Autor: Gerhard Winzer 

Dôsledky  koronavírusu (COVID-19) na globálnu ekonomiku a trhy sú už teraz zreteľné. Väčšina akciových trhov sa od začiatku roka dostala do negatívnych čísel. Výnosy zo  štátnych dlhopisov značne poklesli, čo znamená, že dopyt po týchto cenných papieroch sa  výrazne zvýšil. Americký dolár posilnil voči viacerým menám a cena zlata prudko vzrástla. Ako si možno tento krízový vývoj vysvetľovať? Čo bude nasledovať?

Pri koronavíruse ide v zásade o štyri neistoty:

  • Rozsah okamžitých negatívnych dôsledkov na hospodárstvo
  • Rozsah presunu negatívnych dôsledkov z centra ohniska nákazy v Číne do zvyšku sveta.
  • Trvanie negatívnych dôsledkov
  • Je tento negatívny šok pre globálnu ekonomiku iba dočasný (jeden až dva kvartály), alebo zanechá dlhodobú škodu (trvalé narušenie)?

Východiskový bod: nízky globálny hospodársky rast

Globálna ekonomický rast bol už pred prudkým nárastom infekcie oslabený. Vo štvrtom  štvrťroku 2019 sa globálne HDP štvrťročne zvýšilo iba približne o 2 % (prepočítané na rok).

Obzvlášť slabé čísla zaznamenal výrobný sektor. Svetová priemyselná výroba sa dostala do kontrakcie. Maloobchodný predaj sotva rástol a predaj automobilov klesol. Na základe údajov z prieskumov však boli zaznamenané aj pozitívne signály ekonomických ukazovateľov. Nárast týchto ukazovateľov naznačoval mierne oživenie svetového hospodárstva v roku 2020. V dôsledku nedávneho vývoja, ako je výrazný pokles  hospodárskej aktivity v Číne, je základný scenár „oživenia“ ohrozený. 

Stagnácia v Číne

Viaceré ukazovatele v Číne (pokles výroby, spotreba elektrickej energie) poukazujú na masívny pokles hospodárskej aktivity v prvom štvrťroku. V Číne je možné vidieť stagnáciu. V štvrtom štvrťroku 2019 vzrástol reálny hrubý domáci produkt o 6 %(štvrťročne, prepočítaný na rok).

Za hospodársky pokles sú v prvom rade zodpovedné opatrenia na utlmenie epidémie (karanténa). Existujú však aj náznaky zlepšenia: pokles nových prípadov infekcie v Číne je  povzbudivý. V Južnej Kórei a Taliansku však dochádza k nárastu infikovaných.

Aj v tomto prípade orgány reagujú pokusmi obmedziť prenos vírus, čo bude mať negatívny vplyv na hrubý domáci produkt. 

Významné a okamžité zmeny

Čína sa stala s cca. 20 % - tami globálneho hrubého domáceho produktu, významným hospodárstvom integrovaným do svetovej ekonomiky. Zlyhanie takejto dôležitej súčasti  globálneho dodávateľského  reťazca má okamžitý vplyv na svetovej úrovni. Vo februári už dôležité predstihové ukazovatele, ako napríklad tzv. indexy nákupných manažérov, v Austrálii, Japonsku a USA výrazne poklesli. Nárast týchto indexov v Európe možn považovať za pozitívny.  Je ale pravdepodobné, že prieskumy boli robené ešte pred výskytom nákazy v Európe. Naznačuje to výrazné oneskorenie dodacích lehôt (z dôvodu narušenia dodávateľského reťazca). Reálny rast globálneho hrubého domáceho produktu by mohol v prvom štvrťroku klesnúť okolo 1 %.  

Možné nepriame zmeny

Nebezpečenstvo, že vedľajšie účinky môžu byť väčšie ako tie bezprostredné,
zvyšuje neistotu. To má vplyv na správanie štátnych orgánov, súkromných spoločností
a spotrebiteľov.

