Autor: Dieter Kerschbaum | Erste Asset Management Communications | 5 min. čítania

Pokiaľ ide o obnovu ekonomiky v dôsledku pokračujúcej globálnej pandémie v roku 2022, sme  v spoločnosti Erste Asset Management (Erste AM)  optimistickí,. Hoci ekonomika už nebude rásť rovnakou rýchlosťou ako v roku 2021, predpokladaná miera rastu na úrovni 5 % je stále nad očakávania, povedal riaditeľ investičnej divízie Erste AM Gerold Permoser na tlačovej konferencii. .

Zotavenie súkromného sektora

V porovnaní s predchádzajúcimi recesiami sa nám tentoraz podarilo dostať z krízy pomerne rýchlo. Rozhodujúcim faktorom bola menová a fiškálna politika centrálnych bánk a vlád, ktoré podporovali silné oživenie ekonomiky a trhu práce počas celého roku 2021,“ zdôrazňuje Permoser.

Oživenie bude pokračovať v roku 2022 a bude poháňané súkromným sektorom, ako uviedol Permoser na tlačovej konferencii. Dopyt spotrebiteľov by mal zostať vysoký. Zásoby, ktoré boli počas pandémie nulové, sa doplnili, čo by malo priniesť pozitívny vplyv na dopyt v roku 2022.

Aj keď tu bolo riziko poklesu spôsobené ďalšími vlnami Covidu19, nebolo tak významné v porovnaní s minulosťou. Ďalšie riziko spojené s optimistickou prognózou je spojené s vyššou mierou inflácie, ktorá následne vyvíjala tlak na centrálne banky, aby sprísnili menovú politiku skôr, ako sa v súčasnosti očakáva.

Výrazný rast cien bol dôsledkom mimoriadnej situácie spôsobenej nedostatkom komodít, polovodičov a nákladmi na dopravu. Táto situácia by mala byť vyriešená v prvej polovici roku 2022.

Čína s novou stratégiou rastu

Čína je základom pokračujúceho hospodárskeho oživenia. Pevne riadená ekonomická veľmoc reštrukturalizuje svoju ekonomiku a zameriava sa na posilnenie domácej ekonomiky a svojej nezávislosti.

Preto sa sústredí sa na kľúčové odvetvia, finančnú stabilitu a stabilitu trhu s nehnuteľnosťami, veľké investície do dekarbonizácie a vyrovnávanie príjmovej nerovností. Aj keď táto zmena orientácie v krátkodobom horizonte pohltí tempo rastu Číny, bude to pozitívne pre vyhliadky jej dlhodobého rastu.

Čína tak môže zostať motorom globálnej ekonomiky, no profitovať budú len tie sektory, ktoré sú spojené so spotrebou (ako protipóly realitného alebo exportného sektora).

Zmena monetárnej politiky

S postupujúcim oživením a významnejšou úlohou súkromného sektora budú centrálne banky postupne znižovať mimoriadne podpornú menovú politiku, ktorú presadzovali počas posledných dvoch rokov.

Aktuálne vysoká miera inflácie zrýchlila tlak na centrálne banky, ktorý je oveľa väčší ako na začiatku roka. Na rozvíjajúcich sa trhoch, kde sú inflačné očakávania menej pevne ukotvené a centrálne banky sú často politicky závislé, boli mnohé centrálne banky nútené utiahnuť menové opraty.

Hodnota akcií sa v roku 2021 zvyšovala najmä kvôli rastu ziskov

V roku 2021 sa zisky spoločností zotavili rýchlejšie a výraznejšie ako v porovnateľných fázach v nedávnej minulosti. V dôsledku toho sa ocenenia spoločností medziročne veľmi nezmenili, aj napriek nárastu cien akcií.

Akcie budú preto naďalej zohrávať dôležitú úlohu v portfóliách Erste AM. „Očakávame, že zisky budú v roku 2022 naďalej rásť, ale s nižšou dynamikou, akú sme videli v tomto roku.", dodáva Permoser. Predpokladaná miera rastu sa pohybuje okolo nominálneho ekonomického rastu (t. j. 5 až 10 % vo vyspelých krajinách).

„K rastu výrazne prispeli fondy, ktoré poskytujú komplexnú správu aktív aj pri nízkych počiatočných investíciách, spoločensky zodpovedné fondy a dôležitý pilier nášho portfólia, realitné fondy.“

To znamená, že tí, ktorí investujú do akcií, by mali očakávať zisky v tomto rozsahu a to najmä preto, že existuje len veľmi málo alternatív k akciám. Štátne dlhopisy zostávajú neatraktívne z dôvodu úrokového rizika. „My však očakávame, že výnosy sa v scenári oživenia zvýšia."

Aktíva pod správou Erste Asset Management zaznamenali v roku 2021 silný rast

Rastúci trend objemu aktív spravovaných spoločnosťou Erste Asset Management, zostal v roku 2021 nezmenený. Ku koncu októbra dosiahli celkové spravované aktíva 74,7 miliardy Eur, čo znamená, že v porovnaní s rokom 2020 vzrástli o 9,5 %.

Objemy z pohľadu triedy aktív: najväčší podiel tvoria zmiešané fondy (20,5 mld. Eur), nasledujú fondy s pevným výnosom (19,7 mld. Eur) a akciové fondy (16,5 mld. Eur). „K tomuto rastu výrazne prispeli fondy, ktoré poskytujú komplexnú správu aktív aj pri nízkych počiatočných investíciách, spoločensky zodpovedné fondy a dôležitý pilier nášho portfólia, realitné fondy,“ hovorí Heinz Bednar, generálny riaditeľ Erste AM.

Čistý majetok pod správou vzrástol do dnešného dňa o 3,3 mld. Eur. Spoločnosť Erste AM zaznamenala najväčšie prírastky v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku. Najvyšší podiel zaznamenali spoločensky zodpovedné podielové fondy s objemom 14,3 mld. Eur spravovaných aktív sa stali ešte významnejšími.

Nariadenie EÚ o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v sektore finančných služieb tento proces urýchlilo. Z dlhodobého hľadiska budú investície do životného prostredia rásť v dôsledku cieľov znižovania CO2 stanovených na klimatickej konferencii (napr. ukončenie využívania uhlia), odvážnych plánov novej nemeckej vlády na dekarbonizácie a eko-sociálnej daňovej reformy v Rakúsku. „Očakávame, že tieto príklady vytvoria precedens v celej Európe."

Bednar naďalej považuje udržateľné fondy za tie, ktoré majú potenciál. Patria sem globálny akciový fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL, ekologický akciový fond ERSTE GREEN INVEST, fond zameraný na ochranu pred infláciou ERSTE REAL ASSETS a strešný fond pre dlhodobé budovanie kapitálu YOU INVEST advanced, ktorý kombinuje rôzne triedy aktív, ktoré aktívne riadi..

Ďalšie informácie nájdete na www.erste-am.com

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/kapitalmarktausblick-2022-trotz-covid-inflation-und-lieferengpaessen-geht-erholung-weiter/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.