Autor: Christian Süttinger, CFA | Senior Fundmanager | Erste Asset Management | 7 minút čítania

Či práve staviate dom alebo kupujete auto, určite ste si všimli nárast cien materiálov a ich dlhé dodacie lehoty. Priamym  ukazovateľom tejto situácie sú ceny nerastných surovín. Nasledujúci graf zobrazuje nie len trh s nerastnými surovinami, ale tiež fosílne palivá, ťažké kovy a drahé kovy. Interpretácia grafu: v rokoch 2016 až 2019 existoval pomerne vyvážený vzťah medzi ponukou a dopytom, ktorý sa vyjadroval v stálych cenách. Ceny nerastných surovín (hlavne ropy) však prudko vzrástli po pandémii v roku 2020. Graf zároveň znázorňuje, že ťažké kovy, vrátane  medi, sú „vpredu“, čo by malo odrážať  pozitívny obraz globálnej ekonomiky.

Vývoj hodnoty surovín

Použité indexy: Bloomberg Commodity Index Total Return; Bloomberg Energy Subindex Total Return; Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return; Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu.

Ako sa meria cenový vývoj?

Cenový vývoj na komoditnom trhu sa meria pomocou referenčných indexov, pričom dôležitú úlohu zohráva Bloomberg Commodity Index. Index je v súčasnej dobe zložený z 23 komodít, ktoré sú klasifikované podľa popisu nižšie. Váhy v indexe sú nasledovné:

Existujú aj ďalšie benchmarky, ako napríklad S&P GSCI Index, ktorý má väčší podiel energie, CRB Index alebo Rogers Index.

Aká je situácia s cenami  zlata, medi a ropy?

Zlato je známe tým, že počas krízy sa jeho hodnota zvyšuje, ako tomu bolo počas finančnej krízy 2008/2009, eurokrízy v roku 2016 a pandemickej krízy v minulom roku. Táto vlastnosť ho kvalifikuje na investičné aktívum. Je však potrebné poznamenať, že by sa mal brať ako doplnok k základu - akciám v portfóliu, pretože tie sú nevyhnutné na dosiahnutie dlhodobého investičného cieľa, bez ohľadu na občasnú kolísavosť.

Rozhodujúcim faktorom cenového vývoja zlata je, či centrálne banky nakupujú zlato s cieľom diverzifikovať svoje portfóliá. Objem nákupov historicky výrazne kolísal. Zdá sa, že v roku 2021 doň centrálne banky investovali a s Brazíliou, Maďarskom a Thajskom vstúpili na trh so zlatom dokonca noví hráči. V prípade Ruska, ktoré bolo vždy hlavným hráčom, by vyššie ceny ropy mali vytvoriť likviditu, aby sa mohlo opäť stať aktívnym. Stručne povedané, faktor centrálnych bánk by mal umožniť určitú nižšiu hranicu ceny zlata.

Svetový index MSCI All Countries World; Celková návratnosť zlatého subindexu Bloomberg

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu.

Historicky bola meď úzko spojená s globálnym ekonomickým rastom. V poslednom čase sa stáva hlavným hráčom Čína, z ktorej pochádza podstatná časť globálneho rastu a ktorej priemysel je závislý od nerastných surovín. V ekonomikách, ako sú Európa a USA už zabrali viac priestoru sektory služieb a IT.

Meď je pre Čínu strategickým kovom, ako sa uvádza aj jej súčasnom 5-ročnom pláne. Výsledkom je vysoká úroveň skladových zásob a. Cieľový objem zásob ešte nedosiahla, a preto by Čína mala pokračovať popri všeobecnom globálnom raste v podpore cien. Okrem toho sú meď alebo ťažké kovy, nenahraditeľné vo výrobe aj v navrhovaní výrobkov - čo je potrebné vzhľadom na vysoké emisie CO2 zmeniť - ako aj v nadchádzajúcom ekologickom smerovaní ekonomiky.

Svetový index MSCI All Countries World; Celková návratnosť subindexu medi Bloomberg

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu.

Ako ukazuje nasledujúci graf, v porovnaní s akciami ropa zaostala viac ako meď. Dôvodom je skutočnosť, že počas pandémie sa nielenže výrazne znížila priemyselná výroba, ale aj ponúkané objemy výrazne prevyšovali dopyt. Na jednej strane bude význam ropy pre svetové hospodárstvo v dlhodobom horizonte klesať, aby sa umožnila jej ekologizácia. Na druhej strane si tento proces vyžaduje postupný prechod, ktorý bude trvať nejaký čas. Okrem toho je situácia taká, že rozvinuté ropné vrty prinášajú po určitom časovom období klesajúce výnosy a už nie tak veľmi sa investuje do vytvárania nových ložísk. Výsledkom by mohol byť potenciál krátkodobého vzostupu ceny ropy.

MSCI World All Countries Index; Celková návratnosť ropy Bloomberg WTI

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu.

Ako fungujú investície do komodít?

Pre spoločnosti, ktoré spracovávajú nerastné suroviny, je možný a nevyhnutný fyzický nákup. Čo pre investorov neprichádza do úvahy, kvôli skladovaniu. Preto existuje prístup pre investorov prostredníctvom takzvaných komoditných futures. Komoditné futures znamenajú právo nakúpiť komoditu v určitom časovom okamihu v budúcnosti a zúčastniť sa tak dovtedy cenového vývoja.

