Autor: Gerold Permoser| Chief Investment Officer| Erste Asset Management| 8 min. čítania

Pred pár rokmi som si na dovolenke prečítal knihu Georga Friedmana The Next 100 Years. Moja žena si stále živo pamätá tento čas, pretože som sa stále sťažoval na to, čo sa v nej píše. Friedman, jeden z najznámejších svetových odborníkov na geopolitiku, sa vo svojej knihe pokúsil predpovedať globálny vývoj nasledujúcich 100 rokov.

Jeho domnienka, že USA zostanú globálnym hegemónom po väčšinu týchto 100 rokov – je úľavou pre občanov USA v čase publikácie (2009). V tom čase urobila Čína veľký skok vpred v snahe dobehnúť USA. (dobré správy sa tým pre USA končia: na konci 100-ročného horizontu USA strácajú pozíciu voči novej superveľmoci, t. j. Mexiku. Tomu hovorím prekvapenie.)
 

Pohľad do budúcnosti. (The Next 100 Years)

Čo sa mi na knihe nepáčilo, bolo množstvo príliš živých detailov. Koho zaujíma, či sa vojna o 40 rokov začne na Deň vďakyvzdania. "Príliš veľa poznámok!" ak použijem legendárny citát cisára Jozefa II. Čo ma však na knihe fascinovalo, boli metódy, ktoré autor použil, a výsledné presvedčenie jeho tvrdenia. Bola to zmes histórie, geografie, ekonomiky a politiky, všetko zamerané na počúvanie každodenného šumu a odhaľovanie veľkých trendov budúcnosti.

Na túto knihu som musel myslieť, keď som uvidel graf, ktorý ukázal Dr. Jürgen Huber vo svojej prezentácii na našom Investičných dňoch. Graf bol prevzatý z nedávneho článku v časopise The Lancet, renomovaného lekárskeho časopisu, ktorý sa v časoch koronavírusu preslávil aj mimo svojho obvyklého cieľového publika: USA prevezmú svoju úlohu globálnej superveľmoci od Číny späť v roku 2100. Tomu hovorím prekvapenie!

Prečo to hovorím? Som presvedčený, že ak má byť portfólio manažér úspešný, musí pracovať na strednodobom až dlhodobom výhľade. Musí urobiť krok späť, potlačiť každodenný šum a určiť témy a sily, ktoré z dlhodobého hľadiska poháňajú spoločnosť a trhy.
Kvalita investičných rozhodnutí, požiadavky kladené na ponuku produktov alebo budúceho Know How sú riadené rovnakými silami. A ako nám ukázala ekonomika zmeny podnebia – hnacej sily, ktorú sme určili pre nasledujúce roky - náklady vynaložené na dosiahnutie cieľa sú tým nižšie, čím skôr začneme podnikať kroky.

Dlhá a kľukatá cesta

Podľa podobnej metodiky ako George Friedman, s výnimkou menej náročného horizontu 10 rokov namiesto 100 rokov, sme zámerne ignorovali každodenné výkyvy na trhoch a zameriavali sa na veľké trendy a hnacie sily, ktoré určia smer pre nasledujúce roky. Aké sú teda naše metódy?
 

Východiskom nášho výhľadu bola klasická kombinácia analýz Bottom Up a Top Down.

Scenáre Bottom Up:

Na základe tradičnej analýzy PESTEL identifikovala skupina investičných expertov EAM témy, o ktorých sa domnieva, že v sebe ukrývajú potenciál riadiť finančné trhy v nasledujúcich rokoch. Zamerania pri tom bolo jasne komplexné.

Dali sme prednosť rozmeru myšlienky pred analytickou presnosťou („je to motivácia, riziko alebo scenár?“). Následne sme v mini-scenároch popísali všetky nápady, na ktoré sme prišli, zjednodušené na ich príslušné jadro. To slúžilo ako základ pre ďalšiu analýzu. Z nášho pohľadu je výhodou tejto metódy jej rozsah. Tým sa vypracovalo množstvo názorov na rôzne témy a hnacie mechanizmy.

