Autor: Laura Aichelburg | Erste Asset Management | 3 min. čítania

Fondy, ktoré sa propagujú ako zelené investície, sa nemusia nevyhnutne zameriavať na spoločnosti bojujúce proti zmene klímy, vývoj solárnych panelov alebo recykláciu batérií.  Mnohé z nich vyzerajú ako portfóliá zamerané na veľké technologické spoločnosti – a používajú zelené investície ako reklamný štítok.

Technologický fond so zelenou menovkou

Aktuálnym príkladom je zelený kótovaný fond od veľkého poskytovateľa ETF, ktorý bol uvedený na trh tento rok a hneď v prvý deň prilákal rekordné investície. Mnohí investori si pod zelenou značkou určite predstavia fond pozostávajúci z investícií do spoločností v oblasti obnoviteľných energií, e-mobility či obehového hospodárstva. Nie je to však tak. Najväčšími pozíciami v tomto ETF sú akcie Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet a Facebook, ktoré spolu tvoria 20 % investícií. Takže ide o technologické ETF – ale so zelenou nálepkou sa zjavne predávajú lepšie.

Zelená nie je vždy zelená

Niektoré z vyššie uvedených spoločností už zaviedli osvedčené environmentálne postupy a stanovili si ambiciózne ciele na zníženie emisií uhlíka. Napríklad Microsoft plánuje byť CO2-negatívny znížením emisií a nákupom uhlíkových kompenzácií do roku 2030 a to v rámci celého dodávateľského reťazca. Nie tak ďalekosiahly a rýchly, ale stále dosť ambiciózny Amazon plánuje do roku 2040 znížiť svoju vlastnú uhlíkovú stopu (okrem dodávateľského reťazca) na nulu. Napriek tomu, a aj keď tieto spoločnosti dosiahnu svoje klimatické ciele a čoskoro budú nakupovať elektrinu len z obnoviteľných zdrojov, ich produkty a služby nebudú mať pozitívny vplyv na klímu ani životné prostredie, a preto pre nás nepredstavujú zelenú investíciu.

Dôležitá je transparentnosť

S cieľom objasniť džungľu zelených investícií, nové nariadenie EÚ zaväzuje finančné inštitúcie kategorizovať udržateľné fondy a zverejňovať informácie o investičnom prístupe. V budúcnosti môžu byť ako fondy podľa článku 9 označené len tie fondy, ktoré sú zamerané na udržateľné investície. V Erste AM sú to naše fondy s pozitívnym dopadom, napríklad ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT alebo ERSTE GREEN INVEST. Správcovia podľa článku 9 musia tiež pravidelne poskytovať informácie o vplyve fondu v oblasti udržateľnosti a jeho dopade, pričom to musí podložiť relevantnými ukazovateľmi.

Fondy podľa článku 8 na druhej strane zahŕňajú všetky finančné produkty, ktoré propagujú ekologické alebo sociálne prvky. Túto kategóriu zaraďujeme k našim zodpovedným fondom, kde používame náš vlastný rating ESG na identifikáciu spoločností s najlepšími environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi postupmi. Kým Microsoft má v tomto fonde miesto vďaka stabilne dobrému výkonu ESG, Amazon pre nás nepredstavuje zodpovednú investíciu kvôli niekoľkým pracovno-právnym problémom a určite nie je „zelený“.

Originálny zdroj informácie: Wo grün draufsteht, ist nicht immer grün drinnen » EAM Blog (erste-am.com)

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.