Autor: Dr. Martin Glatz | 2,5 minúty čítania

 

Čína bola prvou krajinou, ktorá bola ovplyvnená vírusom COVID-19. Krajina červeného draka nezvládla zdravotnú krízu rýchlejšie ako iné krajiny, ale začala boj skôr. Druhé najväčšie hospodárstvo na svete sa teraz pripravuje na svoj návrat.

Ako veľmi je čínska ekonomika ovplyvnená COVID-19?

V roku 2019 vzrástol čínsky hrubý domáci produkt o 6,1 %. Na tento rok sa plánoval rast približne 6 %, čím by sa dosiahol aj cieľ zdvojnásobiť nominálne HDP z roku 2010 a vytvoriť tak „primerane bohatú spoločnosť“.

COVID-19 tieto plány úplne zrušil. Po poklese o 6,8 % v prvom štvrťroku 2020 sa predpokladá rast len o 1 % až 3 % na celý rok. Maloobchodný predaj, ktorý je hlavným motorom rastu, klesol v januári a februári o 20,5 %. Nádeje na „masívne nakupovanie“ sa zatiaľ nenaplnili, spotrebiteľ je stále zdržanlivý.

Kým, takmer úplné obnovenie výroby naznačuje pôvodný predkrízový stav na strane ponuky, kvôli vírusu v súčasnosti na dôležitých vývozných trhoch neexistuje dopyt. Export sa v marci znížil o 6,6 % a ani v apríli sa neočakáva významnejšie oživenie.

Aké opatrenia prijíma Čína na stimuláciu svojej ekonomiky?

Súbor nástrojov na stimuláciu hospodárstva pozostáva z kombinácie menových a fiškálnych opatrení, ktoré nie sú v iných ekonomikách neobvyklé. Patria sem znižovanie úrokov a sadzieb minimálnych rezerv, uľahčovanie poskytovania úverov, odkladanie daní a vydávanie dlhopisov na financovanie investícií do infraštruktúry.

S distribúciou poukážok obyvateľstvu v určitých mestách by sa mala navýšiť aj spotreba. Celkovo sa však balík ekonomických stimulov javí trochu skromne, najmä v porovnaní s ostatnými veľkými ekonomikami a ekonomikou ako takou, ktorá po finančnej kríze v rokoch 2008 a 2009 vrátila Čínu späť na cestu rastu.

Odložené stretnutie národného kongresu je naplánované na 22. mája a potom budú vyhlásené naliehavo potrebné rozhodnutia. Na najbližšie mesiace, s vysokou pravdepodobnosťou budú vyhlásené aj ďalšie opatrenia na podporu hospodárstva.
V neposlednom rade vysoký pomer celkového dlhu v Číne a klesajúce marginálne výnosy investícií do infraštruktúry naznačujú viac zdržanlivosti ako pred dvanástimi rokmi.

Žiadna kríza nie je bez príležitostí

Ak sledujete trendy obchodov v čínskych podielových fondoch v posledných týždňoch, medzi víťazmi krízy patria biotechnológie, farmaceutický priemysel a zdravotnícka technika, priemyselné technológie a maloobchod (New Retail). Je trochu prekvapujúce, že u spotrebiteľov sa dá badať zvýšené povedomie o zdraví, čo oživuje odvetvia športu a voľného času.

Spoločnosti sa pravdepodobne ešte viac zamerajú na domáci trh a investujú do digitalizácie. Štát urýchľuje tieto trendy rozširovaním siete 5G a zdravotníckeho systému.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/chinas-weg-aus-der-covid-19-krise/
 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.