Autor: Jakub Jankových, portfólio manažér spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.

Všetko sa začalo v júni 2014, keď vtedajší prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi, po zavedení negatívnej depozitnej sadzby povedal, že sa jedná o krátkodobé opatrenie a ECB tak reaguje na zhoršený výhľad pre rast inflácie. ECB sa snaží podporiť ekonomiku lacnými peniazmi a tým pomôcť naštartovať ekonomický rast. Po tomto rozhodnutí nasledovali ďalšie štyri zníženia depozitnej sadzby a zníženie hlavnej úrokovej sadzby na 0,0 %. Naposledy v septembri 2019 bola sadzba znížená na -0,5 %. Tieto sadzby majú významný vplyv na celý kapitálový trh. V historickom meradle sú záporné úroky bezprecedentné.

Prostredie negatívnych úrokov najviac postihuje konzervatívnych investorov. Sú to tí investori, ktorí hľadajú bezpečie bankových vkladov alebo investujú do dlhopisov, či už štátnych alebo podnikových s kratšou splatnosťou. Politika ECB a lacných peňazí tlačila výnosy na dlhopisoch k nule.

Bolo to spôsobené tým, že obe zložky výnosu – základný úrok štátnych dlhopisov (takzvaná bezriziková úroková miera) postupne klesali aj spolu s kreditnými prirážkami, ktoré sa uplatňujú pri podnikových dlhopisoch. Konzervatívni klienti si pri investovaní zvolili buď dlhšie maturity alebo väčšie kreditné riziko. Prípadne museli čeliť negatívnemu výnosu do splatnosti.

Koronavírus a jeho vplyv na dlhopisový trh
Pandémia COVID-19 sa zapíše do panteónu príčin hospodárskych kríz a výrazných pohybov na kapitálovom trhu. Aký bude mať koronavírus dopad na spoločnosť a ekonomiku ešte zďaleka nie je jasné.

Na peňažnom a dlhopisovom trhu sme svedkami najväčšieho precenenia od Veľkej recesie z roku 2008. To súvisí s nárastom rizík, ktoré sú spojené s poklesom ekonomiky a zníženej schopnosti súkromných spoločností splácať svoje pohľadávky. Najviac postihnuté z geografického hľadiska sú dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín. Z kreditného pohľadu sú to najmä podnikové dlhopisy v neinvestičnom stupni ratingu.
K rastu výnosov došlo aj u štátnych dlhopisov, ktoré sa považujú za bezpečné aktíva, rovnako aj u podnikových dlhopisov s investičným ratingom. Situácia okolo týchto cenných papierov sa začína stabilizovať a vidíme mierny pokles rizikových prirážok.

To pravdepodobne súvisí s fiškálnymi a monetárnymi stimulmi, ktorých objem je podstatne vyšší ako v roku 2008/2009. Snaha centrálnych bánk a vlád o zníženie dopadu prijatých opatrení na zastavenie pandémie, by mali pomôcť obnoveniu globálneho hospodárstva.


Pokles cien dlhopisov s investičným ratingom priniesol aj pre konzervatívnejších investorov nové možnosti. Nakúpiť bezpečnejšie dlhové cenné papiere s porovnateľne vyšším výnosom, ako tomu bolo na začiatku tohto roka.
Spoločnosti so zdravými financiami a v sektoroch, ktoré sú menej zasiahnuté súčasnými opatreniami, majú lepšie predpoklady na zvládnutie súčasnej situácie.

AM SLSP Euro Plus Fond
Fond investuje do dlhových cenných papierov s kratšou a strednou dobou splatnosti a nástrojov peňažného trhu vydaných štátmi, finančnými inštitúciami a obchodnými spoločnosťami, ako aj do vkladov v bankách. Z regionálneho hľadiska sa zameriava najmä na krajiny strednej a východnej Európy. Z kreditného pohľadu sa orientuje najmä na dlhopisy v investičnom stupni ratingu.

Aktuálna dlhopisová zložka fondu je 55 %, z čoho je 10 % štátnych a 45 % podnikových dlhopisov. Približne 10 % je iných dlhopisových fondov. Expozícia nášho portfólia voči štátnym dlhopisov Talianska bola znížená na nulu. Durácia, alebo tiež citlivosť na zmenu úrokovej sadzby dlhopisovej zložky fondu je na úrovni 1,35. Priemerná durácia fondovej časti portfólia je vyššia. Výnos do splatnosti dlhopisovej časti portfólia je 1,18 %.

V súčasnosti má fond zainvestované peniaze v hotovosti alebo v likvidných nástrojoch peňažného trhu približne 35 % portfólia. Časť týchto prostriedkov plánujeme rozvinvestovať v rámci našej konzervatívnej investičnej stratégie. Dôvodom je práve nárast výnosov aj u bezpečnejších dlhových cenných papierov. Krátka doba splatnosti cenných papierov vo fonde znižuje riziko negatívneho precenenia portfólia, ak by došlo k rastu úrokových sadzieb alebo opätovnému rastu rizikových prirážok.
 

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.