Autor: Dieter Kerschbaum | Communications Specialist | Erste Asset Management | 3 min. čítania

Pandémia poukázala na mnohé problémy, ale priniesla do spoločnosti aj novú solidaritu. Do popredia sa stále viac dostávajú sociálne otázky a práve preto prichádza na trh novo spustený ERSTE FAIR INVEST. „Investujeme do úspešných spoločností, ktoré berú vážne svoju spoločenskú zodpovednosť. Tieto spoločnosti nielenže robia správnu vec, ale sú aj ekonomicky úspešné, “vysvetľuje manažér fondu Bernhard Selinger.

Spravodlivosť a rovnaké príležitosti úzko súvisia s otázkou finančnej prosperity. Podľa odhadov Svetovej banky nemá približne 1,7 miliardy dospelých na celom svete, najmä v rozvojových krajinách, prístup k bankovému účtu. To znamená, že títo ľudia ani nemôžu získať pôžičku, a preto si len ťažko môžu dovoliť investovať do nového stroja alebo auta.

„Mikropôžičky sú základom novej existencie a väčšieho sebaurčenia“ Bernhard Selinger, portfóliomanažér fondu ERSTE FAIR INVEST

 

Mikropôžičky ako základ novej existencie

Tu môžu pomôcť mikropôžičky. Rovnako ako Erste Bank a Sparkassen položili pred 200 rokmi v Európe základ pomoci ľuďom aby si vedeli pomôcť sami, v mnohých rozvojových krajinách to dnes robia inštitúty mikrofinancovania. „1 000 USD môže položiť základ novej existencie a predstavovať príležitosť pre lepšie sebaurčenie,“ vysvetľuje Selinger. Malé pôžičky slúžia na nákup vybavenia ako je poľnohospodársky tovar alebo stroje, ktoré je možné použiť na založenie malého podniku, ktorý môže potom uživiť celé rodiny.

Muhammad Yunus, ekonóm z Bangladéša, ktorý je považovaný za otca tejto myšlienky, dokonca získal Nobelovu cenu za mier v roku 2006. Veril, že ak sa poskytne dostatok mikroúverov, chudoba sveta sa stane minulosťou. Cesta do sveta bez chudoby je však stále dlhá. Teraz však existuje viac ako 500 miliónov ľudí, ktorí majú prístup k malým pôžičkám prostredníctvom inštitútov mikrofinancovania.

Začlenenie do finančného sektora ako cesta k zníženiu chudoby

Ďalšia inštitúcia, Bank Rakyat, je jednou z najväčších tradičných bánk v Indonézii. Je priekopníkom v oblasti mikroúverov a taktiež sa výrazne zameriava na finančné začlenenie. Po rokoch úspešného znižovania viedla pandémia koronavírusu opäť k značnému nárastu chudoby. Podľa oficiálnych údajov (zdroj: Štatistiky Indonézie) žilo v Indonézii v septembri 2020 v chudobe 27,5 milióna ľudí alebo 10,2% populácie, čo je približne o 2,8 milióna viac ako v roku 2019. Vylúčenie z finančného systému sa vo všeobecnosti považuje za hlavnú prekážku znižovania chudoby. Banka tiež podporuje študentov prostredníctvom lacnejšieho financovania školného a prispieva na vzdelávanie indonézskych detí prostredníctvom sociálnych iniciatív vo forme približne 5 000 štipendií.

Skupina Erste je priekopníkom v Rakúsku

Erste Group v Rakúsku oprávnene tvrdí, že slúži spoločnému všeobecnému blahu ľudí. Prvotnou myšlienkou Erste Österreichische Spar-Casse, ktorá bola založená v roku 1819, bolo sprístupniť finančné služby každému. O viac ako 200 rokov neskôr finančné inštitúcie skupiny Erste Group stále sledujú cieľ šírenia a zabezpečenia prosperity vo svojich regiónoch. Zweite Sparkasse pomáha ľuďom, ktorí sa dostanú do finančných ťažkostí. Dotknutí by mali dostať svoje peniaze späť pod kontrolu a byť schopní úspešne fungovať - ​​ponúknutím bežného účtu, poistenia, poradenstva a podpory. Napriek obrovskému vplyvu Covid-19, najmä na sociálny sektor, dokázalo sociálne bankovníctvo skupiny Erste Group v roku 2020 svojimi finančnými a vzdelávacími iniciatívami podporiť viac ako 10 000 klientov v regióne strednej a východnej Európy. Sociálne bankovníctvo dosiahlo v minulom roku tiež pozitívny výsledok, ktorý ukazuje, že sociálna angažovanosť nie je v rozpore so solídnym a fungujúcim obchodným modelom. Tento rok v januári bola Erste Group Bank AG zaradená do indexu rodovej rovnosti Bloomberg - ako jedna z 380 spoločností zo 44 krajín sveta. Banka zverejňuje údaje, ktoré poskytujú komplexný prehľad o jej aktivitách na podporu rovnosti žien na pracovisku. Skupina Erste bude tiež súčasťou portfólia ERSTE FAIR INVEST.

ZÁVER: Investori si doteraz spájali environmentálne problémy predovšetkým s udržateľnosťou. Nový fond ERSTE FAIR INVEST teraz dostáva do popredia sociálne otázky. Rovnako ako v prípade otázok životného prostredia existuje veľký potenciál dosiahnuť niečo pozitívne prostredníctvom kapitálového trhu a byť v budúcnosti odmenený výnosom.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/sozial-anlegen-und-finanziellen-wohlstand-bewirken/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.