Autor: Gerhard Winzer 

Začiatkom roka dominovali trhom témy, ktoré súviseli s negatívnymi udalosťami: šírením koronavírusu v Číne a opatreniami prijatými na zabránenie jeho šírenia. Trhy reagovali poklesom ceny akcií, energií a priemyselných kovov a rastúcimi cenami bezpečných dlhopisov.

Mierne oživenie globálnej ekonomiky

Svetový hospodársky rast už dva roky oslabuje. Približne + 2 % q / q (anualizovaný), svetový ekonomický rast bol v 4. kvartáli 2019 obzvlášť slabý. V posledných týždňoch sa objavili nové známky oslabenia ekonomiky. Predstihové ukazovatele sa zlepšili najmä v oslabenom výrobnom sektore. Index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index) pre výrobný sektor sa od augusta 2019 mierne zvyšoval. 

Dobrá výkonnosť na trhu

Pozitívny vývoj sa premietol do trhových cien začiatkom roka. Ceny rizikových aktív rástli od septembra 2019 (pozitívne momentum). Prevažoval býčí trh, čo znamená nadváženie akciových pozícií. Hodnotiace miery boli teda nadpriemerné a v takomto prostredí sú trhy náchylné na korekcie. 

Korekcia vyvolaná koronavírusom

Vysoký nárast miery infekcie a mimoriadne prísne opatrenia prijaté v Číne na potlačenie vírusu, zvýšili averziu investorov voči riziku. Na rozdiel od Číny, ktorá je vo veľmi vážnej situácii, vyhrotená situácia medzi Iránom a USA  je v porovnaní s Čínou vlažná. 

Dôvod poklesu?

Zvýšený stupeň neistoty prináša otázky: budú negatívne vplyvy na hospodársky rast dostatočne silné na to, aby obmedzili prípadné mierne oživenie svetového hospodárskeho rastu? Rozsah (veľký / malý), trvanie (štvrťrok alebo viac) a šírenie účinkov (Čína, Ázia, globálne) sú nejasné. Naopak, rast nových infekcií klesá: od 3. do 4. februára to bolo 19 %, po 35 % v predchádzajúcom týždni. Táto klesajúca tendencia je hlavným dôvodom,  prečo sa scenár prípadu „mierneho oživenia globálnej ekonomiky“ nemení.

Čína je dôležitá

Čína zatvorila fabriky, obmedzila cestovanie, uzatvorila mestá a zaviedla karanténne režimy. V niektorých mestách sa zastavil aj spoločenský život. Porovnanie s predchádzajúcimi prípadmi epidémií (SARS v roku 2003) je zavádzajúce: dôležitosť Číny sa medzičasom zvýšila. Podiel na globálnom HDP sa v roku 2019 zvýšil z približne 9 % na takmer 20 %. Oveľa jednotnejší je aj globálny hodnotový reťazec a preto narušenie jedného zásadného prvku  ovplyvňuje celý systém. 

Centrálne banky ako stabilizátory

Čínska centrálna banka (Čínska ľudová banka) zareagovala zvýšením likvidity v snahe stabilizovať trhy. Očakávania o budúcich kľúčových úrokových sadzbách boli prehodnotené na ďalšie zníženie sadzieb. Investori sa v tomto prípade spoliehali na prepojenie stúpajúcej neistoty rastu sa prísnejšieho finančného prostredie a uvoľnenie menovej pozície. 

Závery spoločnosti Erste Asset Management

Pokračujeme základným scenárom „mierneho oživenia globálneho hospodárskeho rastu“. vedené oživenie by sa však malo začať až v 2. kvartáli 2020 (na rozdiel od 1. kvartálu, ako a vodne predpokladalo). Všeobecné zlepšenie niektorých dôležitých ekonomických ukazovateľov v prvom štvrťroku bude pravdepodobne pozastavené.        

  • Zvýšené riziko poklesu
  • Mimo krátkeho horizontu, zostávajú triedy rizikových aktív atraktívnejšie ako dlhopisy s nízkymi výnosmi (štátne dlhopisy eurozóny a podnikové dlhopisy)

 

Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/epidemie-in-china-stoert-erholungsszenario/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.