Autor: Armand Feka

  • Od konca februára 2020 bude Erste Asset Management spravovať viac ako 50 fondov s majetkom v správe vo výške 13,4 mld. € na základe kritérií trvalej udržateľnosti
  • Do investičného procesu v rámci týchto fondov sa začlení princíp ESG (ktorého súčasťou sú  témy ako: životné prostredie, sociálne otázky a dobrá správa súkromných spoločností)
  • Udržateľnosť sa stala súčasťou vyhlásenia o poslaní spoločnosti Erste Asset Management

Erste Asset Management (EAM) rozširuje svoju poprednú úlohu v oblasti etiky a životného prostredia. Prvý udržateľný podielový fond sme vytvorili už v roku 2001 a od roku 2006 sa na jeho riadení spolupodieľa WWF (Svetový fond na ochranu prírody). Naša spoločnosť je v tejto oblasti lídrom v Rakúsku s 15 trvalo udržateľnými podielovýmii fondmi a viacerými špeciálnymi fondmi celkovo s aktívami pod správou vo výške 6,6 miliárd €. V súčasnosti spoločnosť podniká ďalšie kroky v tomto smere a kritéria udržateľnosti budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť nášho investičného procesu. Tým sa zvýši celkový objem aktív spravovaných na základe ESG princípov na úroveň 13,4 mld. € (prepočítaný k 31.01.2020).

„Našou úlohou je spravovať kapitál, ktorý nám bol zverený, podľa našich najlepších schopností. Vieme, že pri zohľadnení udržateľných kritérií môžeme našim klientom poskytnúť výnos, ktorý bude zohľadňovať riziká v dlhodobom horizonte. To samozrejme nemení základné členenie fondov, “ uviedol Heinz Bednar, generálny riaditeľ Erste Asset Management.

Správcovská spoločnosť Erste Asset Management už zaviedla minimálne kritériá, ktoré musia jednotlivé cenné papiere  v aktívne spravovaných podielových fondoch spĺňať. Erste Asset Management vylučuje investície do spoločností, ktoré pôsobia v oblasti zakázaných zbraní. Platí to aj pre investície do derivatových nástrojov, ktorých podkladovým aktívom sú potraviny, alebo spoločnosti ktorých podiel predaja uhlia predstavuje viac ako 30 % z celkového predaja.

Ako prvá správcovská spoločnosť v Rakúsku sa Erste Asset Management v roku 2015 tiež rozhodla podpísať Montréal Carbon Pledge. To znamená, že spoločnosť súhlasila s meraním uhlíkovej stopy vo svojich portfóliách. Okrem toho Erste Asset Management pôsobí ako ESG investor prostredníctvom výkonu hlasovacích práv, nadobudnutých vo svojich podielových fondov, na podporu akcionárskych petícií, ktoré súvisia s princípmi ESG. 

Faktory udržateľnosti ktoré sa stali súčasťou investičného procesu

Okrem základných kritérií, ktoré sa doteraz brali do úvahy (napr. RoE, P/E a iné), budú portfólio manažéri fondov zvažovať aj environmentálne, sociálne a administratívne aspekty (ESG), pre vybranú časť našich portfólií. To znamená, že v budúcnosti budú tieto  kritériá relevantné, nie len pre niekoľko fondov zameraných na udržateľnosť, ale stanú sa súčasťou investičného procesu vo viacerých našich podielových fondov. Pre našich klientov sa veľa nezmení, základná štruktúra fondov ostane rovnaká, ak ste napríklad nakúpili európsky akciový fond, naďalej budete vlastniť akciový fond s týmto geografickým zameraním. To isté platí aj pre iné fondy, napríklad globálny akciový fond a podobne. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že sa budú brať do úvahy kritériá trvalej udržateľnosti, čo zlepší kvalitu fondu. Kritéria ESG sa budú posudzovať rôznymi spôsobmi. Od konca februára sa bude na základe integrovaných kritérií ESG spravovať viac ako 50 fondov. 

Udržateľnosť sa stane súčasťou vyhlásenie o poslaní spoločnosti

Okrem prísnejších kritérií bude spoločnosť Erste Asset Management viac integrovať udržateľnosť v rámci spoločnosti a stane sa súčasťou vyhlásenia o poslaní spoločnosti. Na základe spomínaných princípov bude vypočítaná uhlíková stopa Erste Asset Management.  Spolu s externými partnermi sa bude snažiť optimalizovať fungovanie našej spoločnosti a podporiť našich zamestnancov pri zlepšovaní ich správania z hľadiska šetrnosti k životnému prostrediu (napr. doprava). Spoločnosť od roku 2016 investuje svoj vlastný kapitál trvalo udržateľným spôsobom.

„Tento krok neberieme na ľahkú váhu. Je pre nás dôležité, aby sme transparentne informovali a predvídali budúci vývoj v rámci EÚ a zapojili sa do akčného plánu pre  ekologické financovanie. Chceme byť významnou hnacou silou kvalitného rozvoja trhu s udržateľnými investíciami,“ uzatvára Bednár.  

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/erste-asset-management-verankert-nachhaltigkeit-in-fonds-und-auf-unternehmensebene/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.