Ekonomika

Autor: Peter Greguš, špecialista podpory Asset Management Slovenskej sporiteľne | 8 min. čítania

Krehká obnova globálnej ekonomiky v tomto roku, ktorú očakávala Svetová banka a Medzinárodný menový fond bola donedávna očakávaním pravdepodobne väčšiny investorov. Táto obnova bola podmienená úspešnou obchodnou dohodou medzi USA a Čínou, poklesom geopolitického napätia a absenciou externých šokov, napríklad v podobe prírodných katastrof alebo významnejšieho vojnového konfliktu.

Koronavírus a jeho rozšírenie mimo provincie Chu-pej (Čína) do 200 krajín a regiónov sveta, sa nedá opísať inak ako šok. Samotná nákaza COVID-19 a jej šírenie je humanitárnou krízou ako aj výzvou pre akýkoľvek zdravotný systém. Vyžaduje si enormné úsilie v takmer všetkých zasiahnutých krajinách. Jedná sa prvom rade o podporu chorých a ich rodín, ktoré boli vírusom zasiahnuté, alebo ľudí, ktorí sa dostali do karantény. COVID-19 významne ovplyvnil bežný život takmer na celom svete, čo má významný vplyv aj na ekonomiku.

Investori a ekonómovia za súčasnej situácie pracujú (podobne ako aj pri iných šokoch) len s očakávaniami, ktoré ani zďaleka nemusia obsiahnuť súčasnú situáciu. Aj preto pre budúci odhad vývoja svetovej ekonomiky alebo rizikových aktív, bude záležať na týchto faktoroch:
 

1. Zastavenie šírenia vírusu vo svete

Kľúčová bude spolupráca či už na lokálnej alebo medzinárodnej úrovni na zastavenie ďalšieho šírenia. Mnohé krajiny už prijali tvrdé a bezprecedentné opatrenia, avšak stále sme nedosiahli vrchol krivky celkového počtu nakazených. Ukazuje sa, že včasná reakcia na nákazu, ako tomu bolo v Singapure, Číne a iných krajinách, je správnou cestou a tieto krajiny sa môžu postupne vracať do normálu. Zastavenie šírenia pandémie je kľúčové pre odhad budúceho vývoja.

2. Ako budú zasiahnuté globálne dodávateľské siete

Čína a jej ázijskí obchodní partneri sú továrňou sveta. V niektorých krajinách už došlo k výpadkom dodávok zdravotníckeho materiálu. To môže do budúcnosti viesť k diverzifikácií globálnych výrobných kapacít a presunu časti produkcie z Číny. Keďže sme nedosiahli vrchol pandémie, aké budú prijate kroky konkrétnych krajín a spoločností nie jasné.

3. Účinky na jednotlivé sektory v zasiahnutých krajinách a globálnej ekonomike

COVID-19 už teraz negatívne zasiahol leteckú prepravu, cestovný ruch ako predaj niektorých spotrebných tovarov – napríklad automobilov a elektroniky. Aký bude vplyv na iné sektory nie je zatiaľ jasné. Takzvaný sekundárny efekt zastavenia globálnej ekonomiky môže viesť k rozšíreniu problémov do iných odvetví.

4. Ako rýchlo nájdeme na COVID-19 liek alebo vakcínu?

Zdravotný systém je vo viacerých krajinách pod tlakom. Týka sa to nie len poskytovania starostlivosti pre pacientov v kritickom stave, ale aj nedostatku testov. Vývoj účinného lieku a vakcíny je koordinovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá uviedla, že testuje v spolupráci s viacerými krajinami (napr. Čína a USA) kandidátov na liečbu.

5. Aký bude celkový objem pomoci a stimulov?

Vlády a centrálne banky nielen vyspelých krajín, už začali koordinovane reagovať na prípadný negatívny vplyv koronavírusu na globálnu ekonomiku. Celkový objem stimulov zo strany vlád národných štátov, mimo garancií, je v objeme 6 % globálneho HDP. Viaceré centrálne banky už znížili úrokové sadzby na historické minimá, a oznámili nové programy nákupu vládnych dlhopisov a vytvorenie špeciálnych nástrojov na zabezpečenie dostatočnej likvidity. Objem týchto stimulov môže výrazne prekročiť prijaté alebo avizované fiškálne stimuly.

Celú situáciu na finančnom trhu komplikuje ďalší faktor, ktorý ale nesúvisí s koronavírusom. Ropný kartel OPEC, ktorý mal posledných 40 rokov významný podiel na vývoji cien ropy vo svete, teraz stojí pred krízou. Najvýznamnejší člen kartelu Saudská Arábia sa rozhodol, že svojím obchodným partnerom bude predávať ropu za vlastné ceny. Urobila tak potom, čo sa jej nepodarilo presadiť svoj návrh zníženia produkcie. So znížením nesúhlasilo Rusko, ktoré sa zúčastnilo rokovaní vo Viedni, aj keď nie je členom OPEC. Cena ropy na to reagovala poklesom na 20 USD na barel. Čo je jeden z najrýchlejších poklesov ceny čierneho zlata v histórií.

