Autor: Armand Feka | Communications | Erste Asset Management | 4 min. čítania

Erste Asset Management a organizácia na ochranu životného prostredia WWF Austria pri príležitosti klimatickej konferencie v Glasgowe upozorňujú na naliehavosť rýchlych rozhodnutí a potrebných investícií do ochrany klímy.

Odborníci zdôrazňujú, že klimatická konferencia OSN je „poslednou a najlepšou šancou“ predstaviť konkrétny plán na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia a na dosiahnutie prechodu na čisté nulové emisie (rozdiel medzi vyprodukovanými uhlíkovými emisiami a odstránenými alebo zachytenými emisiami, ktorý bude rovný nule) najneskôr do roku 2050. Zelená transformácia ekonomiky a odvrátenie najhorších dôsledkov klimatickej krízy si vyžadujú nielen lepší politický rámec, ale aj potrebné financovanie.

15 rokov spolupráce: pridaná hodnota pre ochranu prírody a klímy

Erste Asset Management zohráva spolu s WWF Rakúsko priekopnícku úlohu: náš prvý environmentálny akciový fond bol založený už v roku 2001. „V našich očiach nie je udržateľnosť len frázou, ale zodpovedá nášmu presvedčeniu, že ekologické a sociálne faktory môžu našim klientom z dlhodobého hľadiska priniesť lepšiu výkonnosť vďaka prispôsobenia sa rizikám,“ zdôrazňuje Heinz Bednar, generálny riaditeľ Erste AM.

„Hlavy štátov a vlád musia riešiť klimatickú krízu ako globálny stav núdze. Aby sa tak stalo, všetci zainteresovaní musia prejsť od rozprávania k činom – politika aj biznis čelia obrovským výzvam, “ hovorí Andrea Johanides, výkonná riaditeľka WWF Rakúsko. Pretože okrem politických rozhodnutí a verejných financií sú celosvetovo potrebné aj súkromné ​​investície v objeme biliónov. „Ochrana klímy a životného prostredia musí byť – záväzná, konkrétna, transparentná a byť súčasťou akéhokoľvek podnikania,“ hovorí Andrea Johanides s odvolaním sa na prieskum trhu, ktorý si objednal WWF.

Podľa toho takmer 60 percent Rakúšanov požaduje, aby finančné inštitúcie podnikali spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a k prírode. Za najdôležitejšie rozhodovacie kritérium pre „zelené“ finančné produkty označili respondenti transparentné označovanie.

„Hlavy štátov a vlád musia riešiť klimatickú krízu ako globálnu stav núdze. Aby sa to podarilo, všetci zúčastnení musia prejsť od rozprávania k činom – politika aj podnikanie sú výzvou,“ Andrea Johanides, výkonná riaditeľka WWF Rakúsko.

Environmentálny akciový fond ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Od októbra 2006 prebieha úzka spolupráca s WWF Austria pri správe environmentálneho akciového fondu ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT. Hlavným prvkom je environmentálna poradná rada iniciovaná WWF Austria, ktorá podporuje manažment fondu pri prijímaní investičných rozhodnutí. Zároveň Erste AM venuje fondu časť svojho poplatku za správu. Tieto prostriedky sa využívajú na podporu programov WWF na ochranu vody, klímy a prírody.

Pri investičnom rozhodnutí je v popredí merateľný pozitívny vplyv na životné prostredie alebo spoločnosť. Od začiatku spolupráce pred 15 rokmi pritieklo do projektov ochrany prírody WWF Rakúsko viac ako 3,6 milióna eur.

Nasledujúce čísla ilustrujú pozitívny príspevok spoločností vo fonde k ochrane životného prostredia každý rok.

Využitie hlasovacích práv na transformáciu

Erste Asset Management cielene využíva svoje hlasovacie práva v spoločnostiach s cieľom podporiť ich udržateľnosť. Pritom sa riadi zásadami udržateľného rozvoja na valných zhromaždeniach, ktorá je verejne dostupná a vzťahuje sa na všetky podielové fondy. Vlani EAM hlasovalo na 363 valných zhromaždeniach. Objem majetku, ktorý EAM zastupovalo na valných zhromaždeniach bol vo výške 3 miliardy euro. „Udržateľné investície sú najväčšou pákou na vytvorenie nevyhnutnej transformácie ekonomiky“, hovorí Heinz Bednar, generálny riaditeľ Erste Asset Management.

S objemom  udržateľným investícií vo výške 14,2 miliardy eur (10.2021), celkovo vo viac ako 50 udržateľných podielových fondoch a niekoľkých špeciálnych fondoch je Erste Asset Management v Rakúsku priekopníkom a lídrom na trhu v oblasti udržateľnosti.

O nás:

Erste Asset Management (Erste AM) koordinuje a zodpovedá za všetky aktivity správy aktív v rámci Erste Group. V našich pobočkách v Rakúsku, ako aj v Nemecku, Chorvátsku, Rumunsku, na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku spravujeme aktíva vo výške približne 74 miliárd eur (30.09.2021).

Už v roku 2001 Erste AM spustila prvý environmentálny akciový fond, ktorý je od roku 2006 spravovaný v spolupráci s WWF Austria. V roku 2009 bola Erste AM prvou správcovskou spoločnosťou v Rakúsku, ktorá podpísala Princípy OSN pre zodpovedné investovanie (UN PRI ). Od roku 2012 správcovská spoločnosť neinvestuje do firiem ktoré sa zaoberajú výrobou zakázaných zbraní. V 2013 vylúčila špekulácie s potravinami vo všetkých podielových fondoch a od roku 2016 vylúčila investície do ťažby uhlia. Okrem toho sa správcovská spoločnosť už v roku 2015 rozhodla podpísať dohodu Montreal Carbon Pledge. Erste AM sa tak zaväzuje každoročne merať a zverejňovať uhlíkovú stopu svojich portfólií.

S objemom v udržateľných investíciách vo výške 14,2 miliardy EUR (k 31. októbru 2021), celkovo vo viac ako 50 udržateľných podielových fondoch a niekoľkých špeciálnych fondoch, je Erste AM lídrom na trhu v sektore udržateľnosti v Rakúsku.

Odkaz na záznam tlačovej konferencie:

https://events.streaming.at/eam-20211105

Originálny zdroj informácie: World Climate Conference COP26: Leverage needed for investments in climate protection - Erste Asset Management (erste-am.com)

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.