Autor: Gerhard Winzer | Chief Economist | Erste Asset Management | 4 min. čítania

Jeden z najdôležitejších ekonomických ukazovateľov, globálny index nákupných manažérov pre výrobný sektor v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol (55,5 po 56,0, zdroj: JP Morgan). Národné indikátory pre USA (60,6 po 61,2, zdroj: ISM) a Čínu (50,9 po 51,0, zdroj: NBS) boli tiež pod hodnotami z minulého mesiaca. Je to zlá správa pre rizikové triedy aktív, ako sú akcie?

Rôzne fázy

Časová postupnosť hospodárskej činnosti ukazuje jednotný obraz:

Fáza 1: prudký pokles po období zvratu

Fáza 2: rovnako prudký nárast vo fáze uvoľňovania

Fáza 3: klesajúci ekonomický rast v nasledujúcich štvrťrokoch.

Fázy 2 a 3 sa dajú považovať za fázy ekonomického cyklu „oživenia“. Tento trend pokračuje , kým sa nedosiahne plná zamestnanosť.

V závislosti od krajiny sa momentálne nachádzame buď v prechode z fázy 1 do fázy 2 - ako niektoré rozvíjajúce sa ekonomiky - India a Brazília, ktoré v druhom štvrťroku poklesli. Vo fáze 2 - kontinentálna Európa, v prechode z fázy 2 do fázy 3 (USA) alebo v 3. fáze (Čína).

Politika je rozhodujúca

Politika je rozhodujúcim faktorom rozdielov medzi krajinami. Pretože to určuje predovšetkým zaočkovanosť (USA a Veľká Británia začali skoro, kontinentálna Európa dobieha, rozvíjajúce sa trhové ekonomiky zjavne zaostávajú za rozvinutými trhovými ekonomikami).

Zvyšujúce sa imunizačné pokrytie skutočne viedlo k zníženiu počtu nových infekcií a obmedzení a následne k zvýšeniu mobility a hospodárskej činnosti, ako aj k výraznému zníženiu rizík spomalenia rastu. Nové varianty korononavírusu, ktoré znižujú účinnosť vakcín, predstavujú hrozbu.

Zvyšujúca sa zaočkovanosť viedla k zníženiu obmedzení a následne k zvýšeniu mobility a hospodárskej aktivity. (Foto: unsplash)

Za odlišný vývoj krajín sú však zodpovedné aj ďalšie tri politické faktory: Opatrenia na zabránenie šíreniu (pokles v eurozóne vo štvrtom štvrťroku 2020 a v prvom štvrťroku 2021), menové politiky (expanzívne vo vyspelých ekonomikách, zvýšenie úrokových sadzieb už dnes na čoraz viacerých rozvíjajúcich sa trhoch) a fiškálne politiky (fiškálne balíčky v USA, Európsky fond pre obnovu začína rozdeľovať prostriedky v druhej polovici roka, menšia kapacita na rozvíjajúcich sa trhoch).

Prekvapivo silný rast

Už vo 4. štvrťroku 2020 (1,8 % štvrťročne, zdroj: EAM) a v prvom štvrťroku (1 % štvrťročne) bol reálny globálny rast hrubého domáceho produktu vysoko nad pôvodnými odhadmi. Ekonomické ukazovatele zverejnené za druhý štvrťrok (najmä pre USA, Veľká Británia a kontinentálnu Európu) poukazujú na zrýchlenie rastu (1,25 %).

Aj keď USA a Čína v treťom štvrťroku oslabili, globálny rast získava na sile (čoraz viac krajín) a hĺbke (oživenie v sektore služieb v dôsledku uvoľňovania). Pre globálny reálny hrubý domáci produkt to znamená vrchol rastu v treťom štvrťroku (prognóza: medzikvartálne 2 %).

Je klesajúca hybnosť niektorých mesačných ekonomických ukazovateľov, ktoré naznačujú pokles tempa rastu, po ktorom nasleduje spomalenie, nevýhodná pre rizikové aktíva (globálny vrchol v treťom kvartáli, v USA v druhom kvartáli)?

Podpora akcií klesá

Z praktického hľadiska podpora klesla na štyri úrovne:

1.      Pre ukazovatele rastu bolo ťažké prekonať očakávania (ktoré sa medzičasom upravili smerom nahor).

2.      Teoreticky je zrejmé, že hospodársky rast nemôže dlho  stúpať tak rýchlo, tento samotný fakt implikuje, že: fáza globálneho zrýchlenia rastu sa čoskoro skončí.

3.      Stále viac centrálnych bánk vo vyspelých ekonomikách uvažuje - aj keď opatrne - o východiskových stratégiách z ultraexpanzívneho postoja. Politika Fedu je v centre záujmu. V prípade „značného“ pokroku na trhu práce mal oznámiť, že sa zníži  program nákupu dlhopisov (v súčasnosti: 120 miliárd dolárov mesačne, zdroj: Federal Reserve). Táto udalosť by mohla nastať od konca leta. Po dosiahnutí „maximálnej zamestnanosti“ sa môžu zvýšiť (veľmi nízke) kľúčové úrokové sadzby (očakávanie EAM: štvrtý štvrťrok 2022).

4.      Úrovne ocenenia sa zvýšli (ceny už prudko vzrástli), a preto môže ľahšie prísť k sklamaniu.

ZÁVER: Výhľad zostáva podnetný

Pripomíname, že súčasná fáza ekonomického cyklu sa označuje ako „zotavenie “, a to ešte pre zopár kvartálov nie „poklesom“, aj napriek tomu, že od štvrtého kvartálu  sa tempo rastu (pravdepodobne) zníži.

Menová politika hlavných centrálnych bánk zároveň zostáva veľmi podporná, aj keď sa rozsah expanzívnej pozície trochu zníži. V najpravdepodobnejšom scenári je táto kombinácia dostatočná na konštruktívny výhľad na rizikové aktíva. Najväčším rizikom naďalej zostáva klesajúca účinnosť vakcín v dôsledku nových variantov vírusu.

Dôležité právne informácie:

Prognózy nie sú spoľahlivým indikátorom budúceho vývoja.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/fallendes-wirtschaftliches-momentum-ist-keine-schlechte-nachricht/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.