• Scenáre Top Down:

Dve skupiny pozostávajúce z investičných odborníkov z rôznych investičných tried vedené našim hlavným ekonómom Gerhardom Winzerom zároveň vyvíjali samostatné a konzistentné makro scenáre.
Obidve skupiny vypracovali svoje scenáre nezávisle od seba, aby bol zachovaný veľký rozsah diskutovaných argumentov. Výhodou tejto metódy je, že človek získa nezávislé konzistentné scenáre, ktoré umožňujú hodnotenie následkov ďalej (napr. odhady návratnosti), a tiež sa veľmi ľahko určí, ako a prečo sa scenáre navzájom líšia.

Križovatkou, v ktorej sa tieto scenáre rozdeľujú, sú oblasti, kde sa dajú zhrnúť nálezy z analýz Bottom Up a Top down. Otázka, či snaha o úsporné opatrenia bude hrať rovnakú úlohu pri pokusoch o zníženie masívneho vládneho dlhu v dôsledku koronakrízy, ako tomu bolo v posledných desiatich rokoch pred vírusom, sa dá len domnievať, ak sa vezme do úvahy, ako sa zmenil záujem priemerného voliča za posledných desať rokov. Nie je preto prekvapením, že sme identifikovali „posuny v politickej ekonómii“ ako jednu z veľkých tém pre nasledujúce roky.
Zistenia analýz Top Down a Bottom Up boli potom spracované v prieskume, ktorý umožnil zahrnúť do vypracovania stanoviská expertov z celého EAM naprieč oddeleniami a hranicami.
Jedným z pozitívnych výsledkov koronakrízy bolo uvedomenie si, aké bežné a lacné sa stalo využívanie možností digitálnej komunikácie. „Digitalizácia“ je tiež veľkou témou pre nasledujúce roky. Výsledok celej tejto prípravy, na ktorej intenzívne pracovalo zhruba 20 našich investičných odborníkov EAM niekoľko týždňov, bol základom nášho dlhodobého výhľadu.

Veľký deň

V naše Investičné dni sme predstavili vstupy z rôznych prúdov a podrobne sme o nich diskutovali. Okrem obvyklých podozrivých ako CEO, CIO, vedúci tried aktív a miestnych EAM CIO, ako aj všetkých, ktorí sa zúčastnili prípravných prác, sem prišli aj experti, ktorí dostali obmedzený počet lístkov od vedúcich tried aktív a boli schopní podeliť sa so svojimi príspevkami.

S toľkými účastníkmi bola táto udalosť samozrejme podrobená dôkladnému plánovaniu.

• Náš generálny riaditeľ Heinz Bednar zahájil podujatie svojím zhodnotením odvetvia Asset Managementu a zásadného vývoja pre nasledujúce roky.
• Náš CIO (t.j. ja) som zhrnul výsledky nášho tímového prieskumu a prípravných prác ako prvý návrh širšieho spracovania.
• Nasledovalo predstavenie makroekonomických scenárov príslušnými tímami a rozsiahle kolo otázok a odpovedí.
• Ďalej nasledovali príspevky od našich externých odborníkov. Profesor Dr. Jürgen Huber začal ostrým, na tvrdenia zameraným pohľadom na nasledujúce roky, po ktorom nasledoval Peter Berezin, šéfredaktor BCA Research, ktorý predstavil holistický pohľad.
• Na základe týchto informácií naši odborníci diskutovali o dopadoch na trhy a triedy aktív na dvoch samostatných paneloch.
• Ako posledná udalosť na programe náš CIO zhrnul výsledky a stanovil program ďalších krokov.

Čo bude ďalej?

Pre portfólio manažéra je dôležitý dlhodobý výhľad. Prejavuje sa to v mnohých strategických rozhodnutiach na podnikovej úrovni, ako je optimálny rad produktov, vytváranie alebo rozširovanie správneho know-how pre nadchádzajúce roky a očakávaný výnos a podkladová strategická alokácia aktív. Našou úlohou bude preskúmať všetky tieto oblasti na pozadí nášho výhľadu na nasledujúce týždne a mesiace. Takto môžeme vyťažiť maximum z namáhavého a poučného procesu z posledných týždňov.
Jedným z výsledkov bude podľa našich najlepších schopností zdieľať naše poznatky z tohto dňa s našimi klientmi. Urobíme to prostredníctvom série blogových záznamov v nasledujúcich týždňoch. Dúfame, že si ich budete čítať rovnako, ako nás bavilo rozvíjať tento súbor vedomostí.

Viac v našej dokumentácii: https://blog.en.erste-am.com/dossier/updates-investment-division/

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/serie-the-next-10-years-longterm-outlook/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.