Autor: Paul Severin | Communications and Digitalmarketing | Erste Asset Management | 4 min. čítania

Rozhovor so šéfom investičného oddelenia Erste Asset Management, Geroldom Permoserom o nasledujúcich 10 rokoch na kapitálovom trhu.

Aký má zmysel dlhodobý výhľad finančných trhov? Nikto by teraz neinvestoval spôsobom, ktorý by bol v priemere najlepší na nasledujúcich 5 alebo 10 rokov, a už by svoje portfólio nemenil.

Z nášho pohľadu má zmysel vytvoriť si strednodobý až dlhodobý názor na vývoj na finančnom trhu z troch dôvodov: 1. Pomáha s krátkodobými investičnými rozhodnutiami, 2. ovplyvňuje firemnú stratégiu a 3. umožňuje dlhodobé plánovanie zdrojov.

Môžete nám uviesť príklad toho, ako môže takýto dlhodobý výhľad pomôcť pri investičných rozhodnutiach?

Niektorý typ vývoja je oveľa ľahšie predvídať z dlhodobého hľadiska, ako z krátkodobého hľadiska. Najlepším príkladom toho je demografický vývoj, ktorý sa dá veľmi dobre predpovedať na obdobie 20 a viac rokov. Z nášho pohľadu je demografia jedným z veľkých hnacích motorov nasledujúcej dekády. Vezmime si napr. starnutie. Dve z krajín s najstaršou populáciou, Japonsko a Taliansko, patrili tiež medzi krajiny s najnižším ekonomickým rastom za posledných 10 - 20 rokov. V nasledujúcich 10 rokoch bude čínska populácia starnúť veľmi rýchlo a masívne. Aj to bude mať vplyv na rastový potenciál Číny.

Čo pomôže ďalej z krátkodobého hľadiska, je premýšľanie v scenároch. Kde, ako a kedy sa začnú scenáre líšiť? Pozreli sme sa na niekoľko makro scenárov a boli sme schopní zistiť, že to bude obzvlášť zaujímavé o 3 až 5 rokov, pretože potom bude treba prijať rozhodnutia o menovej a fiškálnej politike, ktoré budú kľúčové pre smerovanie po zvyšok desaťročia. Dovtedy sa naše scenáre veľmi nelíšia. To dodáva istotu v neistom čase.

Poslednou vecou je, že sa dá zistiť, kde a aké sú riziká. Vidíme napríklad, že v súčasnosti nie je veľké riziko zvyšovania výnosov. To nie je málo, keď sa pozriete na to, aká nezvyčajná je situácia v prípade štátnych dlhopisov.

Akým spôsobom zahrniete tieto myšlienky do stratégie?

Existujú bežné problémy, ako sú odhady dlhodobých výnosov a ich implementácia do strategickej alokácie aktív.
Okrem toho má takýto výhľad zmysel aj v ďalších oblastiach. V súčasnosti môžeme hovoriť o piatich hlavných okruhoch, ktoré budú ovplyvňovať vývoj na nasledujúcich 10 rokov: zmeny v politickej ekonomike, ďalší rozvoj Číny, príležitosti a riziká digitalizácie, efekt demografických zmien a zlom v oblasti udržateľných investícií podľa kritérií ESG (Životné prostredie, sociálne veci a dobre fungujúce a zodpovedné riadenie spoločností).

Z toho sa dá odvodiť, ktoré produkty sú potrebné, aby sme boli čo najlepšie pripravení. Príklad: ak bude hospodársky rast nedostatočný a existujúci rast sa bude sústreďovať do určitých oblastí, malo by toto prostredie aj naďalej pôsobiť v prospech Private Equity. Pri tom sa špecializuje na jeho sprístupnenie na mieru pre investorov. Pasívne produkty by zároveň mali byť v tomto prostredí menej atraktívne.

Ako sa to odráža v úvahách o finančných zdrojoch?

Zamyslime sa nad témou spoločenskej zodpovednosti (ESG). Predpokladáme, že nasledujúce desaťročie sa bude venovať udržateľnosti. Preto zaradíme túto tému ako dôležitú pre našu spoločnosť. Budeme rozširovať svoje skúsenosti v oblasti udržateľnosti a ESG, keďže bude ústredným prvkom našej firemnej kultúry.

Udržateľnosť nie je spôsob investovania, ale spôsob myslenia. Z tohto dôvodu sme v oblasti investovania veľa prehodnocovali. Preto napr. všetci zamestnanci ID absolvovali tento rok externé školenie na tému spoločenskej zodpovednosti. Toto samotné, prepočítané na čas, ktorý bol na to venovaný, má rovnaký účinok ako jeden človek, ktorý strávi rok nad témou spoločenskej zodpovednosti.

Začali sme dvojtýždňovú sériu prezentácií o našich aktivitách - ESG Stand Ups. Momentálne zakladáme tím špecialistov z investičnej divízie mimo ESG tímu, ktorý sa intenzívne a nepretržite venuje konkrétnym témam ESG. A v neposlednom rade v súčasnosti pracujeme na vytvorení akéhosi akademického študijného programu pre zamestnancov v investičnej divízii.

Nič z toho by nebolo možné ani užitočné, keby sme neboli presvedčení, že téma udržateľnosti nehrá dôležitú úlohu v nasledujúcich 10 rokoch.

Veľa ste hovorili o hnacích mechanizmoch, ktoré stoja za našim dlhodobým výhľadom. Môžete nám niečo povedať o tomto pohľade?

V najbližších 12 mesiacoch sa dá očakávať, že dôjde k vakcinácii, čím by sa mal znížiť počet infikovaných na Covid-19. S čím súvisia očakávania, hospodárskeho oživenia.

Inflácia by mala zostať nízka, čo centrálnym bankám ponechá priestor na expanziu. To znamená, že výnosy zo štátnych dlhopisov zostanú tiež nízke, čo tiež ponecháva priestor fiškálnej politike, aby mohla pokračovať v rozpínaní.

Na konci tohto vývoja sa však medzery v produkcii zúžia, vlády krajín a ich centrálne banky si v určitom okamihu budú musieť položiť otázku, či chcú stimuly stiahnuť alebo zámerne zostanú expanzívnymi. Z nášho pohľadu to bude kľúčové nastavenie pre ďalšie desaťročie. Toto rozhodnutie bude hlavne politické. Podľa nášho názoru sa konsenzus v oblasti hospodárskej politiky v posledných niekoľkých desaťročiach a predovšetkým v posledných rokoch, najmä počas koronakrízy, výrazne oslabil a v nasledujúcich rokoch bude opäť veľmi rozhodujúci.

Záver

Podľa toho, ako je nastavený kurz, vidíme pravdepodobné dva scenáre. Buď to ide smerom k sekulárnej stagnácii, t. j. zjednodušene povedané, scenár veľmi podobný tomu za posledných 10 rokov alebo smerom k vyššej inflácii. To by bolo niečo úplne nové. Ale dovtedy máme ešte nejaký čas.

Všetky články z našej novej série „Dlhodobý výhľad“: https://blog.de.erste-am.com/dossier/longterm-outlook/

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/interview-ein-langfristiger-kapitalmarktausblick/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.