Autor: Armand Feka | 2 minúty čítania

  • Rakúsky priekopník v oblasti zodpovedného investovania stiahne zo všetkých svojich spoločensky zodpovedných fondov ropné spoločnosti
  • Erste Asset Management spravuje celkový objem 11,4 mld. eur v spoločensky zodpovedných fondoch a 1,3 mld. eur vo fondoch označených rakúskou ekologickou známkou 
  • Hlasuje na 400 valných zhromaždeniach ako spoločensky zodpovedný investor

Dekarbonizácia, t. j. presun ekonomiky smerom k nižším emisiám CO2 si vyžaduje značné úsilie, najmä zo strany energetických spoločností. Ako najväčší producent emisií skleníkových plynov sú obzvlášť postihnuté ropné spoločnosti. Tieto spoločnosti čelia veľkým výzvam, nielen kvôli vírusovej kríze, ale aj v súčasnosti nestabilným trhom s ropou.

Vylúčenie ropných spoločností

Erste Asset Managemen, najväčšia správcovská spoločnosť v Rakúsku, sa rozhodla v predstihu vylúčiť ropné spoločnosti zo spoločensky zodpovedných fondov, ktoré spravuje. V súčasnosti ide o 9 fondov s aktívami približne 1,3 miliardy EUR (k 7. aprílu 2020). Keďže rešpektujeme ustanovenia rakúskeho označenia ekologických „výrobkov“, ktorá bude v budúcnosti vyžadovať toto vylúčenie.
 

 

„Ropné spoločnosti môžu byť vylúčené z etických a morálnych dôvodov. Vyradenie takýchto spoločností vyplýva aj z Parížskej klimatickej dohody. Sme predvídaví z oboch dôvodov." zdôrazňuje Walter Hatak, vedúci oddelenia zodpovedného investovania v spoločnosti Erste Asset Management.

Hlasovanie na viac ako 400 valných zhromaždeniach

V snahe dodržať nariadenie Parížskej klimatickej dohody o obmedzení globálneho otepľovanie o menej ako 1,5 stupňa v porovnaní s obdobím pred industrializáciou, budú spoločnosti musieť dodržiavať ďalšie z radu nariadení.

Od roku 2015 uplatňuje Erste Asset Management hlasovacie práva na základe svojich vlastných usmernení o zodpovednom investovaní pre všetky svoje podielové fondy. Pri posudzovaní investícií sa berú do úvahy prísne kritériá. Iba v minulom roku sme hlasovali na 400 valných zhromaždeniach v zmysle usmernení ESG (životné prostredie, sociálne a správne riadenie spoločností). „Z tohto dôvodu vedieme veľmi konštruktívny dialóg s rakúskou spoločnosťou OMV. Zastupujeme v týchto rozhovoroch medzinárodnú asociáciu investorov Climate Action 100+,“ povedal Hatak.

Iba polovica dodávateľov energie sleduje ciele Parížskej klimatickej dohody

Podľa hodnotení poskytovateľa finančných služieb MSCI si menej ako polovica spoločností v sektore dodávok energie stanovila príslušné ciele alebo sleduje ciele, ktoré spĺňajú požiadavky na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 alebo 2 stupne. V dôsledku vysokej kapitálovej náročnosti transformácie je realistická fáza prechodu na plánovaná minimálne desaťročie. S cieľom umožniť rozsiahlu premenu odvetvia globálnych dodávok na menej náročné formy energie, sú potrebné globálne investície, najmä v oblastí obnoviteľných zdrojov energie.

„Výsledky ukazujú, že na základe celkových emisií, je ešte stále priestor na znižovanie globálneho otepľovania na 2 stupne. Preto dodávatelia energií, musia pokračovať vo vynakladaní oveľa väčšieho úsilia.“ uzavrel Hatak.

Erste Asset Management bol v roku 2019 časopisom „Börsianer“ označený za najlepšiu správcovskú spoločnosť roka.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/erste-asset-management-schliesst-erdoel-unternehmen-aus-umweltzeichen-fonds-aus/

 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.