Spoločnosti vo viacerých odvetviach by sa mohli rozhodnúť obmedziť svoje aktivity, čo by len zhoršilo celú situáciu a to by spôsobilo domino efekt.  Podobne ako samoplniaca sa predpoveď, aj toto môže potenciálne znížiť hospodársku aktivitu v nasledujúcom období.

Len žiadna panika

Úrady zavádzajú karanténne opatrenia a odkazujú cez
médiá, že neexistuje dôvod na paniku. To ale môže spotrebiteľom poskytnúť predstavu, že vôbec.

Spoločnosti by mohli pocítiť výrazné narušenie dodávateľského reťazca, pokles predaja (cestovný ruch, doprava) a zvýšenie cien úzkoprofilových produktov. Odpoveďou spoločností by mohol byť pokles už aj tak slabej investičnej aktivity (kapitálových výdavkov) a zameranie sa na zvyšovanie zásob a úspor.

Spotrebitelia a domácnosti môžu podobne znížiť výdavky na tovary dlhodobej spotreby a prípadné investície. 

Obnova v tvare V alebo U?

Oživenie po poklese rastu je veľmi pravdepodobným scenárom. Existuje však značná neistota o tom, ako dlho bude rast klesať. Základný scenár odkazuje na odraz už v druhom štvrťroku (scenár „V“). Pravdepodobnosť scenára „U“ sa však zvýšila. To zvyšuje neistotu (negatívna spätná väzba), pretože ekonomické ukazovatele za apríl, máj a jún sa zverejňujú až s oneskorením jedného až troch mesiacov.

Globálne hospodárstvo a trhy preto na nejakú dobu oslabia, ak sa hospodárske ukazovatele nezlepšia značne rýchlo (t. j. v marci). 

Dočasné alebo trvalé?

Je tu ešte dôležitejšia otázka: vráti sa svetové hospodárstvo v druhom alebo treťom štvrťroku do normálu? Alebo príde k trvalému narušeniu rastu globálnej ekonomiky? Tieto  otázky nebudú dlhšie uspokojivo zodpovedané (= neistota).

Je potrebné sledovať miera bankrotov v Číne. Ak peňažný tok spoločností ustane na dlhšiu dobu z dôvodu poklesu predaja, nie je možné hradiť fixné náklady. To má za následok bankrot spoločnosti.

Toto ale môže zasiahnuť viacero oblastí (nezamestnanosť, dodávatelia, veritelia). Čím vyšší je podiel fixných nákladov alebo dlhu, tým viac platí táto závislosť. Úroveň celkového dlhu čínskych spoločností je v súčasnosti veľmi vysoká. V skratke: základný scenár „Oživenie svetového hospodárstva“ na rok 2020 je v ohrození.

Riziko sa oceňuje na trhoch

Ceny rizikových tried aktív až donedávna mali iba veľmi malú rizikovú prémiu.

Optimisti hovorili o odolnosti, pesimisti o zanedbávaní (prehnané uspokojenie). Stále častejšie sa vyskytoval názor, ži podceňujeme nadmerné preháňanie (príliš vysoké ceny  akcií). Dynamika bola vysoká (neustále zvyšovanie cien), ukazovatele  oceňovania boli nadpriemerné, investori boli nastavení na zvyšovanie cien, miera zadlženosti bola najmä v  Číne vysoká a čoraz viac dominovala investičná téma „relatívne ocenenie“. 

ZÁVER

Nedávny pokles cien akcií navýšil rizikovú prémiu: neistota vyvolaná vírusom COVID-19 stúpla. Ak je reálny scenár rýchlej obnovy v tvare „V“ bez trvalých efektov, rizikové triedy cenných papierov  iba dočasne zlacneli.

Široká diverzifikácia aktív v portfóliu cenných papierov nie je každopádne žiadna chyba.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/das-coronavirus-und-die-folgen-fuer-die-weltwirtschaft/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.