo v benzíne zo služobných automobilov.

Emisie Scope 2 sú emisie, ktoré vznikajú nepriamo prevádzkou spoločnosti (energie).

Zďaleka najťažšie vypočítateľné emisie sú takzvané emisie Scope 3, ktoré sú výsledkom dodávateľských reťazcov a používania produktov spoločnosti.

Aké sú možnosti kompenzácie CO2?

Interné emisie spoločnosti sa na dobrovoľnom trhu zvyčajne nahrádzajú kompenzačnými nákupmi v rámci medzinárodných projektov na ochranu klímy. Väčšinou sa jedná o projekty, ktoré sa vyhýbajú emisiám klimaticky významných plynov, napríklad systémy na zamedzenie metánu alebo veterné turbíny.

Môže ísť aj o špeciálne projekty ako napr. zalesňovanie, pri ktorom sa permanentne odstraňujú skleníkové plyny z atmosféry a ukladajú sa do zachytávačov uhlíka. V Rakúsku napr. BOKU spúšťa vlastné projekty kompenzácie CO2 v Afrike, Južnej Amerike a Ázii na webe co2.boku.ac.at.

Od čoho závisí cena za certifikáty CO2?

Cena jednej tony CO2 v obchodnom systéme EÚ závisí od ponuky a dopytu a je napr. obchodovaná na energetickej burze EEX v Lipsku.
Cena za tonu redukovaného CO2 na takzvanom dobrovoľnom trhu by mala byť určená nákladmi na vývoj projektu a úsporami CO2 príslušného projektu na ochranu životného prostredia. Ak tieto náklady vydelíte úsporami CO2, získate zníženú cenu v eurách za tonu CO2.

Aspoň tak to robíme s projektmi BOKU na kompenzáciu CO2. Samozrejme tiež záleží na tom, ktorá metóda alebo technológia bola použitá na zníženie CO2, pretože rôzne technológie nie sú rovnako efektívne z hľadiska CO2. To môže viesť k značným cenovým rozdielom na tonu CO2 medzi projektmi.

Pri ďalších poskytovateľoch certifikátov CO2 na dobrovoľnom trhu však vývojári projektu často nie sú predajcami alebo obchodníkmi s CO2, a preto sú pri ďalšom predaji CO2 často vysoké poplatky.

Má  zmysel investovať do certifikátov CO2?

Ako súkromná osoba nemôžete investovať do certifikátov CO2 v tradičnom zmysle, t. j. kúpiť a predať ďalej. Môžete však kompenzovať svoje osobné emisie CO2. V priemere je to 8 - 10 ton na jedného Rakúšana ročne. Presné emisie CO2 si môžte vypočítať napr. na www.co2-rechner.at.

Pokiaľ ide o skutočnú investíciu, má zmysel pozrieť sa na spoločensky zodpovedné fondy a ďalšie spoločensky zodpovedné investičné produkty a investovať do nich.

Ako sa správal trh s certifikátmi CO2 počas koronakrízy? Čo čakáte do budúcnosti?

Predpokladáme, že trh s CO2 zostane nezmenený. Kolísanie cien certifikátov CO2 na burze elektrickej energie sa nenaplnilo alebo sa ustálilo na bežných trhových úrovniach. Je to spôsobené tým, že ekonomika sa spomalila len málo a dôležitosť ochrany životného protrsedia je prítomná aj v čase krízy.

Okrem toho čoraz viac mimovládnych organizácií a ľudú, žiada politickú zmenu s cieľom rozšíriť parížsku klimatickú dohodu EÚ. Tieto trendy a prípadné prijatie článku 6 na nasledujúcej klimatickej konferencii OSN v Glasgowe ešte viac podporia dopyt.

Info:

Erste AM podporuje dva medzinárodné projekty s pomocou svojho partnera BOKU - a to aj kvôli svojmu záväzku ako najväčšieho správcu spoločensky zodpovedných fodnov v Rakúsku. Je to projekt v Etiópii zameraný na zalesňovanie a regeneráciu miestnych lesov v Nord Gondare.

V rámci tohto projektu zalesňovania sa má v priebehu 30 rokov vykompenzovať okolo 11 194 ton CO2. Ďalší projekt sa týka ochrany lesov v kolumbijských dažďových pralesoch (projekt REDD +). Cieľom je chrániť kľúčovú oblasť s rozlohou 600 hektárov a priľahlé oblasti s rozlohou 7 000 hektárov pred odlesňovaním.

O nás:

S udržateľne investovaným objemom 14,1 miliárd eur (k 31. augustu 2020), do celkovo viac ako 50 spoločensky zodpovedných podielových fondov a niekoľkých špeciálnych fondov, je Erste AM priekopníkom a lídrom na trhu v Rakúsku v sektore udržateľnosti. Erste AM hrá priekopnícku úlohu aj v oblasti etiky a udržateľnosti: Erste AM spustil prvý environmentálny fond už v roku 2001, ktorý je od roku 2006 spravovaný v spolupráci s WWF Austria.

Viac informácií na: www.nachhaltiginvestieren.at

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/interview-warum-sollte-man-als-unternehmen-den-co2-ausstoss-kompensieren/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.