Futures sú ponúkané na rôzne časové obdobia, od krátkodobých (niekoľko mesiacov alebo dokonca týždňov) až po dlhodobé (niekoľko rokov). Tie futures, ktorých cieľový čas je skôr, zvyčajne odrážajú vývoj cien fyzickej komodity (takzvaná spotová cena) konkrétnejšie ako futures, ktorých cieľový čas je v ďalekej budúcnosti. Preto sa investície spravidla realizujú kúpou futures pre tú komoditu, ktorej zrenie netrvá dlho. Ak sa to dosiahne, futures kontrakt sa upraví na nový časový bod. Toto je známe ako „rolling“. Ako už bolo spomenuté, investori sa chcú podieľať na vývoji cien, ale nechcú skladovať suroviny, pretože nemajú možnosť uchovania a ďalšieho predaja.

Zaujímavým aspektom je tu vzťah medzi cenou futures kontraktov, ktorých splatnosť príde skôr, a cenou futures, ktorých cieľový čas bude trvať dlhšie. Ak je cena skorších futures vyššia, znamená to nedostatok v zásobovaní, pretože priemysel, ktorý spracováva suroviny, ich okamžite potrebuje. Jednoducho objednať suroviny a čakať na doručenie už nie je možné.

Aký veľký je v súčasnosti nadmerný dopyt?

Záver je taký, že nedostatok v dodávkach nerastných surovín je najvyšší od roku 2007. Toto je popísané v nasledujúcom grafe: ukazovateľ  „backwardation“ vypočítava pomer krátkych a dlhých splatností futures. Fázy, v ktorých bol nízky dopyt po nerastných surovinách, tu možno identifikovať v roku 2009, v priebehu svetovej finančnej krízy a v roku 2020 ako dôsledok pandemickej situácie. „Bottleneck Index“ poukazuje na to, že už od roku 2021 narastá.

Rozsah dopytu po surovinách

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu.

Je zaujímavé, že táto situácia investorom uľahčuje investovanie do komodít, pretože mechanizmus pravidelnej výmeny futures ich cenu znižuje. Zároveň je zrejmé, že fáza väčšieho dopytu ako ponuky je vhodným časom na investovanie.

Podporia ceny komodít v budúcnosti infláciu?

Najmä v USA boli zaznamenané nečakane vysoké hodnoty inflácie, ktoré nezostali bez dôsledkov na finančných trhoch, predovšetkým pre štátne dlhopisy. Neskôr sa však situácia opäť uvoľnila. Inflačné očakávania, ktoré zorientovaní investori očakávajú v budúcnosti - sa mierne znížili. V historickom porovnaní nie sú neobvykle vysoké.

Prevláda interpretácia, ktorá naznačuje, že vyššiu infláciu nespôsobili komodity a mzdy, ale komponenty, ktoré v dôsledku pandémie prešli turbulentným, ale prechodným vývojom: nové a ojazdené autá ako aj cestovný ruch (hotely, letenky). Takzvaná jadrová inflácia sa však od konca roku 2019 veľmi nezmenila.

Záver

To, že podniky a súkromné ​​osoby v súčasnosti vedia, že dopyt po nerastných surovinách prevyšuje ponuku, je fakt. To, či rast cien komodít pretrvá, bude závisieť od toho, či globálna ekonomika bude naďalej dynamicky rásť. Až do pandémie ľudia hovorili o neskorom štádiu ekonomického cyklu s pomalým rastom. Vážna recesia v roku 2020 však mohla zmeniť rámcové podmienky takým spôsobom, že teraz hrozí nový cyklus rastu.

Ceny komodít hrajú osobitnú úlohu v týchto fondoch:

ERSTE STOCK COMMODITIES

ERSTE STOCK COMMODITIES investuje po celom svete predovšetkým do spoločností v sektore nerastných surovín. Investičný proces fondu je založený na zásadnej analýze spoločnosti. V rámci investičnej stratégie sa hľadá vyvážené portfólio zo sektorov základných materiálov a energetiky, ako aj značnejšia váha spoločností na rozvinutých trhoch. Zabezpečenie voči devízovým rizikám nie je vo všeobecnosti stanovené, ale je možné. Do procesu hodnotenia sú začlenené ekologické a spoločenské faktory, ako aj faktory riadenia spoločnosti (ESG).

ERSTE REAL ASSETS

ERSTE REAL ASSETS investuje predovšetkým do tried aktív ako sú akcie,  nerastné suroviny a drahé kovy, nehnuteľností, aktíva v oblasti infraštruktúry a do dlhopisov spojených s infláciou, ktoré sa spoločne zameriavajú na skutočné aktíva. Dôraz sa kladie na globálne akcie, zlato a nehnuteľnosti. Investície sa uskutočňujú priamo alebo nepriamo prostredníctvom investičných fondov alebo derivátov. Alokácia na drahé kovy, najmä na zlato, napríklad vo forme komodít obchodovaných na burze (dlhopisy), je obmedzená na maximálne 40 % majetku fondu. Ďalej je možné nakúpiť realitné fondy až do výšky 20 % majetku fondu.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/starke-nachfrage-nach-rohstoffen/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.