Autor: Jenny Teng, portfólio manžérka, senior, Erste Asset Management

Je Čína späť v pracovnom nasadení?

Prísne kontrolné opatrenia proti koronavírusu zavedené pred čínskym novým rokom v januári, ktoré vyústili do obmedzenia pohybu pre 60 miliónov ľudí v provincii Hubei a prísnej karantény pre stovky miliónov ľudí, takmer dostali čínsku ekonomiku na kolená.

Ako znamenie, že situácia je pod kontrolou, Čína zintenzívnila úsilia o zvýšenie výroby a minimalizáciu ekonomického vplyvu prepuknutia koronavírusu.

Ako napreduje obnovenie výroby v Číne?

Odhadovaný objem výroby mimo provincie Hubei bol 60 - 70 %. Vzhľadom na to, že stále viac oblastí ruší svoje cestovné obmedzenia, mala by sa výroba v polovici až koncom marca vrátiť späť k normálu.

Obnovenie výroby závisí od regiónu, odvetvia a spoločnosti. Z geografického hľadiska väčšina provincií na východnom pobreží obnovila viac ako 90 % produkcie, zatiaľ čo silne infikované oblasti ako Hubei sa naďalej zameriavajú na potlačenie vírusu.

Podľa sektorov, finančné a IT sektory majú oveľa vyšší potenciál znovuobnovenia, pričom sa aj  ťažobný priemysel pomaly zlepšuje. Viac ako
90% čínskych znárodnených spoločností obnovilo výrobu, zatiaľ čo malé a stredné podniky sa stále snažia dosiahnuť úplnú výrobu.

Ako ovplyvňuje situácia čínske hospodárstvo?

Prerušenie výroby a spotreby v januári a februári spomalí hospodársky rast Číny v 1. kvartáli 2020. Potom by malo v 2.kvartáli 2020 nasledovať silné vyrovnanie. Ku koncu roka by sa čínska ekonomika mala po postupnej normalizácii vrátiť na úroveň pred prepuknutim vírusom, čo by znamenalo hospodársky rast za celý rok (5,7 %).

Pokiaľ ide o ekonomické hnacie sily, prebieha menové a fiškálne uvoľňovanie s cieľom stimulovať rast. Spotreba by teda mohla dohnať straty. Domáci a zahraničný dopyt by mal stimulovaný z dôvodu doplňovania zásob po stratách výroby.

Jedno potešenie, ďalšie utrpenie: Zatiaľ čo vypuknutie koronavírusu spôsobilo hospodársky pokles v odvetviach stravovania, maloobchodu a cestovného ruchu, vytvorilo príležitostip pre ďalšie odvetvia, ako je elektronický obchod, online vzdelávanie alebo online zábava. „Menej offline, viac online; menej ľudí, viac strojov “je silný trend v mnohých odvetviach hospodárstva.

Hoci sa zdá, že čínska ekonomika sa zlepšuje a normalizuje, za horizontom stále visí oblak neistoty. V súčasnosti je veľmi ťažké predpovedať trvanie a závažnosť prepuknutia koronavírusu mimo Číny. Vládne zásahy by mohli znížiť dopyt v rôznych krajinách.

V každom prípade je vírus jednorazovým negatívnym šokom pre hospodárstvo, zatiaľ čo dlhodobý rastový trend Číny zostáva nedotknutý.

Väčšina provincií na východnom pobreží obnovila produkciu o viac ako 90 %. Spomalenie v 1. kvartáli, obnova v 2. kvartáli

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/ist-china-zurueck-am-arbeitsplatz/

 

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.