Autor: Alojz Šimičák, vedúci investičného oddelenia Asset Managementu Slovenskej sporiteľne | 4 minúty čítania

Je potrebné skombinovať minulosť, ekonómiu a politiku, aby ste prepočuli každodenný šum a identifikovali veľké trendy budúcnosti. Investičný tím Erste AM sa zaoberá témou digitalizácia a Industry 4.0 v novej sérii s názvom „Longterm Outlook“.

Prvý článok nájdete tu: Next 10 years

Digitalizácia a účinky na hospodárstvo

Niet pochýb o tom, že nové technológie zohrávajú dôležitú úlohu v našom každodennom živote a budú ju zohrávať aj v budúcnosti. Na pochopenie trendu a určenie rozumných krokov v oblasti investovania sú potrebné špecifické znalosti a vytvorenie osobitného systému ukazovateľov.

Industry 4.0 [i] je pojem vyslovený Klausom Schwabom, predsedom Svetového ekonomického fóra, počas výročnej konferencie v roku 2015. Opisuje kombináciu tradičných platforiem výrobného priemyslu a postupov, ktoré zahŕňajú takzvané inteligentné technológie. Koncept sa primárne zameriava na rozsiahlu komunikáciu M2M (machine to machine) a internet vecí.

Štvrtá priemyselná revolúcia

Štvrtá priemyselná revolúcia, ako sa nazývajú súčasné technológie zamerané na digitalizáciu, je založená na internete a na kyberneticko-fyzikálnych systémoch, ako sú senzory, ktoré zhromažďujú veľké množstvo údajov a ktoré môžu výrobcovia použiť na analýzu a zlepšenie efektivity svojej práce. Spoločnosť KPMG odhaduje, že v roku 2020 bude mať trh s komponentmi priemyslu 4.0 hodnotu 4 bilióny USD.

Čo môžeme očakávať v nasledujúcich desiatich rokoch:

  1. Dopad na podnikový sektor; narušenia tradičného obchodovania; nové technológie otvárajú nové príležitosti na uspokojenie existujúcich potrieb;
  2. Účinky na vlády; občania sa môžu angažovať a spolupracovať s vládou, vyjadrovať svoje názory a usilovať sa o spoločné úsilie vo verejnom záujme;
  3. Dopad na ľudí; nábor špičkových odborníkov namiesto prepúšťania; vplyv na identitu, koncepcie vlastníctva a správanie spotrebiteľov.

Štúdia ECB na tému digitalizácia a jej účinky na hospodárstvo [ii] popisuje digitalizáciu ako technologický / dodávateľský šok, ktorý ovplyvňuje makroekonomické agregáty, ako napríklad konkurencieschopnosť, produktivita a zamestnanosť.

Výsledok založený na prieskume medzi 74 poprednými nefinančnými spoločnosťami, ktoré sú zodpovedné za 3,7 % výroby v EÚ a 1,7 % zamestnanosti, je jasný. Viac ako 80 % spoločností pracuje s Big Data a Cloud computingom, čo má pozitívny vplyv na predaj.
Digitalizácia umožňuje cenovú flexibilitu a tým aj možnosť cenovej diferenciácie na rôznych trhoch. Jednoduchšie zdieľanie vedomostí vo vnútri a mimo spoločnosti a efektívnejšia výroba zvyšujú produktivitu.

Prekvapujúco sa ukazuje vplyv na zamestnanosť skôr vo forme potreby získania zamestnancov so špecifickými zručnosťami so silným zameraním na rozvoj kritických zručností ako vytláčanie, prípadne prepúšťanie zamestnancov.

Aby sme mohli podniknúť rozumné investičné kroky (t. j. kúpiť alebo predať spoločnosť), musíme starostlivo analyzovať prekážky, ktorým spoločnosť v procese digitalizácie čelí.
Akonáhle spoločnosť otvorene komunikuje o ťažkostiach pri implementácii digitalizačných procesov, naznačuje to pokrok v oblasti digitalizácie.

Potreba prispôsobenia obchodných procesov, náboru kvalifikovanej pracovnej sily a problémy pri zosúladení podnikania s predpismi by mohli naznačovať budúcu ziskovosť.
Na druhej strane, nejasné správy o digitalizácii a zvýšené výdavky na výskum a vývoj by mohli poukazovať na zombie spoločnosti so slabými vyhliadkami do budúcnosti.

Zámerne sa nevenujem FinTech alebo BigTech spoločnostiam, pretože tieto sú iba časťou príbehu digitalizácie, so svojimi špecifikami a nesmiernou mediálnou pozornosťou. Pokrok v digitalizácii sa často meria na základe trhovej kapitalizácie spoločností FAANG, ktorá nie je dobrým ukazovateľom digitalizácie ako takej.

Kryptomeny predstavujú osobitný prípad digitalizácie. Existujú náznaky, že bitcoiny [iii] sa môžu používať ako prostriedok za platbu nezákonných činností a nespĺňajú požiadavky ESG.

Blockchain ako špecializovaný druh distribuovanej decentralizovanej databázy je na druhej strane veľmi sľubná technológia z dôvodu možnosti digitalizácie fyzických aktív.
Základné body:

  1. Industry 4.0 povedie k zvýšeniu efektívnosti pre spoločnosti vo všetkých odvetviach; úspešné spoločnosti budú generovať vyššie výnosy.
  2. Spoločnosti FinTech a BigTech sú iba jedna časť príbehu Industry 4.0.
  3. Potrebujeme navrhnúť metrický systém na identifikáciu víťazov. Dôkaz o úspechu nespočíva v pozitívnych titulkoch, ale v schopnosti spoločnosti v prípade potreby zmeniť organizačnú štruktúru, zamestnávať kvalifikovaných zamestnancov a čeliť regulácii v duchu hesla: „No pain, no gain.“

Zdroje:

[i] https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
[ii] Elding, Morris: Digitalisation and its impact on the economy: insights from a survey of large companies
[iii] Foley, Karlsen, Putniņš: Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies?
 

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.