Autor: Gerhard Winzer 

Otrasy na finančnom trhu pokračujú. Klesajú ceny rizikových tried aktív, ako sú akcie a podnikové dlhopisy s nízkou kreditnou kvalitou.

Naopak, ceny tých tried aktív, ktoré majú charakter „bezpečného prístavu“, a to štátnych  dlhopisov a zlata, stúpajú. Globálna recesia sa čoraz viac odráža v trhových cenách.

Štyri neistoty

1. Vývoj vírusu.
Potvrdené nové infekcie COVID-19 mimo Číny sa naďalej stupňujú s vysokou mierou rastu. Na otázky týkajúce sa vlastností vírusu sa nedá uspokojivo odpovedať. Je to sezónne (závislé od teploty) alebo trvalé? Liečba? Očkovanie? Mutácie? Počet „bezpríznakových“ prípadov?

2. Opatrenia na zabránenie šírenia.
Kroky potrebné na obmedzenie šírenia vírusu majú, samozrejme, veľmi negatívny vplyv na hospodársku činnosť. V prvom štvrťroku 2020 sa vidíme klesajúci globálny hrubý domáci produkt.

3. Účinky na spočiatku neovplyvnené odvetvia a krajiny.
Týka sa to prerušenia dodávateľských reťazcov a opatrnejšieho postoja k spotrebe a investíciám. Okrem toho sa zvyšuje riziko miery bankrotu, pretože predaj by sa mohol prudko znížiť, ale stále je možné zabezpečiť fixné náklady (dane, úroky z pôžičiek). Čína vykazuje známky oživenia v druhom štvrťroku, ale pravdepodobnosť ďalšieho poklesu v Japonsku a v eurozóne sa výrazne zvýšila. Riziko recesie sa zvyšuje aj v USA, pretože vírus sa stále šíri.

4. Opatrenia na tlmenie nepriaznivého hospodárskeho vplyvu.
Na globálnej úrovni už centrálne banky reagovali zmierňujúcimi opatreniami. Týka sa to najmä zníženia kľúčových úrokových sadzieb. V krajinách, v ktorých je už kľúčová úroková sadzba veľmi nízka, by sa mohli implementovať ďalšie opatrenia, ako napríklad cielená, vyššia úroveň ponuky likvidity pre banky a programy nákupu cenných papierov.

Zámerom je obmedziť negatívnu spätnú väzbu zo sprísnenia finančného prostredia na hospodársku činnosť. Zvažujú sa aj balíky fiškálnych stimulov. Najdôležitejšie sú však opatrenia, ktoré majú zabrániť zvyšovaniu počtu bankrotov (krátkodobá práca, moratórium na platby daní).

Zlyhanie ropného kartelu

K tomu sa pridalo zlyhanie ropného kartelu OPEC a Ruska. Masívny pokles ceny ropy má nerovnomerný vplyv na globálnu ekonomiku (krajiny dovozu a vývozu ropy).

Spoločným globálnym prienikom je, že to zvyšuje už beztak rastúci tlak na nižšie miery inflácie. V súčasnosti je pozornosť upriamená na ropné spoločnosti a krajiny s vysokou úrovňou dlhu (klesajúca úverová bonita).

Rôzne scenáre

Už niekoľko týždňov odráža vývoj cien cenných papierov zmeny pôvodne pozitívnych až po negatívne ekonomické scenáre:

·         Scenár 1: obnova v roku 2020

·         Scenár 2: rýchle oživenie v 2. štvrťroku po prepade v 1. štvrťroku - scenár „V“

·         Scenár 3: Obnova v druhej polovici roka - scenár „U“

·         Scenár 4: Ceny medzičasom postúpia do regiónov, ktoré sú stále viac v súlade s recesiou - scenár „L“.

Pozitívum: Ak sa tempo rastu nových infekcií výrazne zníži, mohlo by to byť impulzom pre nástup zotavenia rizikových tried cenných papierov.

Záver

Inými slovami, krátkodobí investori spočiatku predávali akcie, zatiaľ čo teraz to aj dlhodobí (cyklickí) investori začali vzdávať. Najdôležitejším faktorom pre ďalší vývoj cien cenných papierov je ďalšie šírenie vírusu COVID-19.

 

Originálny zdroj investície: https://blog.de.erste-am.com/verwerfungen-am-finanzmarkt-die-szenarien/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.