Autor: Dieter Kerschbaum | Communications Specialist | Erste Asset Management | 5 min. čítania

Zhodnocovanie prostredníctvom úrokov na peňažnom trhu je minulosťou. Úrokové sadzby na aktuálnej mimoriadne nízkej úrovni tu budú ešte dlho. Existujú však nejaké alternatívy? Spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú ročnú dividendu svojim akcionárom, sú lákadlom a náhradou za úrok, ktorý v súčasnosti prakticky neexistuje. Ak inklinujete k zásadám trvalej udržateľnosti, môžete s fondom ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND získať akúsi „dvojitú dividendu“.

Zdá sa, že fáza dlhodobo nízkych úrokových sadzieb, ktorá na finančných trhoch pretrváva už roky, bude aj naďalej pokračovať, čo podporili aj najnovšie vyhlásenia významných centrálnych bánk, ako je americký Fed a Európska centrálna banka (ECB). Aj keď sa po koronapandémii globálne inflačné očakávania v dôsledku opätovného otvorenia ekonomiky zvýšili, centrálne banky budú aj naďalej pomáhať ekonomike absorbovať šok spôsobený súčasnou krízou. To znamená, že v súčasnosti nikto prakticky nepotrebuje vysoké úrokové sadzby - najmenej krajiny s vysokou úrovňou dlhu (nielen kvôli korone). Ak však centrálne banky chcú presadzovať nízke úrokové sadzby a programy nákupu dlhopisov, zvyšuje sa riziko, že sa ekonomika prehreje. Uvidíme, ako dobre centrálne banky v nasledujúcich niekoľkých rokoch zvládnu dosiahnuť rovnováhu medzi potrebnými stimulmi a návratom k normálu. 

Poznámka: Historická výkonnosť neumožňuje vyvodiť spoľahlivé závery o jej budúcom vývoji, zdroj: Datastream

Napriek týmto nepriaznivým podmienkam pre investorov, ktorí hľadajú úrokový výnos, zostáva miera úspor v Rakúsku enormne vysoký. Tí, ktorí nechajú svoje peniaze len na sporiacom účte, ani zďaleka nie sú schopní kompenzovať rastúcu infláciu. Namiesto toho, ak sú vaše peniaze len na sporiacom účte, je pravdepodobné, že v dohľadnej dobe stratia na kúpnej sile. Pravda, pokiaľ pre vaše úspory nenájdete alternatívu. Práve dividenda ponúka takúto alternatívu: ak kupujete akcie spoločnosti, získavate účasť na majetkových výnosoch podniku, s tým, že v zlých časoch možno budete musieť akceptovať aj straty. To znamená, že pri kúpe dividendových akcií treba brať do úvahy aj riziko ceny akcií.

Z dlhodobého hľadiska však ale vyplýva, že vývoj cien akcií a ich hodnoty sú veľmi dobré. Investori si však musia byť vedomí volatility (ukazovateľ rizika/variabilita výnosov), ktorá je charakteristickou črtou akciových trhov; to znamená, že ceny akcií môžu kolísať oboma smermi. Ak investujete časť svojich finančných prostriedkov do akcií, mali by ste zvážiť dlhší investičný horizont, aby ste boli schopní vykrývať prípadné poklesy. Ako však už bolo spomenuté, pokles cien akcií ponúka dobrú príležitosť na ďalší nákup akcií za priaznivejšie ceny.

Počet vlastníkov akcií stúpa

Sme samozrejme radi, že sa výrazne zvýšil počet investorov do akcií a  do fondov. 57 % ľudí do 29 rokov má pozitívny názor na tému investovania, čo je výrazne nad priemerom 42 % vo všetkých ostatných vekových skupín.. Je to založené na všeobecnom prehodnotení Rakúšanov, pretože pred piatimi rokmi bola pozitívna odpoveď výrazne nižšia, a to na úrovni len 29 %, ako ukazuje štúdia asociácií Rakúskych správcovských spoločností počas Svetového dňa fondov 2021.

Stále viac investorov, ktorí mali v posledných rokoch pozitívne skúsenosti, sa zaoberá rizikami ale aj výhodami fondov, najmä   keď využívajú výkyvy, ktoré sú spojené s akciovým trhom, čo môže byť výhodou pri pravidelnom sporení do fondov (s Fonds Plan).

Dividendové akcie môžu pomôcť investorom kompenzovať nedostatok výnosov z úrokov vo svojich portfóliách. Sú tiež dobrým spôsobom ako diverzifikovať riziko spojené s nákupom akcií.. Spoločnosti, ktoré vyplácajú pravidelné dividendy, sú finančne zdravé a zvyčajne generujú stabilné zisky, často po mnoho rokov.

V rámci svojich sektorov si často udržujú silnú pozíciu na trhu s dobre etablovaným biznisom - koniec koncov musia byť schopní dovoliť si výplatu dividend. Nasledujúci graf ilustruje, aké dôležité sú dividendy pre generovanie príjmu a teda aj bohatstva: celková suma dividend vyplácaných globálne sa od roku 2011 zvýšila o viac ako tretinu.

Celková suma dividend vyplatených na celom svete od roku 2011 do roku 2020 (v mld.USD)

Zdroj: Statista / Janus Henderson Investors

Kvôli koronapandémii muselo mnoho spoločností v predchádzajúcom roku pozastaviť vyplácanie dividend. Pre tento rok je výhľad pozitívnejší: existuje určitá požiadavka dohnať predtým nevyplatené dividendy.

S rýchlym opätovným otváraním ekonomiky prichádza zdravá vlna optimizmu. Výsledky spoločností za 1. štvrťrok 2021 boli do značnej miery nad očakávaniami a výhľad do ďalších kvartálov je pozitívny. Podmienky sa však medzi jednotlivými sektormi výrazne líšia: napríklad v prípade bánk stanovili orgány dohľadu prísne limity a niektoré priemyselné odvetvia, ako  je napríklad cestovný ruch a letecký priemysel, stále trpia následkami pandémie.

Atraktívny dividendový výnos s fondom ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

Všetko závisí od toho, aké dividendové akcie má investor vo svojom portfóliu.  Každý, kto nemá vôľu ani čas analyzovať desiatky alebo stovky spoločností, by mal výber vhodných dividendových akcií nechať na odborníkov zo správcovských spoločností. Na tento účel je ideálny napríklad fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND.

Dividendový výnos zo 49 investovaných akcií je v súčasnosti 3,9 %. Predstavuje pomer medzi ročnou dividendou a aktuálnou trhovou cenou akcie. Vo všeobecnosti udáva, koľko peňazí zarobíte vo vzťahu k tomu, koľko peňazí ste investovali do akcie. Veľká časť príjmu z dividend ide priamo investorom do fondu. Ďalšia výplata dividend je naplánovaná na 1. jún. Cieľom fondu je výplata výnosu vo výške 3 % p. a. Fond sa zameriava na spoločnosti s atraktívnymi výplatami dividend a s priekopníckou ESG stratégiou. Pri výbere akcií zohľadňujeme najmä etické aspekty.

Záver: Na atraktívne úrokové výnosy si človek bude musieť počkať pár rokov. Pre investorov, ktorí budú chcieť poraziť infláciu, by mohlo byť riešením investovanie do dividendových fondov. Kombinácia dividendových akcií s výberovým procesom, ktorý zohľadňuje kritériá ESG je zaujímavým variantom investovania Generuje teda akési „dve dividendy“.

Poznámka: Historická výkonnosť neumožňuje vyvodiť spoľahlivé závery o jej budúcom vývoji

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/nachhaltige-ertraege-mit-doppelter-dividende/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.