Nižšie ceny ropy majú svoje výhody ale aj nevýhody. Na jednej strane pokles cien je dobrou správou takmer pre celú globálnu ekonomiku, hlavne kvôli nižším nákladom na prepravu. Na druhej strane sa to negatívne dotkne krajín, ktorých štátny rozpočet je závislý od vývozu ropy, ako aj ťažobné spoločnosti v tomto sektore. Krátkodobý vplyv na globálny akciový trh je jednoznačne negatívny a podporuje zvýšenú kolísavosť na trhu.

Scenáre vývoja

Budúci vývoj na kapitálovom trhu je v tomto momente veľmi zložité predvídať. Pracujeme s týmito scenármi:

• Scenár 1: Rýchle oživenie v 2. polroku - scenár „V“
• Scenár 2: Úplná obnova v roku 2021 - scenár „U“
• Scenár 3: Pomalá obnova globálnej ekonomiky - scenár „L“.

Scenár 1: Rýchla obnova znamená, že súčasné opatrenia väčšiny krajín budú účinné a zastavia ďalšie šírenie nákazy. Úmrtnosť ostane relatívne nízka a po prudkom krátkodobom spomalení sa globálna ekonomika vráti do normálu. Tento scenár sa v súčasnosti zdá pravdepodobný len v niektorých krajinách sveta, pravdepodobnosť rýchlej obnovy globálnej ekonomiky sa výrazne znížila.

Scenár 2: Globálne spomalenie znamená, že. globálna obnova by bola dlhšia a niektoré sektory budú významne zasiahnuté. Tento scenár sa zdá byť v súčasnej situácií najviac pravdepodobný. Pandémia COVID-19 donútila vlády po celom svete k čiastočnej karanténe. Celkový vplyv na globálnu ekonomiku (a HDP) bude úmerný k tomu ako dlho ostane ekonomická aktivita v kľúčových regiónoch zastavená. Globálna ekonomika v tomto roku s vysokou pravdepodobnosťou poklese.

Scenár 3: Kríza by znamenala, že by prijaté opatrenia museli byť predĺžené do tretieho kvartálu (potenciálna sezónnosť choroby).
Ďalej by došlo k takzvaným sekundárnym efektom, ako je napríklad pokračujúca znížená spotreba zo strany súkromného sektora. To by výrazne predĺžilo obnovu globálneho hospodárstva a mohlo trvalo poškodiť niektoré odvetvia.

Situácia okolo nákazy sa vyvíja, ale zatiaľ sa zdá  druhý scenár ako najviac pravdepodobný Myslíme si, že k súčasnej situácii na finančnom trhu treba pristupovať ako ku šoku.
 

Ako reagovať na súčasný pokles,
ak pravidelne investujem?

  • Ak ste si založili investičné sporenie do našich fondov, nemusíte sa obávať, že by malo dôjsť ku katastrofálnym stratám Vášho portfólia. Pravidelným investovaním sa vyhýbate tomu, aby ste museli neustále sledovať trhy a časovať každú investíciu. Pretože pravidelnou investíciou nakupuje rôzny počet podielov.
  • Ak investujete dlhodobo súčasné turbulencie na akciovom trhu vám dávajú možnosť, nakúpiť nižšie a priemerovať tak cenu. Čím výhodnejšie nakúpite tým lepší konečný výsledok môže mať vaše portfólio.
     

Mám jednorazovú investíciu,
ako sa mám zachovať?

  • Najväčším nepriateľom každého investora sú emócie. Práve tie nás vedú k náhlym rozhodnutiam a občas aj chybným záverom. Výkyvy na finančnom trhu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Neexistuje hodnotná investícia, ktorej cena sa v čase nemení.
  • Investičný horizont je kľúčový ukazovateľ, ktorý ukazuje minimálnu dobu kedy by sme mali investíciu držať vo svojom portfóliu. Práve kvôli podobným situáciám, ktorých sme dnes svedkami.
  • Snaha predať svoju investíciu hneď ako dochádza k poklesom, nemusí byť najlepšie riešenie. Investori zvyknú predávať až vtedy, keď ich investícia výrazne klesne na hodnote. Následne niektorí investori zvyknú držať hotovosť, alebo investovať do konzervatívnych produktov, ktoré dlhodobo nemajú potenciál dohnať stratu. Ak sa aj rozhodnú počkať na obrat na trhu, málokedy sa investorom podarí presne určiť dno poklesov na trhu a vystihnúť ideálny moment. 
  • Z toho dôvodu si myslíme, že pragmatickejší prístup v podobe dodržania investičného horizontu a následného predaja je najlepším spôsobom prístupu k investíciám.
     

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.