Autor: Armand Feka | International Communications | Erste Asset Management | 3 min. čítania

Tento typ investícií je v súčasnosti vo finančnom sektore v kurze. Ide o investície, ktoré majú prinášať okrem generovania zisku aj pozitívny dopad na životné prostredie a spoločnosť ako celok. Rastúci vplyv na investičnom trhu sprístupňuje prostriedky na plnenie najnaliehavejších výziev na svete v oblastiach ako obnoviteľná energia, ochrana podnebia, mikrofinancovanie a dostupnosť základných služieb, ako sú bývanie, zdravotná starostlivosť a vzdelávanie.

Fondy s dopadom - „čerešnička na torte" odvetvia udržateľných investícií

„Posudzovanie, či ide o fond s dopadom alebo bez, bolo dlhodobo v rukách správcovskej spoločnosti. Výhodou je vytváranie inovatívnych, nových produktov a nevýhodou je greenwashing, “ zdôrazňuje Walter Hatak, vedúci oddelenia udržateľných investícií v spoločnosti Erste Asset Management. Nariadenie Európskej únie o zverejňovaní informácií, ktoré vstúpilo do platnosti začiatkom marca 2021, ustanovuje nové pravidlá transparentnosti týkajúce sa rizík udržateľnosti na investičné produkty a rovnako aj negatívnych dopadov . Zjednodušene povedané, finančné prostriedky podľa článku 9, tohto nariadenia majú okrem zhodnotenia priniesť aj pozitívny dopad pre spoločnosť.

Vplyv musí byť merateľný a viditeľný

Pokiaľ ide fondy s dopadom spoločnosti Erste AM, každoročne sa vykonáva externe poverený skríning vplyvu, ktorý slúži na meranie dopadu, ktorý dosiahli akcie investované vo fonde. Aby bolo možné na konci roka vykázať pozitívny vplyv, je nevyhnutné vopred zvoliť správne cenné papiere do portfólia fondu. Môže ísť o akcie spoločností, ktoré ponúkajú riešenia v oblasti klimatickej zmeny. V segmente dlhopisov prichádzajú do úvahy zelené dlhopisy alebo dlhopisy na zvyšovanie povedomia o klíme, ktoré spĺňajú naše kritériá trvalej udržateľnosti.
„Dopad nemusí nevyhnutne súvisieť s otázkami životného prostredia. Spoločenské otázky, ako napríklad vytváranie pracovných miest v rozvojových krajinách prostredníctvom mikroúverov, hrajú pre nás ako spoločnosť tiež dôležitú úlohu, “uviedol Hatak.

Existuje mnoho spôsobov, ako dosiahnuť pozitívny vplyv

Erste AM využíva všetky dostupné nástroje udržateľnosti: na jednej strane prostredníctvom samotných aktív fondu, na druhej strane prostredníctvom výkonu hlasovacích práv a podnikových dialógov.

Náš fond ERSTE GREEN INVEST investuje do spoločností, ktoré si ako svoj podnikateľský zámer stanovili boj proti klimatickej zmene a čo najefektívnejšie využitie prírodných zdrojov, ako je napríklad voda. Fond ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT sa do týchto projektov investuje prostredníctvom zelených dlhopisov, dlhopisov na zvyšovanie povedomia o klíme a sociálnych dlhopisov, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby tu naše budúce generácie našli obývateľnú planétu. Fond ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE umožňuje sprístupnenie kapitálu na založenie spoločnosti, a tým na vytváranie pracovných miest, kde inak nie je žiadny alebo iba ťažký prístup k financovaniu.
Správcovské spoločnosti môžu pomocou hlasovacích práv, predkladaním návrhov akcionárom na ekologické a spoločenské otázky a komunikácia s investormi, vyvíjať tlak na firmy, čo má pozitívny vplyv aj na ostatné fondy. V roku 2020 Erste AM uplatnila hlasovacie práva na 363 valných zhromaždeniach v objeme viac ako 3 miliardy eur.

Môžu mať aj ostatné fondy pozitívny vplyv na spoločnosť?

„Z nášho pohľadu má každé investičné rozhodnutie vplyv, ktorý by sa mal merať bez ohľadu na produkt. Z tohto dôvodu sme boli prvou rakúskou správcovskou spoločnosťou, ktorá sa pripojila k Montréal Carbon Pledge a každý rok na našom webe zverejňujeme uhlíkovú stopu všetkých podielových fondov “, uviedol Hatak. Ako spoločnosť sme od začiatku merania hrdí, čiastočne vďaka našim celospoločenským minimálnym normám, že naše emisie CO2 boli vždy nižšie ako celkový trh. Okrem toho, od roku 2017 zverejňujeme vodné riziká v našich spoločensky zodpovedných akciových fondoch a tento rok sme po prvýkrát rozšírili výpočet o Zodpovedné dôchodkové fondy.

Aj keď sa svetu podarí prudko znížiť emisie, tie budú aj napriek tomu naďalej stúpať. Podobne ako kvapkajúci kohútik, ktorý pomaly ale rovnomerne napĺňa vaňu, až kým jedného dňa nepretečie. "Naším deklarovaným cieľom musí byť klimatická neutralita. Prostredníctvom fondov s dopadom investujeme do tých spoločností a do tých projektov, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispievajú k tomu, aby sa deravý kohútik vypol raz a navždy, “uzavrel Hatak.

Prečítajte si všetko o dopadovom investovaní, greenwashingu a rozhovory s odborníkmi na túto tému v našom bulletine ESGenius tu: https://blog.de.erste-am.com/dossier/impact-investing/

Info:
ERSTE GREEN INVEST je fond s dopadom, ktorý investuje do udržateľných spoločností v oblasti obnoviteľnej energie alebo napríklad vodného hospodárstva. Okrem toho poskytuje podporu spoločnostiam, ktoré hrajú priekopnícku úlohu pri transformácii procesov „starej ekonomiky“, ktoré škodia životnému prostrediu.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/impact-investing-die-strategie-zur-bewaeltigung-oekologischer-herausforderungen/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.