Autor: Walter Hatak | Head of SRI | Erste Asset Management | 3 min. čítania 

Dá sa svet skutočne zmeniť udržateľnou investíciou? Čo je to investovanie s dopadom a čo ponúkame v Erste AM? Má vplyv na našu budúcnosť iba zodpovedné investovanie alebo všetky investície?

Fondy s dopadom - čerešnička na torte odvetvia udržateľných investícií

Dlho sa ponechávalo na správcovské spoločnosti, aby posúdili, či má fond dopad (na spoločnosť, životné prostredie alebo riadenie firmy), alebo nie. S výhodou vytvárania inovatívnych, nových produktov a nevýhodou greenwashingu. Od nadobudnutia účinnosti nariadenia o zverejňovaní informácií bol tento postup do značnej miery štandardizovaný a bola zavedená zodpovedajúca klasifikácia. Zjednodušene povedané, cieľom podľa článku 9, je okrem zhodnotenia aj pozitívny vplyv na spoločnosť. Znie to skvele, ale o čo ide?

Vplyv musí byť merateľný a viditeľný

Pre naše podielové fondy každoročne vykonávame externý prieskum dopadov. Tento prieskum meria pozitívny dopad, , ktorý by sa mal dosiahnuť pomocou akcií investovaných do fondu. Aby bolo možné na konci roka vykázať pozitívny vplyv, zásadným je výber správnych titulov. Môžu to byť akcie spoločností ponúkajúcich riešenia proti klimatickej zmene, ale aj ekologické dlhopisy alebo dlhopisy na zvyšovanie povedomia o klíme, ktoré spĺňajú naše kritériá udržateľnosti. Dopad sa nemusí nevyhnutne týkať environmentálnych problémov; pre spoločnosť Erste AM zohrávajú dôležitú úlohu aj sociálne otázky, ako napríklad vytváranie pracovných miest v rozvojových krajinách prostredníctvom mikroúverov.

Aký bol môj dopad?

Možno sa teraz pýtate, aký je váš osobný dosah prostredníctvom investície do našich fondov. Zatiaľ čo váš finančný vplyv je možné vyčítať z výpisu z investície, sociálny alebo environmentálny vplyv si vyžaduje komplikovanejší výpočet. Aby sme vás odbremenili od tejto práce, umiestnime na našu domovskú stránku voľne prístupnú kalkulačku dopadu. Tam na príklade nášho najnovšieho fondu s dopadom Erste Green Invest vidno, ako je možné fond využiť na získanie podielov v spoločnostiach a nepriamo sa tak podieľať na dopadoch týchto spoločností.

Môžu mať aj ostatné fondy pozitívny vplyv na spoločnosť?

Z nášho pohľadu má každé investičné rozhodnutie vplyv, ktorý by sa mal merať bez ohľadu na produkt. Z tohto dôvodu sme boli prvou rakúskou investičnou spoločnosťou, ktorá sa pripojila k Montréal Carbon Pledge a každý rok na našom webe zverejňujeme uhlíkovú stopu všetkých podielových fondov. Sme hrdí na to, že vďaka minimálnym normám pre celú spoločnosť sme od začiatku merania vždy lepší v porovnaní s celkovým trhom s emisiami CO2.
Okrem toho od roku 2017 zverejňujeme vodné riziká v našich Zodpovedných podielových fondoch a tento rok sme po prvýkrát rozšírili výpočet aj o dôchodkové fondy.

Dopad prostredníctvom zapojenia sa do hlasovania

Poskytnutie kapitálu na dosiahnutie pozitívneho dopadu však nie je jediným spôsobom, ako môže správcovská spoločnosť ovplyvniť spoločnosť. Minimálne rovnako veľký je vplyv, ktorý je možné dosiahnuť prostredníctvom podnikových dialógov a hlasovacích práv. Tu sa nám napríklad spolu s podobne zmýšľajúcimi investormi podarilo presvedčiť vedenie rakúskej spoločnosti, aby do systému odmeňovania začlenilo ciele zníženia CO2. Podrobnosti budú čoskoro zverejnené v našej správe o hlasovaní a angažovanosti za rok 2020.

Vaňa plná CO2

Bill Gates nedávno porovnal problém skleníkových plynov s vaňou. Aj keď sa nám podarí dostatočne znížiť emisie, kohútik bude aj naďalej kvapkať a napúšťať vaňu, kým sa jedného dňa vyleje. Deklarovaným cieľom musí byť preto klimatická neutralita, ktorá si na jednej strane vyžaduje prehodnotenie vlastnej stopy v každodennom živote, na druhej strane je dôležité investovať prostredníctvom fondov s dopadom do tých spoločností a do tých projektov, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispievajú k tomu, aby sa deravý kohútik zastavil raz a navždy.

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/saving-the-world-with-an-impact-fund/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.