Autor: Dominik Benedikt | Senior Research Analyst | Erste Asset Management | 4 min. čítania

"Gesundheit!" - „na (dobré) zdravie!“: Toto z nemčiny prevzaté slovo sa stalo synonymom želania fyzického a duševného blaha. Niet sa čomu čudovať, pre mnohých je dobré zdravie najväčšou hodnotou. Vo Francúzsku je každý prípitok sprevádzaný slovom „santé!“. V Rakúsku je to „Zum Wohl!“. Historicky bolo toto prianie zúfalo potrebné, vzhľadom na to, že mnohé lieky boli objavené len v minulom storočí alebo aj neskôr.

Starostlivosť ľudí o zdravie sa rokmi mení. Kedysi výraz  „Na zdravie!“ ako reakcia na niekoho kýchnutie, je v súčasnosti považovaná za neslušnú, keďže by to mohlo byť vnímané ako poukazovanie na zdravotný problém. A samozrejme, posledné mesiace dali tejto situácii úplne iný ráz. Napriek tomu môže byť  želanie zdravia chápané ako nemiestne.

Bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan povedal, že zdravie nie je žiadnym prianím, ale musí ísť o ľudské právo.

Zdravie (zdravotnícka starostlivosť) je preto ako hlavný prvok spravodlivej spoločnosti jedným z troch pilierov fondu ERSTE FAIR INVEST.

Zdravie - nerovnomerne rozdelená veličina

V rozvinutej krajine akou je Rakúsko, s plne rozvinutým systémom verejnej zdravotnej starostlivosti, sa občas zabúda na to, že nie každý bol obdarený dobrým zdravím.

Dokonca aj v USA, jednej z najrozvinutejších krajín v oblasti medicíny, môžu relatívne ľahké choroby alebo úrazy znamenať pre človeka  veľkú finančnú stratu. V roku 2018 nemalo zdravotné poistenie 27,5 milióna občanov USA, čo je tesne pod 10 % populácie. V Rakúsku je v podobnej situácii významný počet ľudí. Z globálneho hľadiska je obraz ešte horší. Najmä rozvíjajúcim sa ekonomikám často chýba najzákladnejšia lekárska starostlivosť. Dokonca aj v niektorých štátoch strednej a východnej Európy, zdravotnícky systém, ako ho poznáme, len vzniká.

Aby sme boli zdravá populácia, potrebujeme viac ako len najnovšiu špičkovú technológiu na liečbu a ošetrenie, ale nevyhnutná je aj jej dostupnosť.  

Pri výbere spoločností do fondu ERSTE FAIR INVEST zohľadňujeme práve vyššie spomenuté. Preto fond investuje napríklad do Gilead Sciences, americkej farmaceutickej spoločnosti, ktorá je priekopníkom vo výskume  onkologických chorôb, ale aj hepatitídy C a HIV / AIDS, ktoré neprimerane postihujú rozvíjajúce sa krajiny. Jedinečnosť firmy Gilead spočíva v spolupráci s miestnymi spoločnosťami v týchto krajinách, ktoré poskytujú  lieky za extrémne nízke ceny alebo dokonca zadarmo. Týmto spôsobom odhadom 12 miliónov ľudí v súčasnosti dostáva liečbu HIV od spoločnosti Gilead a v roku 2013 až 100 miliónov ľudí dostalo revolučný liek proti nevyliečiteľnej forme hepatitídy C. Spoločnosť tak vytvára šancu na vyliečenie veľkého počtu ľudí a vytvára mimoriadne pozitívny vplyv na spoločnosť. Napriek tomu, že spoločnosť Gilead bola opakovane vystavená kritike za predaj svojich liekov na vyspelých trhoch za vysoké ceny, v porovnaní so spomínanou pridanou hodnotou sa nám to zdá byť druhoradé. Ostatné farmaceutické spoločnosti, ako napríklad Novartis, v rovnakom čase žalovali proti výrobe generík  svojich liekov v Indii na použitie v rozvojových krajinách.

Toto sa dá možno považovať za paradox, ktorý je potrebné zvážiť pri investíciách so spoločenským vplyvom: ako nájsť maximálne množstvo riešení pre obrovský počet najmä chudobných ľudí a súčasne dosiahnuť zisk. To, čo niektorí môžu považovať za rozpor, ním z nášho pohľadu vôbec nie je. Veríme, že v strednodobom až dlhodobom horizonte sa pozitívny vplyv a hospodársky úspech navzájom podporujú.

Viac ako len liek

Vyššie sme zdravie interpretovali do značnej miery ako uzdravenie z chorôb. Tento opis je však príliš obmedzujúci. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej  spokojnosti. Spokojnosť predstavuje mnohé sociálno-politické otázky, ktoré sú spojené s témou zdravia (zdravotnej starostlivosti), akou je aj chudoba. Poukazuje tiež, že zdravie na osobnej úrovni je oveľa viac než len liečenie chorôb.

Preto aj fond ERSTE FAIR INVEST interpretuje problém širšie ako len zdravie a spokojnosť. Vyberáme aj spoločnosti, ktoré sa zaoberajú témami ako je zdravá výživa a šport. Ide o oblasti, kde určitý stupeň konzumu môže mať pozitívny vplyv na spokojnosť jednotlivca. Navyše, obe oblasti priamo pomáhajú v prevencii chorôb. To je nadmieru pozitívny prínos pre spoločnosť a prístup pre jednotlivca, ktorý je vhodnejší ako liečba choroby. Čoraz viac ľudí podporuje túto ideu, čo vytvára obrovský potenciál rastu pre tieto oblasti.

Prečo domáce zvieratá?

Túto otázku dostávame opakovane. Odpoveď je: duševné zdravie. Medzinárodné štúdie ukazujú, že domáce zvieratá významne prispievajú k duševnej pohode svojich majiteľov. Zvlášť koronakríza s opakujúcimi sa lockdownami zvýšila záujem o domáce zvieratá, ktoré sú nie len milé a pekné, ale tiež prispievajú k telesnej a  duševnej  pohode, t.j. podľa definície WHO, k zdraviu.

Zdravie je viac ako len pilier

Zvlášť otázka duševného zdravia ukazuje, ako je táto téma integrovaná s inými piliermi fondu ERSTE FAIR INVEST. Udržiavanie duševného zdravia zamestnancov spoločnosti je v podnikovom sektore stále dôležitejšie, rovnako ako roky predchádzania pracovným úrazom - s priamymi finančnými dôsledkami. Vzdelanie tiež preukázateľne pozitívne prispieva k spokojnosti ľudí. Poskytovanie pracovných príležitostí vytvára prostredníctvom finančného začlenenia prinajmenšom relatívnu finančnú prosperitu. Zdravie je teda jednou z oblastí, ktoré silne zjednocuje udržateľné ciele fondu ERSTE FAIR INVEST a ponúka šance z ľudského aj investičného hľadiska.

Preto: Nazdravie!

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/gesundheit/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.