Autor: Armand Feka | 4 min. čítania

Rozhovor s Clemensom Kleinom, portfólio manažérom fondu ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Vidíte ako hrozbu, že v dôsledku ekonomických otrasov kvôli koronakríze sa ekologická reštrukturalizácia hospodárstva spomalí?

Aj keď v dôsledku súčasnej situácie (napr. plánované rokovania o zmene klímy COP26- UN Climate Change Conference boli odložené na rok 2021) môžu byť iniciatívy a zákony prijímané oneskorene, no i napriek tomu, to vidíme to trochu inak. Očakávam, že Covid-19 urýchli vývoj, ktorý existoval pred krízou.

Z politického hľadiska sa to týka predovšetkým Európy, ale aj Číny. Obe krajiny oznámili, že plánované stimulačné balíčky nielenže dodržiavajú existujúce environmentálne opatrenia, ale ich dokonca posilňujú. V EÚ existuje niekoľko iniciatív, ktoré zahŕňajú opatrenia v oblasti klímy do programu hospodárskych stimulov. V rámci EÚ sa diskutuje o prechode od navrhovaného zníženia emisií v nasledujúcom desaťročí o 40 %, k ešte väčšiemu zníženiu, o 50 %.

Európska komisia 27. mája predstavila svoje plány v rámci „Recovery fund“ , ktorej dotácia vo výške 750 mld. EUR „Recovery fund“ bude smerovaná hlavne na aktivity súvisiace so zmenou klímy. Kľúčové otázky známe z „EU-Green-Deal“ ako sú renovácia budov, obnoviteľné energie, vodík ako energia a ekologická doprava, ktorých cieľom je vytvoriť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050, preto je potrebná aj ďalšia investičná podpora.Politická situácia v USA je dosť rôznorodá a bude to tak minimálne do novembra 2020, ale možno aj na ďalšie štyri roky. Tu však očakávam, že podnikový sektor sa ujme vedenia v environmentálnych iniciatívach z dôvodu rizika reputácie, ale aj z hľadiska nákladov.

V tomto náročnom období sa fondu darí dobre. Aké sú hlavné dôvody?

V minulom roku sa niektoré spoločnosti v oblasti ekológie, ktoré máme nakúpené vo fonde vyvíjali výrazne nadpriemerne. Napríklad oblasť solárnej energia, ale aj oblasť spracovania a recyklácie vodíka. Nové akvizície spôsobili väčšie cenové výkyvy a zodpovedajúcim spôsobom pozitívne ovplyvnili výkonnosť akcií z iných oblastí.

Takýto vývoj sme videli aj na začiatku tohto roku. Jednotlivé spoločnosti, ktoré používajú vodík ako zdroj energie, dokázali v prvých týždňoch nového roka rásť o 50 až 70 %. Od konca januára sme začali realizovať zisky a predávali menej výnosné akcie. Prudké poklesy vo februári a marci sme využili na navýše.

Portfóilio manažér fondu Clemens Klein: „Na vylepšenie našich najlepších nápadov sme využili február a marec.“

Zameriavame sa na spoločnosti z USA, krajinu s najvyššími emisiami na obyvateľa a v súčasnosti bezprecedentným upúšťaním od environmentálnych štandardov. Paradox - správne?

Nevidím v tom žiadny rozpor. K riešeniu problémov najviac prispievajú aj dvaja najväčší „klimatickí hriešnici“, Čína a USA. Kým v Číne to reguluje najmä politika v USA sú to spoločnosti, ktoré poskytujú riešenia rôznych problémov životného prostredia prostredníctvom výskumu a inovácií.
Investujeme do výrobkov a technológií, nie do krajín. Náš investičný proces je orientovaný výlučne na prístup ,,bottom up“, váha krajiny je preto výsledkom našich najlepších nápadov.

Zmenil koronavírus vaše hodnotenie príťažlivosti jednotlivých technológií v sektore životného prostredia? Ktoré segmenty považujete v budúcnosti za obzvlášť sľubné?

Ako už bolo spomenuté pandémia Covid-19 nemení naše pozitívne hodnotenie environmentálnych technológií. Dúfame, že v blízkej budúcnosti koronavírus prekonáme, no zmena klímy a ďalšie environmentálne problémy však zostanú. Najmä segment solárnej energie - po prudkom náraste v predchádzajúcom roku ponúka naďalej zaujímavé vyhliadky do budúcnosti z dôvodu klesajúcich nákladov a zvyšovania efektívnosti. V mnohých častiach sveta je slnečná energia v súčasnosti jednou z najlacnejších foriem výroby elektriny, čo aj vylučuje potrebu dotácií.

Ceny batérií, ktoré v posledných rokoch výrazne poklesli a náklady na s nimi spojené sa od roku 2015 znížili na polovicu, čo by malo pomôcť pri dosiahnutí prelomu v elektromobilite. V dohľadnej budúcnosti to znamená, že slnečná alebo veterná energia (vrátane ich skladovania) je najlacnejšou formou výroby elektriny, čo nevyhnutne povedie k ďalšiemu zrýchleniu dopytu.

Ostatné segmenty vo fonde fondu, ako napríklad recyklácia sa čoraz viac dostávajú do povedomia obyvateľstva a politikov, preto by mali v nasledovných rokoch vykazovať výrazne nadpriemerné tempo rastu.

Zodpovedne investovať, znamená zasahovať do výberu spoločensky zodpovedných spoločností, napríklad prostredníctvom výkonu hlasovacích práv, dialógu so spoločnosťami alebo dodržiavania dohovorov MOP. Ako zvládate tento vplyv zodpovednosti?

Pri komunikácii so spoločnosťami (zapájanie sa) a pri výkone hlasovacích práv na valných zhromaždeniach (hlasovanie) existuje veľký potenciál na dosiahnutie udržateľných zmien. Popri integrácii spoločensky zodpovedných štandardov do jednotlivých investičných rozhodnutí, venujeme osobitnú pozornosť ako zapojeniu tak aj hlasovaniu. Najväčšie úspechy by sa dali dosiahnuť, keby sa dialógy viedli niekoľko rokov a pravidelne sa nadväzovali kontakty so spoločnosťami.

Na domácom trhu v Rakúsku sme sa už nejaký čas zaviazali dbať na klimatické a iné environmentálne problémy ešte viac pomocou rôznych stratégií. V roku 2019 sa uskutočnilo viac ako 80 stretnutí spoločností v ktorých sa riešili témy zodpovedného investovania.

Ďalšie články na tému spoločensky zodpovedného investovania nájdete tu: https://blog.de.erste-am.com/dossier-overview

INFO:

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT investuje do celého sveta predovšetkým do spoločností v sektore environmentálnych technológií. Investičný proces fondu je založený na základnej obchodnej analýze. Výber titulov sa zameriava na spoločnosti, ktoré pôsobia predovšetkým v oblasti úpravy a dodávok vody, recyklácie a odpadového hospodárstva, obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti a mobility.
 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.