Autor: Erste AM Communications 

Zatiaľ čo šírenie koronavírusu (COVID-19) bolo na začiatku prepuknutia obmedzené na Čínu, v posledných dňoch sa v Taliansku, Južnej Kórei a Iráne vyskytli nové ložiská infekcie. Zvýšil  sa tým aj vplyv na finančné trhy.

Akciové trhy, ktoré boli vírusom donedávna nedotknuté, utrpeli v posledných dňoch značné straty. Naopak, zabezpečené štátne dlhopisy sa vyvíjali pozitívne a výrazne vzrástli aj ďalšie bezpečné aktíva, ako napríklad americký dolár a zlato. 

Čo sme urobili za posledných pár dní?

Keďže neistoty týkajúce sa trvania a šírenia epidémie tiež zvýšili riziko spomalenia na finančných trhoch, mali sme a máme defenzívnejšiu pozíciu v rámci rôznych tried  aktív. V našich dlhopisových fondoch a zmiešaných fondoch, rovnako aj v aktívne riadených portfóliách sme znížili podiel rizikovejších aktív a portfólio je tým defenzívnejšie. V našich zmiešaných fondoch sme znížili podiel akciovej zložky a zároveň vo fondoch v ktorých máme nakúpené podnikové dlhopisy sa zahedžovali. 

Peniaze získané predajom rizikových aktív boli primárne investované do štátnych dlhopisov USA a Európy, nakoľko tie považujeme za bezpečné v pokračujúcom nestabilnom prostredí.

V akciových fondoch sa všeobecne zameriavame na spoločnosti s dobrými fundamentmi. Na rozvinutých trhoch máme tendenciu byť mierne podvážení práve v tých odvetviach, ktoré sú vírusom negatívne ovplyvnené.

V našich akciových fondoch rozvíjajúcich sa trhov (ktoré do veľkej miery investujú aj v Ázii), sme začali investovať do farmaceutických spoločnosti, výrobcov zdravotníckych potrieb (ochranné masky, latexové rukavice), technologických spoločností, ktoré by mali profitovať práve v súčasnom období.  

Na čo si dáme pozor v najbližších dňoch a týždňoch?

V dôsledku infikovaných ľudí v Taliansku a Južnej Kórei teraz existuje podstatne väčšie riziko výrazného zhoršenia dôvery spotrebiteľov a podnikateľského prostredia v Európe, ale aj v Severnej Amerike, ak  by sa potvrdili aj ďalšie prípady.

Vzhľadom na približne dvojtýždňovú inkubačnú dobu vírusu bude toto obdobie rozhodujúce pre rozsah epidémie v týchto krajinách. Dôležité je, aké kroky príjmu v tejto  situácii domáce a nadnárodné inštitúcie, aby vírus zastavili, a v konečnom dôsledku aké  dopady budú mať na ekonomiku.

Všeobecne platí, že čím väčšie sú ochranné opatrenia, tým väčší je vplyv na globálny hospodársky rast. V Singapure (kde bolo 89 infikovaných, no neprišlo k úmrtiu) existujú aj pozitívne príklady toho, ako je možné pomocou určitých opatrení relatívne rýchlo dostať vírus pod kontrolu.

Očakávané sú aj opatrenia menovej a fiškálnej politiky, na ktoré by trhy rizikových investícií (predovšetkým akciové trhy) mohli reagovať pozitívne.

Čo to znamená pre investorov?

Ako vždy, pri výkyvoch na trhu je dôležité mať rôznorodé investície v portfóliu. Pričom by sme nemali zabúdať na dlhodobý investičný horizont investície. Taktiež by sme nemali  zabúdať na iné faktory, ktoré ovplyvňujú trh, napr. možné opatrenia menovej a fiškálnej politiky.

Aj keď sme sa z taktického hľadiska stali obozretnejšími, stále považujeme rizikové aktíva (akcie), z dlhodobého hľadiska za atraktívne.   

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/coronavirus-wie-positioniert-sich-die-erste-asset-management/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.